Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 92 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 373/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniające i wprowadzające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 795/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

Data ogłoszenia:2007-04-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 92 POZ 13

Strona 1 z 2
3.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 373/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniające i wprowadzające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 795/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności art. 60 ust. 2 drugie zdanie i art. 145 lit. c) i d), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

wniosku dla upraw energetycznych. Trzcinę cukrową należy wykluczyć z definicji upraw trwałych zawartej w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 795/2004 poprzez dodanie jej do wykazu upraw uznawanych za wieloletnie dla celów tytułu III rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(4)

Zgodnie z art. 52 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 uprawa konopi do celów innych niż na włókno jest dozwolona jako uprawa w ramach systemu jednolitych płatności od dnia 1 stycznia 2007 r. Przyznawanie płatności powinno zależeć od wykorzystania nasion kwalifikowanych niektórych odmian. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 29 rozporządzenia (WE) nr 795/2004.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2004 (2) wprowadza przepisy wykonawcze dla systemu jednolitych płatności począwszy od roku 2005. Doświadczenie zdobyte przy administracyjnym i operacyjnym wdrażaniu wspomnianego systemu na szczeblu krajowym pokazało, że w odniesieniu do niektórych kwestii potrzebne są bardziej szczegółowe zasady, a w odniesieniu do innych kwestii istniejące zasady wymagają wyjaśnienia i dostosowania. Trzcina cukrowa jest uprawiana na danym gruncie przez pięć lub więcej lat i przynosi powtarzające się zbiory, w związku z czym można ją uznać za uprawę trwałą. Zgodnie z art. 44 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 obszary objęte uprawą trwałą nie kwalifikują się do uprawnień do płatności. Jednak art. 3b ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 795/2004 przewiduje kwalifikowanie upraw trwałych w ramach systemu jednolitych płatności, pod warunkiem że przedmiotowy obszar jest przedmiotem wniosku pomocowego dla upraw energetycznych zgodnie z art. 88 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 319/2006 (3) określa zasady dla systemu pomocy oddzielonej od wielkości produkcji oraz zasady włączenia wsparcia dla buraka cukrowego, trzciny cukrowej i cykorii do systemu jednolitych płatności. W związku z powyższym obszary tych upraw powinny się kwalifikować bez obowiązku składania

zmie384 zmie236

(5)

(2)

Błędnie sformułowano art. 30 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 795/2004, wprowadzający obowiązek podjęcia przez państwa członkowskie środków niezbędnych do zastosowania art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 w przypadku producentów, którzy poprzez nienormalnie niewielkie liczby jednostek przeliczeniowych w trakcie części roku sztucznie stwarzają warunki wymagane w celu wypełniania obowiązku prowadzenia minimalnej działalności rolniczej. Obowiązek ten powinien dotyczyć sytuacji, gdy nieprawidłowość dotyczy dużej liczby zwierząt. Powyższy przepis należy poprawić.

(6)

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 795/2004 została ustalona średnia liczba hektarów, o której mowa w art. 60 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, na podstawie danych przedstawionych Komisji przez zainteresowane państwa członkowskie. Malta i Słowenia przedstawiły odpowiednie dane. Dlatego właściwe jest ustalenie liczby hektarów również dla tych państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 92 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L92 - 23 z 20073.4.2007

  Zalecenie Rady z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie planowanej na 2007 rok aktualizacji ogólnych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty oraz w sprawie realizacji polityki zatrudnienia przez państwa członkowskie

 • Dz. U. L92 - 18 z 20073.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u indyków prowadzonego w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1401)

 • Dz. U. L92 - 16 z 20073.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2004/669/WE, 2003/31/WE i 2000/45/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 532) (1)

 • Dz. U. L92 - 9 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 372/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustanawiające przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L92 - 6 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 371/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

 • Dz. U. L92 - 3 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 370/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 kwietnia 2007 r.

 • Dz. U. L92 - 1 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 369/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.