Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 84 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie badania chronicznej wyniszczającej choroby u jeleniowatych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 860) (1)

Data ogłoszenia:2007-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 84 POZ 37

Strona 1 z 4
24.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/37

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie badania chronicznej wyniszczającej choroby u jeleniowatych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 860)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/182/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

czasu na uzyskanie docelowej liczby próbek, niniejsza decyzja powinna mieć zastosowanie po przyjęciu rozporządzenia (WE) nr 1923/2006 zmieniającego rozporządzenie, zgodnie z tym, co wspomniano powyżej. Państwa członkowskie powinny przedstawić roczne sprawozdania z wyników badań jeleniowatych. Przypadki uzyskania dodatnich wyników badań wykrywających TSE u jeleniowatych należy bezzwłocznie zgłaszać Komisji. Państwa członkowskie powinny zagwarantować, że jeleniowate przebadane na obecność TSE nie zostaną wprowadzone do łańcucha żywnościowego do momentu uzyskania wyników ujemnych. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

Chroniczna wyniszczająca choroba jest pasażowalną encefalopatią gąbczastą (TSE) atakującą jeleniowate, która jest szeroko rozpowszechniona w Ameryce Północnej, lecz jak dotąd nie odnotowano jej wystąpienia we Wspólnocie. W dniu 3 czerwca 2004 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował opinię zalecającą prowadzenie ukierunkowanego nadzoru jeleniowatych we Wspólnocie. Jego celem byłoby wykrycie potencjalnej obecności TSE u jeleniowatych. W związku z tym należy ustanowić przepisy umożliwiające państwom członkowskim prowadzenie badań zgodnie z tą opinią. Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania TSE u zwierząt. Rozporządzenie to, zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1923/2006, ustanawia przepisy dotyczące programów monitorowania TSE u jeleniowatych. W związku z tym istnieje obecnie możliwość ustanowienia w niniejszej decyzji obowiązku przeprowadzania przez państwa członkowskie badań wykrywających TSE u jeleniowatych. Badania te powinny obejmować hodowlaną i dziką zwierzynę płową. Ponieważ dziką zwierzynę płową należy poddawać badaniu przede wszystkim w trakcie sezonu łowieckiego, który jest ograniczony w czasie, aby zapewnić państwom członkowskim wystarczający okres

(7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zakres Niniejsza decyzja ustanawia przepisy dotyczące badania wykrywającego chroniczną chorobę wyniszczającą (CWD) u zwierzyny płowej, tzn. u jeleniowatych („badanie”). Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszej decyzji zastosowanie mają definicje określone w załączniku I. Artykuł 3

(3)

(4)

Zakres badania 1. Państwa członkowskie przeprowadzają badania wykrywające CWD u jeleniowatych zgodnie z minimalnymi wymogami określonymi w załączniku II. 2. Państwa członkowskie są zobowiązane zakończyć badanie najpóźniej z końcem sezonu łowieckiego 2007 r.

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1923/2006 (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, str. 1).

L 84/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2007

Artykuł 4 Środki, jakie mają podjąć państwa członkowskie po przeprowadzeniu badań wykrywających CWD Po przeprowadzeniu badań wykrywających CWD, państwa członkowskie stosują środki określone w załączniku III. Artykuł 5 Sprawozdania przekazywane Komisji członkowskie przez państwa Streszczenie

Artykuł 6 sprawozdań przedstawianych członkowskim przez Komisję państwom

Komisja przedstawia państwom członkowskim streszczenie sprawozdań, o których mowa w art. 5. Artykuł 7 Adresaci Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 84 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L84 - 44 z 200724.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/760/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w określonych państwach trzecich w zakresie przywozu ptaków żyjących w niewoli (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1259) (1)

 • Dz. U. L84 - 36 z 200724.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Niderlandów

 • Dz. U. L84 - 35 z 200724.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Włoch oraz dwóch zastępców członków z Włoch

 • Dz. U. L84 - 34 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2007 z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 396/92 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L84 - 32 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 320/2007 z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L84 - 30 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 319/2007 z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w obszarze NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L84 - 7 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2007 z dnia 23 marca 2007 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L84 - 4 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2007 z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

 • Dz. U. L84 - 2 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2007 z dnia 23 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L84 - 1 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 315/2007 z dnia 19 marca 2007 r. ustanawiające środki przejściowe stanowiące odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2597/97 w odniesieniu do mleka spożywczego wyprodukowanego w Estonii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.