Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 86 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2006 r. ustanawiająca wykaz norm i specyfikacji dotyczący sieci i usług łączności elektronicznej oraz urządzeń i usług towarzyszących, zastępujący wszystkie poprzednie wersje (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6364) (1)

Data ogłoszenia:2007-03-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 86 POZ 11

Strona 1 z 8
27.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 11 grudnia 2006 r.

L 86/11

ustanawiająca wykaz norm i specyfikacji dotyczący sieci i usług łączności elektronicznej oraz urządzeń i usług towarzyszących, zastępujący wszystkie poprzednie wersje (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6364)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/176/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (1), w szczególności jej art. 17 ust. 1, po konsultacji z Komitetem ds. Łączności, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Wykaz norm 1. Niniejszym ustanawia się wykaz norm i specyfikacji dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej oraz urządzeń i usług towarzyszących. Zastępuje on poprzednie wersje wykazu norm, opublikowane w dniach 31 grudnia 2002 r. oraz 23 marca 2006 r. Niniejsza publikacja stanowi uzupełnienie wykazu norm związanych z minimalnym zestawem łączy dzierżawionych, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25 lipca 2003 r. 2. Wykaz norm stanowiący załącznik do niniejszej decyzji publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 2 Adresaci Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 11 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji Viviane REDING Członek Komisji

Tymczasowy „Wykaz norm i specyfikacji dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej oraz urządzeń i usług towarzyszących” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (2). Tymczasowy wykaz norm odnosił się zarówno do (starych) ram regulacyjnych określonych w dyrektywie Rady 90/387/ EWG (3), jak i do obowiązujących ram prawnych określonych w dyrektywie 2002/21/WE. W marcu 2006 r. dokonano uzupełnień i zmian tego wykazu (4). W związku z tym konieczne jest odejście od wykazu tymczasowego i sporządzenie oraz opublikowanie wykazu norm zastępującego wyżej wymienione wersje. Nowa wersja wykazu norm została opracowana we współpracy ze specjalistami z państw członkowskich oraz Europejskim Instytutem Norm Telekomunikacyjnych (ETSI),

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 33. (2) Dz.U. C 331 z 31.12.2002, str. 32. (3) Dz.U. L 192 z 24.7.1990, str. 1. Dyrektywa uchylona dyrektywą 2002/21/WE. (4) Dz.U. C 71 z 23.3.2006, str. 9.

L 86/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

27.3.2007

Wykaz norm i specyfikacji dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej oraz urządzeń i usług towarzyszących

UWAGI WYJAŚNIAJĄCE DO NINIEJSZEJ WERSJI WYKAZU NORM I SPECYFIKACJI DOTYCZĄCYCH SIECI I USŁUG ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ URZĄDZEŃ I USŁUG TOWARZYSZĄCYCH Zgodnie z art. 17 ust. 1 dyrektywy ramowej (2002/21/WE) Komisja sporządza i publikuje w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich listę norm i specyfikacji, które mogą stanowić podstawę wspierania oferowania zharmonizowanych usług w dziedzinie udostępniania sieci łączności elektronicznej, usług łączności elektronicznej oraz urządzeń i usług towarzyszących, celem zapewnienia interoperacyjności usług i zwiększenia oferty dla użytkowników. Niniejsza publikacja zastępuje dotychczasowy tymczasowy wykaz norm (2002/C 331/04), który odnosił się zarówno do starych ram regulacyjnych (tj. art. 5 dyrektywy 90/387/EWG zmienionej dyrektywą 97/51/WE), jak i do obowiązujących ram prawnych (tj. art. 17 dyrektywy ramowej 2002/21/WE). Niniejsza publikacja zastępuje również zmianę wykazu norm związaną z usługami interaktywnej telewizji cyfrowej (2006/C 71/04) z dnia 26 marca 2003 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 86 POZ 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L86 - 20 z 200727.3.2007

    Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu Zarządzającego powołanego na mocy Układu między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych mających zastosowanie do handlu zwierzętami, produktami zwierzęcymi, roślinami, produktami roślinnymi i innymi towarami oraz do dobrostanu zwierząt z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniająca dodatki IC, IIIA, IIIB i XI do załącznika IV do Układu

  • Dz. U. L86 - 1 z 200727.3.2007

    Decyzja Komisji z dnia 19 września 2006 r. Nr środka pomocy: C 35/2005, który Królestwo Niderlandów zamierza przyznać na budowę sieci szerokopasmowego przesyłu danych w Appingedam (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3226) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.