Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 84 POZ 34

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2007 z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 396/92 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

Data ogłoszenia:2007-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 84 POZ 34

L 84/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 321/2007 z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 396/92 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),


(4)

Ponieważ środek klasyfikacyjny ustanowiony w rozporządzeniu (EWG) nr 396/92 nie jest w zgodzie z powyższym wyrokiem Trybunału, który stwierdził, że pkt 4 jest nieprawidłowy, rozporządzenie to powinno zostać zmienione w zakresie klasyfikacji hydrauliczniewyładowczych pojazdów do kodu CN 8704 31. Zatem właściwym jest skreślenie pkt 4 i uchylenie go z dniem 10 marca 1992 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W pkt 4 załącznika do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 396/92 (2) niektóre pojazdy ze wzmocnioną, hydraulicznie podnoszoną platformą zostały zaklasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej do kodu CN 8704 31 91. Zgodnie z tym samym punktem różnorodność zastosowań i skomplikowana konstrukcja podnoszonej platformy uniemożliwiają, aby ten towar został uznany za pojazd samowyładowczy objęty kodem CN 8704 10. W swoim wyroku w sprawie C-396/02 (3) Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich orzekł, że fakt, iż pojazd z platformą jest wyposażony w skomplikowaną, wszechstronną i precyzyjną funkcję wyładowczą, nie wyklucza jego klasyfikacji jako pojazdu samowyładowczego w rozumieniu podpozycji 8704 10 Nomenklatury Scalonej.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Skreśla się pkt 4 załącznika do rozporządzenia (EWG) nr 396/92.

(2)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 10 marca 1992 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 marca 2007 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 129/2007 (Dz.U. L 56 z 23.2.2007, str. 1). (2) Dz.U. L 44 z 20.2.1992, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 705/2005 (Dz.U. L 118 z 5.5.2005, str. 18). (3) Wyrok z dnia 16 września 2004 r., sprawa C-396/02, DFDS, [2004] Zb.Orz. I-8439.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 84 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L84 - 44 z 200724.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/760/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w określonych państwach trzecich w zakresie przywozu ptaków żyjących w niewoli (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1259) (1)

 • Dz. U. L84 - 37 z 200724.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie badania chronicznej wyniszczającej choroby u jeleniowatych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 860) (1)

 • Dz. U. L84 - 36 z 200724.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Niderlandów

 • Dz. U. L84 - 35 z 200724.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Włoch oraz dwóch zastępców członków z Włoch

 • Dz. U. L84 - 32 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 320/2007 z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L84 - 30 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 319/2007 z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w obszarze NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L84 - 7 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2007 z dnia 23 marca 2007 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L84 - 4 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2007 z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

 • Dz. U. L84 - 2 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2007 z dnia 23 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L84 - 1 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 315/2007 z dnia 19 marca 2007 r. ustanawiające środki przejściowe stanowiące odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2597/97 w odniesieniu do mleka spożywczego wyprodukowanego w Estonii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.