Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 3 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 375/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

Data ogłoszenia:2007-04-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 3 - Strona 10

Strona 10 z 11

711 lit. d), dotyczącymi zezwolenia na lot; 2) zezwolenia na lot nie zawieszono lub nie cofnięto zgodnie z pkt 21B.530; 3) statek powietrzny pozostaje w tym samym rejestrze. b) Niezależnie od pkt 21A.723 lit. a) zezwolenie na lot wydane dla celów pkt 21A.701 lit. a) pkt 15) może być wydane na czas nieokreślony. c) Wobec zawieszenia zezwolenia na lot lub jego cofnięcia musi ono być zwrócone właściwemu organowi. 21A.725 Przedłużenie ważności zezwolenia na lot

Przedłużenie ważności zezwolenia na lot podlega takiej same procedurze, jak w przypadku zmian, o których w pkt 21A.713. 21A.727 Obowiązki posiadacza zezwolenia na lot


Posiadacz zezwolenia na lot zapewnia nieprzerwaną zgodność ze wszystkimi warunkami i ograniczeniami dotyczącymi zezwolenia na lot. 21A.729 Przechowywanie dokumentacji

a) Wszelką dokumentację sporządzoną w celu ustanowienia i uzasadnienia warunków lotu przechowuje posiadacz zatwierdzenia warunków lotu do dyspozycji Agencji i właściwego organu, w sposób umożliwiający dostarczenie informacji niezbędnych dla zapewnienia nieprzerwanej zdatności statku powietrznego do lotu.

4.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/13

b) Wszelką dokumentację dotyczącą wydania zezwoleń na lot zgodnie z uprawnieniami zatwierdzonych organizacji, w tym protokoły kontroli, dokumenty potwierdzające zatwierdzenie warunków lotu oraz samo zezwolenie na lot, przechowuje dana zatwierdzona organizacja do dyspozycji Agencji i właściwego organu, w sposób umożliwiający dostarczenie informacji niezbędnych dla zapewnienia nieprzerwanej zdatności statku powietrznego do lotu.”. 15) punkt 21B.20 otrzymuje brzmienie: „21B.20 Obowiązki właściwego organu Właściwy organ państwa członkowskiego jest odpowiedzialny za wdrożenie postanowień sekcji A – podczęści F, G, H, I i P jedynie w stosunku do wnioskodawców lub posiadaczy, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się na jego terytorium.”; 16) punkt 21B.25 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) Postanowienia ogólne: Państwo członkowskie wyznacza właściwy organ z przydzielonym zakresem odpowiedzialności za wdrożenie postanowień sekcji A – podczęści F, G, H, I i P z udokumentowanymi procedurami, strukturą organizacyjną i personelem.”; 17) w części B tytuł podczęści H otrzymuje brzmienie: „PODCZĘŚĆ H – ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI DO LOTU I OGRANICZONE ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI DO LOTU”; 18) punkt 21B.325 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) Po stwierdzeniu, że spełniane są stosowne wymagania sekcji A – podczęść H, właściwy organ państwa członkowskiego rejestru bez nieuzasadnionej zwłoki wydaje świadectwo zdatności do lotu (formularz 25 EASA, patrz: dodatek) lub ograniczone świadectwo zdatności do lotu (formularz 24 EASA, patrz: dodatek) lub, stosownie do sytuacji, wprowadza do nich zmiany.”; 19) punkt 21B.330 otrzymuje brzmienie: „21B.330 Zawieszanie i cofanie świadectw zdatności do lotu i ograniczonych świadectw zdatności do lotu

a) W przypadku stwierdzenia, że którykolwiek z warunków wyszczególnionych w pkt 21A.181 lit. a) nie jest spełniany, właściwy organ państwa członkowskiego rejestru zawiesza lub cofa świadectwo zdatności do lotu. b) W chwili wydania decyzji o zawieszeniu lub cofnięciu świadectwa zdatności do lotu lub ograniczonego świadectwa zdatności do lotu właściwy organ państwa członkowskiego rejestru wskazuje przyczyny zawieszenia lub cofnięcia i informuje posiadacza świadectwa o przysługującym mu prawie do odwołania się.”; 20) w części B podczęść P otrzymuje brzmienie: „PODCZĘŚĆ P – ZEZWOLENIE NA LOT 21B.520 Kontrola a) Właściwy organ wykonuje odpowiednie czynności kontrolne uzasadniające wydanie lub cofnięcie zezwolenia na lot. b) Właściwy organ przygotowuje procedury oceny obejmujące przynajmniej następujące elementy: 1) ocenę kwalifikowalności wnioskodawcy; 2) ocenę kwalifikowalności wniosku; 3) ocenę dokumentacji otrzymanej wraz z wnioskiem; 4) kontrolę statku powietrznego; 5) zatwierdzenie warunków lotu zgodnie z pkt 21A.710 lit. b).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 3 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 71 z 20074.4.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (  Dz.U. L 91 z 31.3.2007)

 • Dz. U. L94 - 70 z 20074.4.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L94 - 55 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu pentaerytrytolu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Rosji, Turcji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L94 - 53 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1443) (1)

 • Dz. U. L94 - 52 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/248/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1428)

 • Dz. U. L94 - 39 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1285) (1)

 • Dz. U. L94 - 28 z 20074.4.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L94 - 26 z 20074.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L94 - 23 z 20074.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/20/WE z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia dichlofluanidu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L94 - 20 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2007 z dnia 29 marca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L94 - 18 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1)

 • Dz. U. L94 - 1 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 374/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.