Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 84 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2007 z dnia 23 marca 2007 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

Data ogłoszenia:2007-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 84 POZ 7

Strona 1 z 13
24.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 318/2007 z dnia 23 marca 2007 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności art. 10 ust. 3 akapit drugi oraz art. 10 ust. 4 akapit pierwszy tej dyrektywy, uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A punkt I do dyrektywy 90/425/EWG (2), w szczególności jej art. 17 ust. 2 lit. b), art. 17 ust. 3 oraz art. 18 ust. 1 tiret pierwsze i czwarte, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w określonych państwach trzecich w zakresie przywozu ptaków żyjących w niewoli (4). Decyzja ta wstrzymuje przywóz ptaków innych niż drób ze wszystkich krajów trzecich z powodu zagrożenia, jakie stwarza dzikie ptactwo dotknięte tą chorobą.

(4)

W celu sporządzenia wykazu zagrożeń związanych z przywozem ptaków żyjących w niewoli Komisja w dniu 13 kwietnia 2005 r. zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z wnioskiem o wydanie opinii naukowej w sprawie zagrożenia w związku z przywozem z krajów trzecich ptaków złowionych w środowisku naturalnym i ptaków wyhodowanych w niewoli. W odpowiedzi na wniosek panel ds. zdrowia i warunków hodowli zwierząt Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął na swoim posiedzeniu w dniach 26 i 27 października 2006 r. opinię naukową w sprawie zagrożenia dla zdrowia i warunków hodowli zwierząt w związku z przywozem do Wspólnoty dzikiego ptactwa innego niż drób. Opinia naukowa określa dostępne narzędzia i możliwości, które mogą zmniejszyć wszelkie rozpoznane zagrożenie dla zdrowia zwierząt związane z przywozem ptaków innych niż drób. Uwzględniając wnioski i zalecenia zawarte w opinii naukowej Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), należy zmienić wymagania ustanowione w decyzji 2000/666/WE. Opinia naukowa Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) podkreśla w szczególności fakt, że dane odnoszące się do przywozu takich ptaków są niedostateczne. Należy zatem rozważyć konieczność dalszego gromadzenia danych na temat takiego przywozu. Jedno z zaleceń opinii naukowej Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) odnosi się do kontroli przeprowadzonych w krajach trzecich prowadzących wywóz ptaków innych niż drób do Wspólnoty. Udoskonalenia w punkcie wywozu powinny mieć największy wpływ na zmniejszenie prawdopodobieństwa, że zarażone ptaki będą przywożone do Wspólnoty. Dlatego należy ustanowić w niniejszym rozporządzeniu warunki przywozu w taki sposób, by dozwolony był jedynie przywóz z krajów trzecich objętych zezwoleniem na przywóz takich ptaków.

(5)

Decyzja Komisji 2000/666/WE z dnia 16 października 2000 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i świadectwa weterynaryjne przy przywozie ptaków innych niż drób oraz warunki kwarantanny (3) ustanawia wymagania dotyczące zdrowia zwierząt odnoszące się do przywozu niektórych rodzajów ptaków innych niż drób, określonych w tej decyzji, oraz warunki kwarantanny dla tych rodzajów ptaków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 84 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L84 - 44 z 200724.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/760/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w określonych państwach trzecich w zakresie przywozu ptaków żyjących w niewoli (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1259) (1)

 • Dz. U. L84 - 37 z 200724.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie badania chronicznej wyniszczającej choroby u jeleniowatych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 860) (1)

 • Dz. U. L84 - 36 z 200724.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Niderlandów

 • Dz. U. L84 - 35 z 200724.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Włoch oraz dwóch zastępców członków z Włoch

 • Dz. U. L84 - 34 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2007 z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 396/92 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L84 - 32 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 320/2007 z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L84 - 30 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 319/2007 z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w obszarze NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L84 - 4 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2007 z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

 • Dz. U. L84 - 2 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2007 z dnia 23 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L84 - 1 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 315/2007 z dnia 19 marca 2007 r. ustanawiające środki przejściowe stanowiące odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2597/97 w odniesieniu do mleka spożywczego wyprodukowanego w Estonii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.