Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 92 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 372/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustanawiające przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2007-04-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 92 POZ 9

Strona 1 z 3
3.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 372/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustanawiające przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1, po konsultacji z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”),


(7)

Ponadto sytuacja prawna tych produktów jest obecnie niepewna. Dyrektywa 2002/72/WE ma zastosowanie do materiałów i wyrobów oraz ich części, które składają się wyłącznie z tworzyw sztucznych albo złożone są z dwóch lub więcej warstw składających się wyłącznie z tworzyw sztucznych. Uszczelki w zakrywkach metalowych mogłyby ewentualnie zostać uznane za część materiału lub wyrobu składającą się z tworzyw sztucznych i tym samym zostać objęte dyrektywą 2002/72/WE lub za powłokę z tworzywa sztucznego na metalowym podłożu, a zatem nieobjęte dyrektywą 2002/72/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rezultacie państwa członkowskie stosują obecnie różne przepisy, co może utrudniać obrót handlowy.

W 1999 r. Komitet Naukowy ds. Żywności ustalił wielkość tolerowanego dziennego pobrania (TDI) dla epoksydowanego oleju sojowego (ESBO) na 1 mg/kg masy ciała dziennie. Przekłada się ono na limit migracji specyficznej (SML) wynoszący 60 mg/kg żywności dla materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, określony w dyrektywie Komisji 2002/72/WE (2). Dyrektywa Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (3) wyjaśnia, że uszczelki w zakrywkach wchodzą w zakres dyrektywy 2002/72/WE. Określa ona, że państwa członkowskie do dnia 1 kwietnia 2008 r. muszą przyjąć środki umożliwiające swobodny obrót uszczelkami w zakrywkach, jeśli spełniają one SML. Obrót uszczelkami w zakrywkach, które nie spełniają wymogów, zostanie zakazany od dnia 1 czerwca 2008 r. Należy uregulować wprowadzanie tych produktów do obrotu do czasu wdrożenia dyrektywy 2007/19/WE. Z danych przedstawionych ostatnio przez państwa członkowskie i Szwajcarię wynika, że stężenia ESBO w środkach spożywczych zawierających tłuszcze, takich jak sosy i warzywa czy ryby w oleju, dochodziły do 1 150 mg/kg. Tak wysokie wartości mogą powodować przekroczenie TDI przez konsumentów. Ostatnio przedsiębiorstwa wykazują zainteresowanie stosowaniem innych plastyfikatorów jako substytutów ESBO, które odznaczają się wyższym TDI lub migrują w mniejszym stopniu. Dlatego też należy określić szczegółowe zasady dotyczące również tych substytutów.

(8)

(2)

Proporcjonalnym jest zatem ustalenie przejściowych SML dla sumy niektórych plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach zakrywek mających kontakt ze środkami spożywczymi zawierającymi tłuszcze, tak aby swobodny obrót tymi produktami nie był zagrożony, zakrywki i środki spożywcze stwarzające znaczne zagrożenie były niezwłocznie usuwane z rynku, a także, równocześnie, aby przemysł miał wystarczającą ilość czasu na dokończenie opracowywania uszczelek zgodnych z SML określonym w dyrektywie 2002/72/WE zmienionej dyrektywą 2007/19/WE.

(9)

(3)

Przejściowe SML należy ustalić na poziomie gwarantującym, że TDI nie zostanie przekroczone, biorąc pod uwagę średnie spożycie przedmiotowych środków spożywczych oraz opinię wydaną przez EFSA w dniu 16 marca 2006 r., w której stwierdzono, że poziom plastyfikatorów obecny w 90 % środków spożywczych zawierających tłuszcze, sprzedawanych w szklanych pojemnikach jest niższy niż 300 mg/kg żywności. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 92 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L92 - 23 z 20073.4.2007

  Zalecenie Rady z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie planowanej na 2007 rok aktualizacji ogólnych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty oraz w sprawie realizacji polityki zatrudnienia przez państwa członkowskie

 • Dz. U. L92 - 18 z 20073.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u indyków prowadzonego w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1401)

 • Dz. U. L92 - 16 z 20073.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2004/669/WE, 2003/31/WE i 2000/45/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 532) (1)

 • Dz. U. L92 - 13 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 373/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniające i wprowadzające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 795/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L92 - 6 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 371/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

 • Dz. U. L92 - 3 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 370/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 kwietnia 2007 r.

 • Dz. U. L92 - 1 z 20073.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 369/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.