Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 85 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2007 z dnia 26 marca 2007 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającego dyrektywę 79/117/EWG (1)

Data ogłoszenia:2007-03-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 85 POZ 3

27.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 323/2007 z dnia 26 marca 2007 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającego dyrektywę 79/117/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są najbardziej odpowiednie, aby zapewnić wysoki poziom ochrony. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (2),


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (1), w szczególności jego art. 7 ust. 6 i art. 14 ust. 3,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1)

Jak określono w części 1 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004, działania określone w części 2 załącznika mogą w niektórych przypadkach wymagać przeróbki wstępnej. Dlatego należy odpowiednio zmienić część 2 załącznika V.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 172/2007 (Dz.U. L 55 z 23.2.2007, str. 1).

(2) Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

L 85/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.3.2007

ZAŁĄCZNIK W części 2 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 po pierwszym zdaniu dodaje się akapit w brzmieniu: „Operacji przeróbki wstępnej przed stałym składowaniem zgodnie z tą częścią niniejszego załącznika można dokonać pod warunkiem, że substancja wymieniona w załączniku IV, wyodrębniona z odpadów w trakcie przeróbki wstępnej, będzie następnie usunięta zgodnie z postanowieniami części 1 niniejszego załącznika. Ponadto na podstawie tej części niniejszego załącznika przed taką przeróbką wstępną lub przed stałym składowaniem można dokonać operacji ponownego pakowania i czasowego składowania.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 85 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 10 z 200727.3.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/185/WPZiB z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L85 - 7 z 200727.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2007 r. dotycząca publikacji odniesienia do normy EN 71-1:2005 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne” w zakresie wymogów technicznych dla zabawek półkulistych zgodnie z dyrektywą Rady 88/378/EWG w sprawie bezpieczeństwa zabawek (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1256) (1)

 • Dz. U. L85 - 5 z 200727.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 324/2007 z dnia 23 marca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L85 - 1 z 200727.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 322/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.