Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 92 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2004/669/WE, 2003/31/WE i 2000/45/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 532) (1)

Data ogłoszenia:2007-04-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 92 POZ 16

L 92/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.4.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2004/669/WE, 2003/31/WE i 2000/45/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 532)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/207/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego programu przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit drugi, po konsultacji z Komitetem ds. Oznakowania Ekologicznego Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2002/371/WE z dnia 15 maja 2002 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego wyrobom włókienniczym oraz zmieniająca decyzję 1999/178/WE (4) traci ważność dnia 31 maja 2007 r. Decyzja Komisji 2004/669/WE z dnia 6 kwietnia 2004 r. ustanawiająca zmienione ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego chłodziarkom i zmieniająca decyzję 2000/40/WE (5) traci ważność dnia 31 maja 2007 r. Decyzja Komisji 2003/31/WE z dnia 29 listopada 2002 r. ustalająca zrewidowane kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego detergentom do zmywarek do naczyń i zmieniająca decyzję 1999/427/WE (6) traci ważność dnia 31 grudnia 2007 r. Decyzja Komisji 2000/45/WE z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pralkom bębnowym (7) traci ważność dnia 30 listopada 2007 r. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 przeprowadzono we właściwym czasie przegląd kryteriów ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów oceny i weryfikacji, ustanowionych wyżej wymienionymi decyzjami.

Dz.U. L 133 z 18.5.2002, str. 29. Dz.U. L 306 z 2.10.2004, str. 16. Dz.U. L 9 z 15.1.2003, str. 11. Dz.U. L 16 z 21.1.2000, str. 74. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/384/WE.

(4)

(5)

Definicja grupy produktów i kryteria ekologiczne ustanowione w decyzji Komisji 2001/405/WE z dnia 4 maja 2001 r. ustanawiającej kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowych oznakowań ekologicznych dla produktów z bibuły (2) tracą ważność dnia 4 maja 2007 r. Decyzja Komisji 2002/255/WE z dnia 25 marca 2002 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego odbiornikom telewizyjnym (3) traci ważność dnia 31 marca 2007 r.

(6)

(7) (2)

(1) Dz.U. L 237 z 21.9.2000, str. 1. (2) Dz.U. L 142 z 29.5.2001, str. 10. Decyzja zmieniona decyzją 2005/384/WE (Dz.U. L 127 z 20.5.2005, str. 20). (3) Dz.U. L 87 z 4.4.2002, str. 53. Decyzja zmieniona decyzją 2005/384/WE.

(4) (5) (6) (7)

3.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/17

(8)

W świetle przeglądu wymienionych kryteriów i wymogów we wszystkich sześciu przypadkach należy przedłużyć okres ważności ekologicznych kryteriów i wymogów na okres jednego roku.

Artykuł 3 Artykuł 5 decyzji 2002/371/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 5 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów wyroby włókiennicze oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do dnia 31 maja 2008 r.”. Artykuł 4 Artykuł 5 decyzji 2004/669/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 5

(9)

Ponieważ zobowiązanie do przeglądu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1980/2000 dotyczy wyłącznie kryteriów ekologicznych oraz wymogów oceny i weryfikacji, decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2004/669/WE, 2003/31/WE i 2000/45/WE powinny pozostać w mocy.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2004/669/WE, 2003/31/WE i 2000/45/WE.

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów chłodziarki oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do dnia 31 maja 2008 r.”. Artykuł 5 Artykuł 5 decyzji 2003/31/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 5

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów detergenty do zmywarek do naczyń oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do dnia 31 grudnia 2008 r.”. Artykuł 6 Artykuł 3 decyzji 2000/45/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów pralki bębnowe oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do dnia 30 listopada 2008 r.”. Artykuł 7

Artykuł 1 Artykuł 3 decyzji 2001/405/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów produkty z bibuły oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do dnia 4 maja 2008 r.”.

Artykuł 2 Artykuł 4 decyzji 2002/255/WE otrzymuje brzmienie:

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 marca 2007 r. „Artykuł 4 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów odbiorniki telewizyjne oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do dnia 31 marca 2008 r.”. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 92 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L92 - 23 z 20073.4.2007

  Zalecenie Rady z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie planowanej na 2007 rok aktualizacji ogólnych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty oraz w sprawie realizacji polityki zatrudnienia przez państwa członkowskie

 • Dz. U. L92 - 18 z 20073.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u indyków prowadzonego w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1401)

 • Dz. U. L92 - 13 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 373/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniające i wprowadzające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 795/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L92 - 9 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 372/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustanawiające przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L92 - 6 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 371/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

 • Dz. U. L92 - 3 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 370/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 kwietnia 2007 r.

 • Dz. U. L92 - 1 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 369/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.