Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 92 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u indyków prowadzonego w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1401)

Data ogłoszenia:2007-04-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 92 POZ 18

Strona 1 z 4
L 92/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.4.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u indyków prowadzonego w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1401)

(Jedynie teksty w językach bułgarskim i rumuńskim są autentyczne)

(2007/208/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 20, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

danych ze wszystkich państw członkowskich w tym samym czasie, należy skrócić okres na prowadzenie badań.

Decyzja 90/424/EWG ustanawia wkład finansowy Wspólnoty na rzecz określonych środków w dziedzinie weterynarii. Zgodnie z tą decyzją Wspólnota podejmuje albo pomaga państwom członkowskim w podejmowaniu technicznych i naukowych środków potrzebnych do opracowania prawodawstwa w dziedzinie weterynarii, a także do rozwoju edukacji i szkolenia w dziedzinie weterynarii.

(6)

Badanie to ma dostarczyć informacji technicznych potrzebnych do opracowywania prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie weterynarii. Ze względu na duże znaczenie gromadzenia porównywalnych danych dotyczących występowania salmonelli u indyków w Bułgarii i Rumunii, państwa te powinny otrzymać wkład finansowy Wspólnoty na spełnienie określonych wymagań badania. Należy zatem refundować 100 % kosztów poniesionych na badania laboratoryjne do określonego pułapu. Wszystkie inne koszty takie jak koszty związane z pobieraniem próbek, koszty podróży i administracyjne nie kwalifikują się do uzyskania wkładu Wspólnoty.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (2), ustanawia cel wspólnotowy polegający na ograniczeniu występowania salmonelli w populacjach indyków do końca 2007 r. Do wyznaczenia celu wspólnotowego niezbędne jest udostępnienie porównywalnych danych dotyczących występowania salmonelli w populacjach indyków w Bułgarii i Rumunii. Takie dane nie są obecnie dostępne i dlatego należy przeprowadzić specjalne badanie w celu monitorowania występowania salmonelli u indyków przez odpowiedni okres w tych państwach członkowskich. Badanie podstawowe dotyczące występowania bakterii salmonelli u indyków ma być przeprowadzone przez pozostałe państwa członkowskie w okresie od października 2006 r. do września 2007 r. zgodnie z decyzją Komisji 2006/662/WE z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u indyków prowadzonego w państwach członkowskich (3). Przy badaniach podstawowych w Bułgarii i Rumunii należy korzystać z tych samych procedur. Jednakże w celu umożliwienia analizy

(7)

Przyznanie finansowego wkładu Wspólnoty należy uzależnić od zgodności przeprowadzonego badania z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i spełnienia niektórych innych warunków. Pomoc finansowa powinna być przyznana, o ile przewidziane działania są skutecznie przeprowadzane oraz pod warunkiem że władze dostarczą wszystkie potrzebne informacje w przewidzianym terminie.

(3)

Istnieje potrzeba określenia kursu wymiany, według którego przeliczone zostaną kwoty podane we wnioskach w walutach krajowych, zgodnie z art. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiającego agromonetarne porozumienia dotyczące euro (4). Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(4)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Przedmiot i zakres 1. W Bułgarii i Rumunii prowadzi się badanie w celu oceny występowania bakterii salmonelli w następujących stadach indyków:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 92 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L92 - 23 z 20073.4.2007

  Zalecenie Rady z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie planowanej na 2007 rok aktualizacji ogólnych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty oraz w sprawie realizacji polityki zatrudnienia przez państwa członkowskie

 • Dz. U. L92 - 16 z 20073.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2004/669/WE, 2003/31/WE i 2000/45/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 532) (1)

 • Dz. U. L92 - 13 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 373/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniające i wprowadzające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 795/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L92 - 9 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 372/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustanawiające przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L92 - 6 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 371/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

 • Dz. U. L92 - 3 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 370/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 kwietnia 2007 r.

 • Dz. U. L92 - 1 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 369/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.