Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 84 POZ 44

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/760/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w określonych państwach trzecich w zakresie przywozu ptaków żyjących w niewoli (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1259) (1)

Data ogłoszenia:2007-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 84 POZ 44

L 84/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/760/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w określonych państwach trzecich w zakresie przywozu ptaków żyjących w niewoli (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1259)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/183/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

Decyzja Komisji 2000/666/WE z dnia 16 października 2000 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i świadectwa weterynaryjne przy przywozie ptaków innych niż drób oraz warunki kwarantanny (5) ustanawia wymagania dotyczące zdrowia zwierząt odnoszące się do przywozu niektórych rodzajów ptaków innych niż drób, określonych w tej decyzji, oraz warunki kwarantanny w odniesieniu do tych ptaków.

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (2), w szczególności jej art. 18 ust. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (3), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

(4)

W dniu 27 października 2006 r. panel ds. zdrowia i dobrostanu zwierząt (AHAW) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął opinię naukową w sprawie zagrożenia dla zdrowia i dobrostanu zwierząt w związku z przywozem do Wspólnoty dzikich ptaków innych niż drób (zwaną dalej „opinią”). Opinia określa szereg obszarów, w których zmiany w wymaganiach dotyczących zdrowia zwierząt dla przywozu takich ptaków znacznie ograniczyłyby wszelkie zidentyfikowane zagrożenia dla zdrowia związane z takim przywozem. W oparciu o tę opinię dokonano przeglądu warunków dotyczących zdrowia zwierząt dla takiego przywozu i uchylono decyzję 2000/666/WE oraz zastąpiono ją rozporządzeniem Komisji (WE) nr 318/2007 (6).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z uwagi na pojawienie się ognisk grypy ptaków spowodowanych wysoce chorobotwórczym szczepem wirusa w południowo-wschodniej Azji w 2004 r., Komisja przyjęła szereg środków ochronnych. Do środków tych zalicza się przede wszystkim decyzję Komisji 2005/760/WE z dnia 27 października 2005 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w określonych państwach trzecich w zakresie przywozu ptaków żyjących w niewoli (4). Decyzje te stosuje się obecnie do dnia 31 marca 2007 r.

Jako że nowe warunki dotyczące zdrowia zwierząt ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 318/2007 są bardziej surowe niż te obowiązujące obecnie, rozporządzenie to nie wejdzie w życie przed 1 lipca 2007 r., tak by dać państwom członkowskim i krajom trzecim wywożącym takie ptaki do Wspólnoty czas na dostosowanie się do nowych środków.

(5)

W świetle wydanej opinii i obecnej światowej sytuacji w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do grypy ptaków, przy braku ścisłych wymagań dotyczących przywozu nie powinien mieć miejsca przywóz takich ptaków.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (2) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352). (3) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE. (4) Dz.U. L 285 z 28.10.2005, str. 60. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/21/WE (Dz.U. L 7 z 12.1.2007, str. 44).

(6)

Zatem środki ochronne ustanowione w decyzji 2005/760/WE powinny obowiązywać nadal do 30 czerwca 2007 r. Zatem należy zmienić termin stosowania tej decyzji.

(5) Dz.U. L 278 z 31.10.2000, str. 26. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/279/WE (Dz.U. L 99 z 16.4.2002, str. 17). (6) Patrz: str. 7 niniejszego Dziennika Urzędowego.

24.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/45

(7)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2005/760/WE.

Artykuł 2 Państwa członkowskie natychmiast podejmują niezbędne środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji oraz podają je do wiadomości publicznej. Informują o nich niezwłocznie Komisję. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 marca 2007 r. Artykuł 1 W art. 6 decyzji 2005/760/WE datę „31 marca 2007 r.” zastępuje się datą „30 czerwca 2007 r.”. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 84 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L84 - 37 z 200724.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie badania chronicznej wyniszczającej choroby u jeleniowatych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 860) (1)

 • Dz. U. L84 - 36 z 200724.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Niderlandów

 • Dz. U. L84 - 35 z 200724.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Włoch oraz dwóch zastępców członków z Włoch

 • Dz. U. L84 - 34 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2007 z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 396/92 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L84 - 32 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 320/2007 z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L84 - 30 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 319/2007 z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w obszarze NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L84 - 7 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2007 z dnia 23 marca 2007 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L84 - 4 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2007 z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

 • Dz. U. L84 - 2 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2007 z dnia 23 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L84 - 1 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 315/2007 z dnia 19 marca 2007 r. ustanawiające środki przejściowe stanowiące odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2597/97 w odniesieniu do mleka spożywczego wyprodukowanego w Estonii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.