Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 92 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 371/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

Data ogłoszenia:2007-04-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 92 POZ 6

Strona 1 z 3
L 92/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.4.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 371/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


przywóz. Aby umożliwić podmiotowi gospodarczemu wykorzystanie pozostających ilości objętych pozwoleniem na przywóz oraz ułatwić zwolnienie zabezpieczenia pozwolenia na przywóz, państwo członkowskie powinno zachować jedynie kopię pozwolenia.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 40 ust. 1 lit. e) pkt iii),

(4)

Informacje, określone w art. 8 lit. b) pkt i) rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przekazywane Komisji przez państwa członkowskie powinny również obejmować ilości przywiezione w postaci cukru białego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Artykuł 6 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiającego wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2) przewiduje, że wnioskodawcy ubiegający się o pozwolenie na przywóz nie powinni składać więcej niż jeden wniosek o pozwolenie na przywóz w odniesieniu do danego numeru porządkowego kontyngentu na dany okres obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 mają zastosowanie bez uszczerbku dla dodatkowych warunków lub odstępstw, które mogłyby być ustanowione w rozporządzeniach sektorowych. Aby w szczególności zapewnić stałe zaopatrzenie na rynku wspólnotowym, należy utrzymać okresowość składania ofert przewidzianą w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 950/2006 (3), w związku z czym konieczne jest wprowadzenie w tej kwestii odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 950/2006, począwszy od dnia 30 czerwca do końca roku gospodarczego, wszystkie przemysłowe rafinerie cukru we Wspólnocie mogą składać we wszystkich państwach członkowskich wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz cukru do rafinacji w granicach ilości przysługujących każdemu państwu członkowskiemu, na które może zostać wydane pozwolenie na przywóz cukru do rafinacji. W tych przypadkach nie powinno stosować się obowiązku, wynikającego z art. 4 ust. 2 akapit drugi wspomnianego rozporządzenia, dotyczącego składania wniosku do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym jest zarejestrowany do celów podatku VAT.

(6)

Jeżeli cukier przywieziony jako cukier do rafinacji nie został poddany rafinacji w okresie ustalonym w art. 4 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 950/2006, jedynie posiadacz pozwolenia na przywóz powinien wnieść opłatę wynoszącą 500 EUR za każdą tonę ilości cukru niepoddanego rafinacji. W związku z tym tę samą karę przewidzianą w art. 11 ust. 3 lit. a) należy wykreślić w odniesieniu do producenta cukru posiadającego uprawnienia.

(2)

Doświadczenie zdobyte w pierwszych miesiącach stosowania rozporządzenia (WE) nr 950/2006 wskazuje, że należy udoskonalić wspólne zasady zarządzania ustanowione we wspomnianym rozporządzeniu.

(7)

(3)

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 950/2006, w przypadku gdy dopuszczenie do swobodnego obrotu nie ma miejsca w państwie członkowskim, które wydało pozwolenie na przywóz, państwo członkowskie, w którym nastąpi dopuszczenie do swobodnego obrotu, powinno zachować oryginał pozwolenia na

(1) Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 92 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L92 - 23 z 20073.4.2007

  Zalecenie Rady z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie planowanej na 2007 rok aktualizacji ogólnych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty oraz w sprawie realizacji polityki zatrudnienia przez państwa członkowskie

 • Dz. U. L92 - 18 z 20073.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u indyków prowadzonego w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1401)

 • Dz. U. L92 - 16 z 20073.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2004/669/WE, 2003/31/WE i 2000/45/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 532) (1)

 • Dz. U. L92 - 13 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 373/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniające i wprowadzające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 795/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L92 - 9 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 372/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustanawiające przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L92 - 3 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 370/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 kwietnia 2007 r.

 • Dz. U. L92 - 1 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 369/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.