Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 85 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2007 r. dotycząca publikacji odniesienia do normy EN 71-1:2005 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne” w zakresie wymogów technicznych dla zabawek półkulistych zgodnie z dyrektywą Rady 88/378/EWG w sprawie bezpieczeństwa zabawek (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1256) (1)

Data ogłoszenia:2007-03-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 85 POZ 7

Strona 1 z 2
27.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/7

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 marca 2007 r. dotycząca publikacji odniesienia do normy EN 71-1:2005 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne” w zakresie wymogów technicznych dla zabawek półkulistych zgodnie z dyrektywą Rady 88/378/EWG w sprawie bezpieczeństwa zabawek (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1256)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/184/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wtedy, gdy w przypadku ich przewidywalnego zastosowania z uwzględnieniem normalnych zachowań dzieci nie zagrażają bezpieczeństwu i/lub zdrowiu użytkowników ani stron trzecich.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając dyrektywę Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit drugi,

Zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 88/378/EWG zabawki uznawane są za spełniające zasadnicze wymogi bezpieczeństwa, o których mowa w art. 3 tej dyrektywy, jeśli spełniają krajowe normy stosowane wobec nich, transponujące zharmonizowane normy, których numery referencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

uwzględniając opinię Stałego Komitetu ustanowionego zgodnie z art. 5 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (2), zmienionej dyrektywą 98/48/WE (Komitet ds. Norm i Przepisów Technicznych),

(3)

W rozumieniu art. 5 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 88/378/EWG państwa członkowskie są zobowiązane do opublikowania numerów referencyjnych do norm krajowych transponujących zharmonizowane normy, których numery referencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

W artykule 2 dyrektywy 88/378/EWG przewidziano, że zabawki mogą być wprowadzane do obrotu wyłącznie

(1) Dz.U. L 187 z 16.7.1988, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 93/68/EWG (Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 1). (2) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

W dniu 15 lipca 1998 r. Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), działający na podstawie mandatu udzielonego mu przez Komisję, sporządził i przyjął zharmonizowaną normę EN 71-1:1998 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne”, do której numery referencyjne zostały opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w dniu 28 lipca 1999 r. (3).

(3) Dz.U. C 215 z 28.7.1999, str. 4.

L 85/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.3.2007

(5)

W dniu 16 września 2004 r. Europejski Komitet Normalizacyjny przyjął dziesiątą poprawkę do normy zharmonizowanej EN 71-1:1998 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne”. Numery referencyjne zawarte w niniejszej poprawce zostały opublikowane po raz pierwszy w dniu 2 sierpnia 2005 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (1).

podlegać standaryzacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. W przypadku przedmiotów przeznaczonych do spożywania napojów, np. zestawów filiżanek do zabawy, CEN stwierdził, że do tej pory nie odnotowano żadnych wypadków związanych z takimi zabawkami, ani z prawdziwymi filiżankami. Na podstawie przeprowadzonych dochodzeń CEN zdecydował, że nie ma podstaw rozszerzenia wymogu standaryzacji na ten konkretny rodzaj zabawek.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 85 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 10 z 200727.3.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/185/WPZiB z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L85 - 5 z 200727.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 324/2007 z dnia 23 marca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L85 - 3 z 200727.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2007 z dnia 26 marca 2007 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającego dyrektywę 79/117/EWG (1)

 • Dz. U. L85 - 1 z 200727.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 322/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.