Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 85 POZ 10

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/185/WPZiB z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Data ogłoszenia:2007-03-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 85 POZ 10

Strona 1 z 10
L 85/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.3.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/185/WPZiB z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (2), które wygasło po roku od daty jego przyjęcia.


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Od początku wdrażania w 2005 roku wspólnych działań UE wspierających OPCW, 14 państw podpisało i ratyfikowało konwencję CWC, co podniosło całkowitą liczbę państw uczestniczących w OPCW do 181.

(1)

W dniu 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (zwaną dalej „strategią UE”), której rozdział III zawiera wykaz środków służących zwalczaniu takiego rozprzestrzeniania.

(5)

(2)

W strategii UE podkreślono zasadniczą rolę Konwencji o zakazie broni chemicznej (CWC) oraz Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w tworzeniu świata wolnego od broni chemicznej. W ramach strategii UE zobowiązała się do działań na rzecz upowszechniania przystępowania do kluczowych traktatów i porozumień dotyczących rozbrojenia i nierozpowszechniania broni, w tym do CWC. Cele strategii UE są komplementarne względem celów, do których zmierza OPCW w ramach swojej odpowiedzialności za wprowadzenie w życie CWC.

Dalsza tak intensywna i ukierunkowana pomoc UE na rzecz OPCW jest niezbędna w kontekście aktywnego wykonania postanowień rozdziału III strategii UE. Środki związane z upowszechnianiem CWC na skalę światową powinny być kontynuowane oraz dostosowane i skierowane do zmniejszającej się liczby państw niebędących stronami CWC. Działania te powinny być uzupełniane nowymi środkami na rzecz wsparcia określonych projektów prowadzonych przez OPCW, nakierowanych na pełną realizację postanowień CWC oraz zacieśnienie współpracy międzynarodowej w dziedzinie działalności chemicznej.

(6)

Nadzór nad właściwą realizacją wkładu UE powinien zostać powierzony Komisji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE: (3)

W dniu 22 listopada 2004 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2004/797/WPZiB w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (1). Po wygaśnięciu wspólnego działania 2004/797/WPZiB Rada przyjęła wspólne działanie 2005/913/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania

Artykuł 1 1. W celu natychmiastowego i praktycznego zastosowania niektórych elementów strategii UE Unia Europejska wspomaga działania OPCW, mając na uwadze następujące cele:

(2) Dz.U. L 331 z 17.12.2005, str. 34.

(1) Dz.U. L 349 z 24.11.2004, str. 63.

27.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/11

— propagowanie ogólnoświatowego charakteru CWC,

— wsparcie pełnego wprowadzenia CWC w życie przez państwa strony,

— wspieranie wizyt w obiektach do niszczenia broni chemicznej lub na miejscach budowy takich obiektów w celu przyjrzenia się postępom prac oraz wysiłkom na rzecz dotrzymania przedłużonych terminów zniszczenia tej broni.

— współpracę międzynarodową w dziedzinie działalności chemicznej jako środek towarzyszący wprowadzaniu CWC w życie,

Szczegółowy opis tych projektów znajduje się w załączniku.

Artykuł 2 — wsparcie tworzenia ram współpracy pomiędzy przemysłem chemicznym, OPCW i organami krajowymi w kontekście dziesięciolecia OPCW. 1. Finansowa kwota odniesienia dla realizacji siedmiu projektów wymienionych w art. 1 ust. 2 wynosi 1 700 000 EUR i zostanie sfinansowana z budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 85 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 7 z 200727.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2007 r. dotycząca publikacji odniesienia do normy EN 71-1:2005 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne” w zakresie wymogów technicznych dla zabawek półkulistych zgodnie z dyrektywą Rady 88/378/EWG w sprawie bezpieczeństwa zabawek (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1256) (1)

 • Dz. U. L85 - 5 z 200727.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 324/2007 z dnia 23 marca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L85 - 3 z 200727.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2007 z dnia 26 marca 2007 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającego dyrektywę 79/117/EWG (1)

 • Dz. U. L85 - 1 z 200727.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 322/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.