Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 58 - Strona 4

Tytuł:

Wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej (przyjęty przez Radę w dniu 19 marca 2007 r.) (sprzęt objęty kodeksem postępowania Unii Europejskiej przy wywozie uzbrojenia) (uaktualnia i zastępuje Wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej przyjęty przez Radę w dniu 27 lutego 2006 r.)

Data ogłoszenia:2007-03-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 58 - Strona 4

Strona 4 z 20

29.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/63

2. HN2: bis(2-chloroetylo)metyloamina (CAS 51-75-2); 3. HN3: tris(2-chloroetylo)amina (CAS 555-77-1); 3. bojowe środki obezwładniające, takie jak: a. 3-chinuklidylo benzylan (BZ) (CAS 6581-06-2); 4. defolianty, takie jak: a. 2-chloro-4-fluorofenoksyoctan butylu (LNF); b. kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy, zmieszany z kwasem 2,4-dichlorofenoksyoctowym (oranż); c. dwuskładnikowe oraz kluczowe prekursory BST, takie jak: 1. difluorki alkilo- (metylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-) fosfonowe, takie jak: DF: difluorek metylofosfonowy (CAS 676-99-3); 2. O-alkilo (H lub równe lub mniejsze niż C10, włącznie z cykloalkilem) O-2-dialkilo (metylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-)aminoetylo alkilo (metylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-) fosfiniany i odpowiadające im alkilowane lub protonowane sole, takie jak: QL: O-etylo-2-di-izopropyloaminoetylu metylofosfinian (CAS 57856-11-8); 3. chlorosarin: O-izopropylo metylochlorofosfonian (CAS 1445-76-7); 4. chlorosoman: O-pinakolino metylochlorofosfonian (CAS 7040-57-5); d. „środki rozpraszania tłumu”, chemikalia zawierające składnik czynny, a także ich kombinacje, włączając w to: 1. α-bromobenzenoacetonitryl (cyjanek bromobenzylu) (CA) (CAS 5798-79-8); 2. dinitryl [(2-chlorofenylo)metyleno]propanu, (o-chlorobenzylidenomalanonitryl) (CS) (CAS 2698-41-1); 3. 2-chloro-1-fenyloetanon, chlorek fenylacylu (ω-chloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4); 4. Dibenzo-(b,f)-1,4-oksazepina (CR) (CAS 257-07-8); 5. 10-chloro-5, 10-dihydrofenarsazyna, (chlorek fenarsazyny), (adamsyt), (DM) (CAS 578-94-9); 6. N-nonanoilomorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9). Uwaga 1 Podpunkt ML7.d nie obejmuje kontrolą „środków rozpraszania tłumu”, pakowanych indywidualnie, przeznaczonych do samoobrony. Uwaga 2 Podpunkt ML7.d nie obejmuje kontrolą chemikaliów zawierających składnik czynny, a także ich kombinacji, zidentyfikowanych i pakowanych do celów produkcji żywności lub do celów medycznych;


L 88/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.3.2007

e. sprzęt, specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów wojskowych, służący do rozprzestrzeniania jakiegokolwiek z niżej wymienionych materiałów oraz specjalnie zaprojektowane do niego komponenty, w tym: 1. materiały lub środki objęte kontrolą przez podpunkt ML7.a, b lub d; lub 2. chemiczne środki bojowe, wytworzone na bazie prekursorów, objętych kontrolą przez podpunkt ML7.c; f. sprzęt ochronny i odkażający oraz komponenty zaprojektowane i mieszaniny chemiczne opracowane specjalnie do niego, takie jak: 1. sprzęt specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów wojskowych, służący do ochrony przed materiałami objętymi kontrolą przez podpunkty ML7.a, ML7.b lub ML7.d, oraz komponenty specjalnie do niego zaprojektowane; 2. sprzęt do odkażania obiektów skażonych środkami objętymi kontrolą przez podpunkt ML7.a lub b, specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów wojskowych oraz komponenty specjalnie do niego zaprojektowane; 3. mieszaniny chemiczne specjalnie opracowane/przystosowane do odkażania obiektów skażonych środkami objętymi kontrolą przez podpunkt ML7.a lub ML7.b. Uwaga Podpunkt ML7.f1 obejmuje: a. instalacje do uzdatniania powietrza, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do pracy w warunkach występowania skażeń jądrowych, biologicznych lub chemicznych; b. odzież ochronną. NB.: Dla cywilnych masek przeciwgazowych, wyposażenia ochronnego i odkażającego patrz także pozycja 1A004 w wykazie towarów podwójnego zastosowania UE; g. sprzęt specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów wojskowych, służący do wykrywania lub identyfikacji materiałów objętych kontrolą przez podpunkt ML7.a, ML7.b lub ML7.d oraz specjalnie zaprojektowane do niego komponenty. Uwaga Podpunkt ML7.g nie obejmuje kontrolą osobistych dozymetrów promieniowania jonizującego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 58 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 56 z 200729.3.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie monitorowania obecności furanu w żywności (1)

 • Dz. U. L88 - 51 z 200729.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2007 r. określająca mechanizm przydziału kontyngentów producentom i importerom wodorochlorofluorowęglowodorów na lata 2003–2009 na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 819_2)

 • Dz. U. L88 - 47 z 200729.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5419)

 • Dz. U. L88 - 44 z 200729.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem i zasadami funkcjonowania Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1695)

 • Dz. U. L88 - 43 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 336/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do referencyjnej zawartości tłuszczu dla Rumunii

 • Dz. U. L88 - 40 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 335/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 w odniesieniu do przepisów wykonawczych dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie ochrony środowiska (1)

 • Dz. U. L88 - 39 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dz. U. L88 - 29 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L88 - 16 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2007 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uzgodnień technicznych dotyczących przekazywania statystyk transportu kolejowego (1)

 • Dz. U. L88 - 14 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 331/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L88 - 12 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L88 - 1 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.