Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 86 POZ 20

Tytuł:

Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu Zarządzającego powołanego na mocy Układu między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych mających zastosowanie do handlu zwierzętami, produktami zwierzęcymi, roślinami, produktami roślinnymi i innymi towarami oraz do dobrostanu zwierząt z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniająca dodatki IC, IIIA, IIIB i XI do załącznika IV do Układu

Data ogłoszenia:2007-03-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 86 POZ 20

Strona 1 z 6
L 86/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.3.2007

DECYZJA NR 1/2006 WSPÓLNEGO KOMITETU ZARZĄDZAJĄCEGO POWOŁANEGO NA MOCY UKŁADU MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A REPUBLIKĄ CHILE W SPRAWIE ŚRODKÓW SANITARNYCH I FITOSANITARNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO HANDLU ZWIERZĘTAMI, PRODUKTAMI ZWIERZĘCYMI, ROŚLINAMI, PRODUKTAMI ROŚLINNYMI I INNYMI TOWARAMI ORAZ DO DOBROSTANU ZWIERZĄT z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniająca dodatki IC, IIIA, IIIB i XI do załącznika IV do Układu (2007/177/WE)


KOMITET,

we wspólnotowych i chilijskich punktach kontaktowych oraz na stronach internetowych.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Układ między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) mających zastosowanie do handlu zwierzętami, produktami zwierzęcymi, roślinami, produktami roślinnymi i innymi towarami oraz do dobrostanu zwierząt, w szczególności jego art. 16 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Dodatki IC, IIIA, IIIB i XI do Porozumienia SPS zawartego między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile zastępuje się dodatkami zawartymi w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję, sporządzoną w dwóch egzemplarzach, podpisują współprzewodniczący lub inne osoby uprawnione do działania w imieniu Stron. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu złożenia podpisu. Sporządzono w Santiago, dnia 9 listopada 2006 r. W imieniu Wspólnego Komitetu Zarządzającego Przewodniczący delegacji Republiki Chile Lexy OROZCO Przewodniczący delegacji Wspólnoty Paul VAN GELDORP

Porozumienie SPS zawarte z Republiką Chile weszło w życie z dniem 1 lutego 2003 r. Dodatek IC do Porozumienia SPS powinien zostać zmieniony w celu uwzględnienia zalecenia grupy roboczej ds. dobrostanu zwierząt, zatwierdzonego przez Wspólny Komitet Zarządzający, dotyczącego rozszerzenia zakresu Porozumienia poprzez włączenie dodatkowych norm w zakresie dobrostanu zwierząt podczas transportu zwierząt drogą lądową i morską. Dodatek IIIA do Porozumienia SPS powinien zostać zmieniony w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych w prawodawstwie Wspólnoty i Republiki Chile. Dodatek IIIB do Porozumienia SPS powinien zostać zmieniony w celu uwzględnienia przypisu nr 1, który stanowi, że Wspólny Komitet Zarządzający uzupełnia wykazy tego dodatku w drodze decyzji. Dodatek XI do Porozumienia SPS powinien zostać zmieniony w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych

(2)

(3)

(4)

(5)

27.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK Dodatek IC NORMY DOTYCZĄCE DOBROSTANU ZWIERZĄT

L 86/21

Normy dotyczące: — — ogłuszania i uboju zwierząt, transportu zwierząt drogą lądową i morską. Dodatek IIIA CHOROBY ZWIERZĄT I RYB PODLEGAJĄCE ZGŁASZANIU, DLA KTÓRYCH STATUS STRON ZOSTAŁ UZNANY ORAZ DLA KTÓRYCH MOGĄ ZOSTAĆ PODJĘTE DECYZJE W SPRAWIE REGIONALIZACJI

Choroby

Podstawa prawna Wspólnoty

Podstawa prawna Republiki Chile Ogólna Szczegółowa

Pryszczyca

Directivas 2003/85/CE, 64/432/ CEE, 82/894/CEE, 2002/99/CE y 2004/68/CE, Decisión 79/542/CEE

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)

Decreto Ley no 176/24 Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización no 318/25 Decreto no 644/51 del Ministerio de Agricultura Decreto con Fuerza de Ley Reglamento Reforma Agraria del Ministerio de Hacienda no 16/63 Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura no 46/78 Decreto no 142/84, del Ministerio de Agricultura Decreto no 73/85 del Ministerio de Agricultura Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1143/85, modificada por la no 1762/97 Ley no 18617/87 del Ministerio de Agricultura Ley 18755/89 modificada por la Ley 19263/94, ambas del Ministerio de Agricultura Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1254/91 Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1698/91 Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 2153/97 Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 3138/99 Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero no 1150/2000

Resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero nos 1091/03, 1191/01, 1446/95, 1447/95, 1483/92, 1487/92, 1720/95, 1725/90, 1995/97, 2212/04, 23/00, 2337/ 03, 2374/97, 2375/97, 2379/97, 24/00, 2404/96, 2405/96, 25/00, 27/00, 2732/94, 2734/94, 2738/ 99, 2935/98, 2988/95, 316/92, 317/03, 3251/94, 3397/98, 35/ 01, 431/98, 487/00, 580/02, 624/ 99, 685/94, 833/02, 887/03, 937/ 95 y 938/91

Choroba pęcherzykowa świń

Directivas 92/119/CEE, 64/432/ CEE, 82/894/CEE, 2002/99/CE y 2004/68/CE Decisión 79/542/CEE

1) 2) 3) 4) 5)

Decreto Ley no 176/24 Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización no 318/25 Decreto con Fuerza de Ley Reglamento Reforma Agraria del Ministerio de Hacienda no 16/63 Decreto no 73/85 del Ministerio de Agricultura Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1143/85, modificada por la no 1762/97

Resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero nos 1598/91, 2337/03, 2375/97, 2379/97, 24/00, 25/00, 317/03, 3397/98, 431/98 y 685/ 94

L 86/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.3.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 86 POZ 20 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L86 - 11 z 200727.3.2007

    Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2006 r. ustanawiająca wykaz norm i specyfikacji dotyczący sieci i usług łączności elektronicznej oraz urządzeń i usług towarzyszących, zastępujący wszystkie poprzednie wersje (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6364) (1)

  • Dz. U. L86 - 1 z 200727.3.2007

    Decyzja Komisji z dnia 19 września 2006 r. Nr środka pomocy: C 35/2005, który Królestwo Niderlandów zamierza przyznać na budowę sieci szerokopasmowego przesyłu danych w Appingedam (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3226) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.