Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 86 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 września 2006 r. Nr środka pomocy: C 35/2005, który Królestwo Niderlandów zamierza przyznać na budowę sieci szerokopasmowego przesyłu danych w Appingedam (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3226) (1)

Data ogłoszenia:2007-03-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 86 POZ 1

Strona 1 z 14
27.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 września 2006 r. Nr środka pomocy: C 35/2005, który Królestwo Niderlandów zamierza przyznać na budowę sieci szerokopasmowego przesyłu danych w Appingedam (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3226)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/175/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(3)

Essent, jeden z największych operatorów kablowych w Holandii, który obsługuje między innymi sieć kablową w Appingedam, już we wrześniu 2004 r. wniósł sprawę do holenderskiego sądu (2). Sąd na podstawie art. 88 ust. 3 traktatu nakazał gminie Appingedam zgłoszenie Komisji zamiaru udzielenia pomocy oraz zapewnienie Komisji pomocy przy wyjaśnianiu sprawy jak również wstrzymanie dalszych prac związanych z budową sieci.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia swoich uwag zgodnie ze wspomnianymi artykułami (1) i po uwzględnieniu tych uwag,

a także mając na uwadze, co następuje:

Pismem zarejestrowanym dnia 3 lutego 2005 r., władze holenderskie zgłosiły Komisji środek z uwagi na „bezpieczeństwo prawne”, dodając iż środek ten nie stanowił pomocy. Dnia 31 marca 2005 r. Komisja złożyła wniosek o udzielenie przez władze holenderskie dodatkowych wyjaśnień. Po przedłużeniu terminu władze holenderskie udzieliły wyjaśnień w piśmie z dnia 4 sierpnia 2005 r., zarejestrowanego dnia 16 sierpnia 2005 r.

I.

PROCEDURA (4)

(1)

Operator kablowy Essent Kabelcom, dalej zwany „Essent” wniósł do Komisji pismem z dnia 2 listopada 2004 r. (zarejestrowanym dnia 18 listopada 2004 r. pod numerem CP 212/2004) nieformalną skargę. Skarga ta odnosiła się do pomocy państwa na rzecz budowy sieci przyłączy do sieci światłowodowej (Fibre-to-the-Home lub sieci FTTH) w Appingedam, gminie na Północy Holandii. Później Essent potwierdził, że skarga ta powinna zostać potraktowana jako skarga formalna.

Pismem z dnia 20 października 2005 r. Komisja obwieściła władzom holenderskim, iż postanowiła wszcząć procedurę na mocy art. 88 ust. 2 traktatu dotyczącą przedmiotowego środka („decyzja o wszczęciu postępowania wyjaśniającego”). Decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2005 r. (3). Komisja wezwała w niej zainteresowane strony do zgłoszenia swoich uwag w odniesieniu do środka pomocy.

(1) Dz.U. C 321, str. 7 z 10.3.2004 r.

(2) Sprawa nr LJ AQ8920, której szczegóły można znaleźć na stronie www.rechtspraak.nl (3) Patrz przypis 1.

L 86/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.3.2007

(5)

Pismem z dnia 3 stycznia 2006 r. władze holenderskie odpowiedziały na zawarte w decyzji o wszczęciu postępowania wyjaśniającego zaproszenie do zgłaszania uwag. Komisja odebrała niniejszym uwagi zgłoszone przez następujące zainteresowane strony: — — — Essent Kabelcom B.V., wniesione pismem z dnia 13 stycznia 2006 r.; VECAI, wniesione pismem z dnia 13 stycznia 2006 r.; organizację branżową, która złożyła wniosek o objęcie jej tożsamością poufną, wniesione pismem z dnia 16 lutego 2006 r.

(gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom). Koszty warstwy aktywnej (aparatury telekomunikacyjnej, zarządzania siecią itd.) oszacowano na kwotę od 1 do 1,3 miliona EUR. Szacowana żywotność komponentów aktywnych wynosi 5-8 lat.

(10) Władze holenderskie oświadczyły wstępnie, iż aktywna

warstwa instalacji stałaby się własnością „Fundacji Damsternet” i byłaby przez nią sfinansowana; fundacja zostałaby założona przez określonych inwestorów prywatnych. Nie znano wszystkich potencjalnych podmiotów prywatnych. Zgodnie z informacją udzieloną przez władze zainteresowanie okazali […] (*), […] i […].

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 86 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L86 - 20 z 200727.3.2007

    Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu Zarządzającego powołanego na mocy Układu między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych mających zastosowanie do handlu zwierzętami, produktami zwierzęcymi, roślinami, produktami roślinnymi i innymi towarami oraz do dobrostanu zwierząt z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniająca dodatki IC, IIIA, IIIB i XI do załącznika IV do Układu

  • Dz. U. L86 - 11 z 200727.3.2007

    Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2006 r. ustanawiająca wykaz norm i specyfikacji dotyczący sieci i usług łączności elektronicznej oraz urządzeń i usług towarzyszących, zastępujący wszystkie poprzednie wersje (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6364) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.