Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 90 POZ 73 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. dotycząca programu pomocy na badania i rozwój w sektorze lotniczym wprowadzonego przez Belgię (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5792) (1)

Data ogłoszenia:2007-03-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 90 POZ 73 - Strona 4

Strona 4 z 6

(23)

(28)

Pierwsza możliwość polega na odzyskaniu części przyznanej pomocy w celu obniżenia jej intensywności do poziomu przewidzianego we Wspólnotowych zasadach ramowych na rzecz B & R dla jednej dotacji (maksymalnie 50 % dla działań BP i 25 % dla działań RPK, przy czym ewentualnie intensywności te mogą być podwyższone o premie). Władze belgijskie odzyskają część pomocy stanowiącą nadwyżkę najpóźniej do dnia 31 marca 2007 r., stosując stopę oprocentowania równą stopie referencyjnej i dyskontowej Komisji obowiązującej w chwili przyznania pomocy. Poza początkowym zwrotem nadwyżki i zgodnie z umową przyznania pomocy władze belgijskie wniosą, w razie powodzenia przedsięwzięcia, o zwrot, bez odsetek, części pomocy zachowanej przez przedsiębiorstwo.


(5) Patrz: sprawy wymienione w przypisie 5 decyzji Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. (Dz.U. C 196 z 19.8.2006, str. 7).

L 90/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.3.2007

Tabela 1 Zaliczki po dostosowaniu do dopuszczalnej intensywności dotacji

Koszty kwalifikowane (tys. EUR) RI DPC Intensywność końcowa RI DPC Wypłacona zaliczka Zwrot z odsetkami (tys. EUR) (tys. EUR)

Beneficjenci

Stopa

Septentrio ASCO ASCO ASCO LMS BARCO BARCO BARCO Advanced products

[…] (*) […] […] […] […] […] […] […] […]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […]

60 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 60 %

35 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 35 %

5 454 1 473 2 434 3 308 3 264 0 2 120 904 23

912 407 988 1 180 782 0 575 189 8

3,95 % 3,95 % 3,95 % 3,70 % 4,43 % — 3,95 % 4,08 % 4,43 %

(*) Tajemnica handlowa.

(29)

Druga możliwość zakłada zwrot zaliczki jedynie w przypadku powodzenia przedsięwzięcia i dostosowuje warunki jej zwrotu od zasad stosowanych przez Komisję. Warunki zwrotu przyjęte przez władze belgijskie są progresywne i umożliwiają odzyskanie, jeśli przedsięwzięcie zakończy się sukcesem, kwoty nominalnej i odsetek naliczonych na podstawie stopy referencyjnej i dyskontowej Komisji, obowiązującej w chwili przyznania pomocy.

Tabela 2 Zaliczki po dostosowaniu warunków zwrotu do zasad wspólnotowych

Koszty kwalifikowane (tys. EUR) BP RPK Intensywność BP RPK Sukces (sprzedane zestawy)

Beneficjenci

Zaliczka (tys. EUR)

Odsetki (tys. EUR) (1)

Stopa

Europlasma Europlasma Europlasma Electronic Apparatus Samtech XenICS/FOS & S

[…] […] […] […]

[…] […] […] […]

75 % 75 % 75 % 70 %

50 % 50 % 50 % 50 %

1 262 719 1 202 8 131

525 290 362 3 062

4,80 % 4,80 % 4,80 % 4,08 %

[…] […] […] […]

[…] […]

[…] […]

70 % 70 %

50 % 50 %

1 075 8 214

305 3 482

4,36 % 4,08 %

[…] […]

(1) Odzyskiwane wraz ze zwrotem zaliczki.

30.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/77

(30)

Sukces handlowy projektów określa się na podstawie sprzedaży przewidywanej w chwili przyznania pomocy. Przy zwrocie zaliczki uwzględnia się całą sprzedaż.

3.3. Zobowiązania

(37)

Władze belgijskie zobowiązują się do: — zmiany do dnia 31 grudnia 2006 r. umów początkowych w celu dostosowania ich do wzorów umów przekazanych dnia 23 listopada 2006 r. oraz do warunków zwrotu określonych w motywach 28–36 niniejszej decyzji, — przekazania do dnia 31 grudnia 2006 r. zmienionych i podpisanych umów, — przestrzegania zasad stosowanych przez Komisję w odniesieniu do warunków zwrotu, jeżeli przed dniem 31 grudnia 2006 r. zostałyby przyznane nowe zaliczki o intensywności przekraczającej pułapy określone dla dotacji we Wspólnotowych zasad ramowych na rzecz B & R, — podjęcia odpowiednich środków, jeżeli nowe środki pomocy zostałyby przyznane w ramach tego programu po wejściu w życie wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na rzecz badań, rozwoju i innowacyjności. 4. OCENA

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 90 POZ 73 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L90 - 94 z 200730.3.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/203/WPZiB z dnia 27 marca 2007 r. przedłużające mandat zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygotowawczy MMC/SPUE)

 • Dz. U. L90 - 93 z 200730.3.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L90 - 92 z 200730.3.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Chińską Republiką Ludową, na podstawie art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r.

 • Dz. U. L90 - 86 z 200730.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, rybnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1305) (1)

 • Dz. U. L90 - 83 z 200730.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2002/757/WE w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków fitosanitarnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1292)

 • Dz. U. L90 - 79 z 200730.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. dotycząca pomocy państwa na badania i rozwój udzielonej przez Belgię na rzecz przedsiębiorstwa Techspace Aero (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5799) (1)

 • Dz. U. L90 - 58 z 200730.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2007 r. powołująca Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej oraz przyznająca mu określone korzyści

 • Dz. U. L90 - 56 z 200730.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L90 - 54 z 200730.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L90 - 52 z 200730.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L90 - 50 z 200730.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L90 - 48 z 200730.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L90 - 47 z 200730.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 354/2007 z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 195/2007 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L90 - 45 z 200730.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L90 - 44 z 200730.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 352/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L90 - 43 z 200730.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji

 • Dz. U. L90 - 42 z 200730.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L90 - 40 z 200730.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L90 - 37 z 200730.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 348/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L90 - 35 z 200730.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 347/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L90 - 31 z 200730.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L90 - 30 z 200730.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L90 - 28 z 200730.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L90 - 26 z 200730.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L90 - 23 z 200730.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2007 z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 489/2005 w zakresie określania centrów interwencyjnych i przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L90 - 12 z 200730.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2007 z dnia 29 marca 2007 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku i niektórych innych produktów rolniczych przywożonych z krajów trzecich

 • Dz. U. L90 - 8 z 200730.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L90 - 5 z 200730.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 339/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L90 - 3 z 200730.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 338/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L90 - 1 z 200730.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 337/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dostosowujące od dnia 1 stycznia 2007 r. wysokość diet dziennych dla urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich odbywających podróże służbowe do Bułgarii i Rumunii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.