Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 58 - Strona 7

Tytuł:

Wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej (przyjęty przez Radę w dniu 19 marca 2007 r.) (sprzęt objęty kodeksem postępowania Unii Europejskiej przy wywozie uzbrojenia) (uaktualnia i zastępuje Wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej przyjęty przez Radę w dniu 27 lutego 2006 r.)

Data ogłoszenia:2007-03-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 58 - Strona 7

Strona 7 z 20

„materiały miotające” o stałej mocy spalania ponad 1 200 kJ/kg; 4. „materiały miotające”, utrzymujące w stanie ustalonym szybkość spalania liniowego ponad 38 mm/s w warunkach normalnych (mierzone podczas niepowstrzymywanego spalania pojedynczej skrętki) ciśnienia 6,89 MPa (68,9 barów) i temperatury 294 K (21 °C); 5. modyfikowane elastomerami dwuskładnikowe (EMCDB) „materiały miotające” o rozciągliwości, podczas działania maksymalnych naprężeń, przekraczającej 5 % w temperaturze 233 K (–40 °C); 6. jakiekolwiek „materiały miotające” zawierające substancje wymienione w podpunkcie ML8.a; c. „materiały pirotechniczne”, paliwa, substancje pokrewne oraz ich mieszaniny, w tym: 1. paliwa lotnicze o składzie specjalnie opracowanym do celów wojskowych; 2. glinian (wodorek glinu) (CAS 7784-21-6); 3. węgloborowodory; dekaborowodory (CAS 17702-41-9); pentaborowodory (CAS 19624-22-7 oraz 18433-84-6) i ich pochodne; 4. hydrazyna i jej pochodne (patrz także: pochodne utleniających hydrazyn w podpunktach ML8.d.8 oraz d.9), w tym: a. hydrazyna (CAS 302-01-2) w stężeniach przekraczających poziom 70 %; b. monometylohydrazyna (CAS 60-34-4); c. symetryczna dimetylohydrazyna (CAS 540-73-8);


29.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/69

d. niesymetryczna dimetylohydrazyna (CAS 57-14-7); 5. paliwa metaliczne w postaciach cząstek sferycznych, rozpylonych, sferoidalnych, płatków lub proszku, wytworzone z materiału składającego się, co najmniej w 99 %, z dowolnej, niżej wymienionej substancji: a. metale i ich mieszaniny, takie jak: 1. beryl (CAS 7440-41-7) o średnicy cząstek poniżej 60 μm; 2. sproszkowane żelazo (CAS 7439-89-6) o średnicy cząstek 3 μm lub mniejszej, otrzymane drogą redukcji tlenku żelaza z wodorem; b. mieszaniny, zawierające dowolny z niżej wymienionych składników: 1. cyrkon (CAS 7440-67-7), magnez (CAS 7439-95-4) lub ich stopy, o średnicy cząstek poniżej 60 μm; 2. paliwa borowodorowe (CAS 7440-42-8) lub węgloborowodorowe (CAS 12069-32-8) o czystości rzędu 85 % lub wyższej i średnicy cząstek poniżej 60 μm; 6. materiały wojskowe zawierające zagęstniki do paliw węglowodorowych specjalnie opracowane do użytku w miotaczach ognia lub amunicji zapalającej, takie jak stearyniany lub palmityniany metali (np. oktal (CAS 637-12-7)) oraz zagęstniki M1, M2 i M3; 7. nadchlorany, chlorany i chromiany w połączeniu ze sproszkowanym metalem lub innymi komponentami paliw o wysokiej wartości energetycznej; 8. sferyczny proszek aluminiowy (CAS 7429-90-5) o średnicy cząstek 60 μm lub mniejszej, wytwarzany z materiału o zawartości glinu 99 % lub większej; 9. podwodorek tytanu (TiHn) o równoważniku stechiometrycznym n = 0,65–1,68. Uwaga 1 Paliwa lotnicze objęte kontrolą przez podpunkt ML8.c.1 są produktami gotowymi, a nie ich składnikami. Uwaga 2 Podpunkt ML8.c.4.a nie obejmuje kontrolą mieszanin hydrazynowych opracowanych w celach ochrony przeciwkorozyjnej. Uwaga 3 Środki wybuchowe oraz paliwa zawierające metale i stopy wyszczególnione w podpunkcie ML8.c.5 są objęte kontrolą niezależnie od tego, czy te metale lub stopy są obudowane w glinie, magnezie, cyrkonie lub berylu. Uwaga 4 Podpunkt ML8.c.5.b.2 nie obejmuje kontrolą boru i węglika czteroboru wzbogaconego borem10 (o całkowitej zawartości boru-10 większej lub równej 20 %); d. utleniacze oraz ich mieszaniny, w tym: 1. ADN (dinitroamid amonowy lub SR 12) (CAS 140456-78-6); 2. AP (nadchloran amonowy) (CAS 7790-98-9); 3. związki składające się z fluoru i dowolnego z następujących składników: a. innych chlorowców; b. tlenu; lub c. azotu.

L 88/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.3.2007

Uwaga 1 Podpunkt ML8.d.3 nie obejmuje kontrolą trifluorku chloru. Patrz: pozycja 1C238 w wykazie towarów podwójnego zastosowania UE. Uwaga 2 Podpunkt ML8.d.3. nie obejmuje kontrolą trifluorku azotu w jego gazowej postaci; 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 58 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 56 z 200729.3.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie monitorowania obecności furanu w żywności (1)

 • Dz. U. L88 - 51 z 200729.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2007 r. określająca mechanizm przydziału kontyngentów producentom i importerom wodorochlorofluorowęglowodorów na lata 2003–2009 na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 819_2)

 • Dz. U. L88 - 47 z 200729.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5419)

 • Dz. U. L88 - 44 z 200729.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem i zasadami funkcjonowania Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1695)

 • Dz. U. L88 - 43 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 336/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do referencyjnej zawartości tłuszczu dla Rumunii

 • Dz. U. L88 - 40 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 335/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 w odniesieniu do przepisów wykonawczych dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie ochrony środowiska (1)

 • Dz. U. L88 - 39 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dz. U. L88 - 29 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L88 - 16 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2007 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uzgodnień technicznych dotyczących przekazywania statystyk transportu kolejowego (1)

 • Dz. U. L88 - 14 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 331/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L88 - 12 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L88 - 1 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.