Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 93 POZ 1

Tytuł:

Wersja skodyfikowana Regulaminu wewnętrznego EKES-u (obowiązująca od dnia 24 października 2006 r.)

Data ogłoszenia:2007-04-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 93 POZ 1

Strona 1 z 21
3.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA WEWNĘTRZNE I PROCEDURALNE

WERSJA SKODYFIKOWANA REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO EKES-u

(obowiązująca od dnia 24 października 2006 r.)

UWAGI

A.

Niniejsza publikacja zawiera: Regulamin wewnętrzny Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przyjęty na sesji plenarnej Komitetu w dniu 17. i 18. lipca 2002 r. (Dz.U. L 268 z 4.10.2002), który wszedł w życie z dniem 1 sierpnia 2002 r., na podstawie art. 78, modyfikacje wynikające ze: 1) 2) 3) zmian wprowadzonych dnia 27 lutego 2003 r. do Regulaminu wewnętrznego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (Dz.U. L 258 z 10.10.2003); zmian wprowadzonych dnia 31 marca 2004 r. do Regulaminu wewnętrznego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (Dz.U. L 310 z 7.10.2004); zmian wprowadzonych dnia 5 lipca 2006 r. do Regulaminu wewnętrznego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.


B. C.

Niniejsza wersja regulaminu została przygotowana przez Sekretariat Generalny Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i obejmuje różne zmiany przyjęte przez Zgromadzenie EKES-u. Przepisy wykonawcze do regulaminu wewnętrznego, które zostały przyjęte przez Prezydium Komitetu, zgodnie z art. 77 ust. 2a, zostały przedstawione oddzielnie.

PREAMBUŁA

zbieżności mogą poprawić jakość i wiarygodność procesu decyzyjnego Wspólnoty, gdyż polepszą jego zrozumienie i akceptację przez obywateli Europy oraz zwiększą jego przejrzystość, która jest niezbędna dla demokracji.

1. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest przedstawicielem zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Utworzony przez Traktat rzymski w roku 1957, Komitet jest instytucjonalnym organem doradczym.

3.

Funkcja doradcza Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego pozwala jego członkom, jak i reprezentowanym przez nich organizacjom, brać udział w procesie decyzyjnym Wspólnoty. Konfrontacje sprzecznych nieraz opinii i negocjacje prowadzone przez członków Komitetu angażują nie tylko partnerów społecznych, tj. pracodawców (Grupa I) i pracowników (Grupa II), ale również – co jest szczególną cechą EKES-u – przedstawicieli wszystkich innych społeczno-zawodowych grup interesu (Grupa III). Fachowa wiedza, dialog i poszukiwanie

2.

W ramach instytucjonalnych struktur europejskich Komitet pełni szczególną rolę: jest on zasadniczym forum debat zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego i uprzywilejowanym miejscem wymiany poglądów między nim a instytucjami Unii.

4.

Jako że jest on jednocześnie miejscem debat i konsultacji, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zwiększa wiarygodność demokratycznego procesu budowania Unii Europejskiej, łącznie z umacnianiem stosunków między UE a grupami

L 93/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.4.2007

społeczno-gospodarczymi państw trzecich. W ten sposób przyczynia się do rozwoju prawdziwej tożsamości europejskiej.

5.

5. Wybór członków Prezydium powinien przebiegać z zachowaniem równowagi między grupami utworzonymi zgodnie z postanowieniami art. 27.

W celu jak najlepszego wypełniania swoich obowiązków Komitet przyjął 17 lipca 2002 r. poniższy regulamin wewnętrzny (1), działając zgodnie z art. 260 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

TYTUŁ I ORGANIZACJA KOMITETU ROZDZIAŁ I

Artykuł 4 1. Podczas pierwszego posiedzenia, odbywającego się zgodnie z art. 1, Komitet pod przewodnictwem najstarszego członka – przewodniczącego seniora, wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, przewodniczących sekcji specjalistycznych i pozostałych członków Prezydium innych niż przewodniczący grup, na okres dwóch lat od daty ustanowienia Komitetu. 2. Podczas obrad pod kierownictwem przewodniczącego seniora mogą być rozpatrywane wyłącznie sprawy dotyczące tych wyborów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 93 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.