Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 92 POZ 23

Tytuł:

Zalecenie Rady z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie planowanej na 2007 rok aktualizacji ogólnych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty oraz w sprawie realizacji polityki zatrudnienia przez państwa członkowskie

Data ogłoszenia:2007-04-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 92 POZ 23

Strona 1 z 22
3.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/23

ZALECENIA

RADA

ZALECENIE RADY z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie planowanej na 2007 rok aktualizacji ogólnych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty oraz w sprawie realizacji polityki zatrudnienia przez państwa członkowskie (2007/209/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 99 ust. 2 i art. 128 ust. 4, uwzględniając zalecenie Komisji, uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 8 i 9 marca 2007 r., uwzględniając opinię Komitetu Zatrudnienia, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Na wiosennym szczycie Rady Europejskiej w 2005 roku zdecydowano o przeprowadzeniu modernizacji strategii lizbońskiej, jako jej priorytetowe cele wyznaczając wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Europie. W lipcu 2005 roku Rada przyjęła zalecenie w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty (2005–2008) (1) oraz decyzję w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich (2); dokumenty te razem tworzą „Zintegrowane wytyczne na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego”. Zachęcono państwa członkowskie, aby przy opracowywaniu krajowych programów reform w zakresie polityki gospodarczej i polityki zatrudnienia kierowały się zintegrowanymi wytycznymi na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Do października 2005 roku wszystkie państwa członkowskie przedstawiły krajowe programy reform; zostały one ocenione przez Komisję, która przedstawiła płynące z nich wnioski na wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej w 2006 roku. Na wiosennym posiedzeniu w 2006 roku Rada Europejska przyjęła te dokumenty do wiadomości i określiła jako priorytetowe cztery obszary działań (badania

(2)

i rozwój oraz innowacje, warunki prowadzenia działalności gospodarczej, możliwość zatrudnienia oraz zintegrowana polityka energetyczna); w odniesieniu do każdego z tych obszarów określiła szereg konkretnych działań, które państwa członkowskie powinny zrealizować przed końcem 2007 roku.

(6)

Zgodnie z konkluzjami z wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej z 2006 r. państwa członkowskie przedstawiły roczne sprawozdania dotyczące realizacji krajowych programów reform. Komisja zbadała przedłożone sprawozdania i przedstawiła swoje wnioski w rocznym sprawozdaniu z postępów prac (2007 r.) (3). Opierając się na tych wnioskach, należy przedstawić serię zaleceń. Aby umożliwić spójną i zintegrowaną realizację strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, należy zebrać zalecenia dotyczące polityki gospodarczej i zatrudnienia skierowane do poszczególnych krajów i przyjąć je jako jeden instrument. Takie podejście odzwierciedla zintegrowaną strukturę krajowych programów reform i sprawozdań z ich realizacji oraz pozwala zapewnić konieczną spójność wytycznych na rzecz zatrudnienia ze sporządzonymi zgodnie z art. 99 ust. 2 ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej, jak określono w art. 128 ust. 2, ostatnie zdanie.

(3)

(7)

(8)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 205 z 6.8.2005, str. 28. (2) Dz.U. L 205 z 6.8.2005, str. 21.

(3) COM(2006) 816 część II.

L 92/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.4.2007

(9)

Aby umożliwić pełną realizację strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, niniejsze zalecenie powinno zawierać także szczególne zalecenia dla państw członkowskich należących do strefy euro. Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą niniejszego zalecenia (1),

(10)

NINIEJSZYM ZALECA, aby państwa członkowskie podjęły działania, kierując się wytycznymi określonymi

w załączniku, i dokonały podsumowania poczynionych postępów w następnych rocznych sprawozdaniach z realizacji krajowych programów reform w ramach odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 92 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L92 - 18 z 20073.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u indyków prowadzonego w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1401)

 • Dz. U. L92 - 16 z 20073.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2004/669/WE, 2003/31/WE i 2000/45/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 532) (1)

 • Dz. U. L92 - 13 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 373/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniające i wprowadzające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 795/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L92 - 9 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 372/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustanawiające przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L92 - 6 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 371/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

 • Dz. U. L92 - 3 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 370/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 kwietnia 2007 r.

 • Dz. U. L92 - 1 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 369/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.