Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 84 POZ 4 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2007 z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

Data ogłoszenia:2007-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 84 POZ 4 - Strona 2

Strona 2 z 2

Niniejszym otwiera się następujące coroczne kontyngenty taryfowe na okres od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego, zwany dalej »okresem obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych«: — 60 250 ton na wysokiej jakości świeże, chłodzone i mrożone mięso bydlęce objęte kodami CN 0201 i 0202 oraz na produkty objęte kodami CN 0206 10 95 i 0206 29 91. Kontyngent ten nosi numer seryjny 09.4002,

(4) Dz.U. L 143 z 27.6.1995, str. 35. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1965/2006.


(3)

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L z 25.11.2005, str. 2). 2) Dz.U. L 137 z 28.5.1997, str. 10. Rozporządzenie ostatnio ( nione rozporządzeniem (WE) nr 1965/2006 (Dz.U. L z 30.12.2006, str. 26). (3) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.

24.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/5

— 2 250 ton na mrożone mięso bawole bez kości, objęte kodem CN 0202 30 90, wyrażone w masie mięsa bez kości. Kontyngent ten nosi numer seryjny 09.4001. Do celów wykorzystywania wymienionego w pierwszym akapicie kontyngentu, 100 kilogramów mięsa z kością jest równoważne 77 kilogramom mięsa bez kości.”; 2) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) w lit. b) skreśla się akapit piąty; b) w lit. e) skreśla się akapit trzeci; 3) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W odniesieniu do ilości ustalonych w art. 2 lit. f) okres obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych zostaje podzielony na 12 jednomiesięcznych podokresów. Ilości dostępne dla każdego podokresu odpowiadają jednej dwunastej całkowitej ilości.”; 4) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany: a) skreśla się lit. a) i b); b) litera c) otrzymuje brzmienie: „c) w rubryce 8 wniosku o pozwolenie i pozwolenia należy podać kraj pochodzenia oraz krzyżykiem zaznaczyć rubrykę »tak«. Pozwolenia nakładają obowiązek przywozu ze wskazanego kraju;”; 5) artykuł 5 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 5 1. Wnioski o pozwolenie, o których mowa w art. 4, składa się jedynie w czasie pierwszych pięciu dni każdego miesiąca każdego okresu obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych. Bez uszczerbku dla art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1445/95 wnioski złożone w odniesieniu do jednego numeru porządkowego kontyngentu mogą dotyczyć jednego lub wielu produktów objętych kodami CN lub ich grupami wymienionymi w załączniku I do wymienionego rozporządzenia. W przypadku gdy wnioski dotyczą wielu kodów CN określa się odpowiednie ilości objęte wnioskiem w odniesieniu do każdego kodu CN lub ich grupy. We wszystkich przypadkach wszystkie kody CN i ich opisy powinny być wpisane odpowiednio w rubryce 16 i 15 wniosków o pozwolenia i pozwoleń.

2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o całkowitej ilości według krajów pochodzenia, objętej wnioskami nie później niż o godzinie 16.00 czasu brukselskiego drugiego dnia roboczego następującego po upływie terminu złożenia wniosków.

3. Pozwolenia na przywóz są wydawane piętnastego dnia każdego miesiąca.

Każde wydane pozwolenie określa ilości odpowiednie dla każdego kodu CN lub ich grupy.”;

6) w art. 8 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) Oryginał świadectwa autentyczności sporządzonego zgodnie z art. 6 i 7 oraz jego kopię przedstawia się właściwym organom wraz z wnioskiem o udzielenie pierwszego pozwolenia na przywóz odnoszącego się do tego świadectwa autentyczności.”;

7) artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9 Świadectwa autentyczności i pozwolenia na przywóz są ważne przez trzy miesiące od daty ich wystawienia. Jednakże termin ważności świadectw autentyczności wygasa najpóźniej w dniu 30 czerwca następującego po dacie ich wystawienia.”;

8) artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10 W odniesieniu do ilości określonych w art. 2 lit. f) niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) nr 1445/95, rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (*) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 (**), o ile w niniejszym rozporządzeniu nie przewidziano inaczej.

W odniesieniu do ilości określonych w art. 1 ust. 1 tiret drugie i art. 2 lit. a), b), c), d), e) oraz g) niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) nr 1445/95, rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 oraz rozdziału III rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, o ile w niniejszym rozporządzeniu nie przewidziano inaczej. ___________ (*) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. (**) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.”.

L 84/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2007

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r. Jednakże art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 936/97 zmieniony niniejszym rozporządzeniem stosuje się od dnia 1 kwietnia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 84 POZ 4 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L84 - 44 z 200724.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/760/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w określonych państwach trzecich w zakresie przywozu ptaków żyjących w niewoli (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1259) (1)

 • Dz. U. L84 - 37 z 200724.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie badania chronicznej wyniszczającej choroby u jeleniowatych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 860) (1)

 • Dz. U. L84 - 36 z 200724.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Niderlandów

 • Dz. U. L84 - 35 z 200724.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Włoch oraz dwóch zastępców członków z Włoch

 • Dz. U. L84 - 34 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2007 z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 396/92 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L84 - 32 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 320/2007 z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L84 - 30 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 319/2007 z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w obszarze NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L84 - 7 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2007 z dnia 23 marca 2007 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L84 - 2 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2007 z dnia 23 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L84 - 1 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 315/2007 z dnia 19 marca 2007 r. ustanawiające środki przejściowe stanowiące odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2597/97 w odniesieniu do mleka spożywczego wyprodukowanego w Estonii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.