Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 375/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

Data ogłoszenia:2007-04-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 11

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu opierają się na opiniach wydanych przez Agencję (1) zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. b) i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 54 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002,

(14)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1702/2003 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Certyfikacja wyrobów, części i wyposażenia 1. Na wyroby, części i wyposażenie wydawane są certyfikaty wyszczególnione w części 21. 2. W drodze odstępstwa od ust. 1, statek powietrzny, w tym każdy zamontowany wyrób, część i element wyposażenia, który nie jest zarejestrowany w państwie członkowskim, nie podlega przepisom części 21 – podczęść H i podczęść I. Nie podlega także przepisom części 21 – podczęść P, z wyjątkiem sytuacji, gdy znaki rejestracyjne statku powietrznego zostają nadane przez państwo członkowskie. 3. W przypadkach gdy w załączniku (część 21) występuje odwołanie do stosowania postanowień załącznika I (część M) do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 i/lub zgodności z nimi, a państwo członkowskie podjęło decyzję o niestosowaniu tej części aż do dnia 28 września 2008 r. zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. a) i lit. b) powyższego rozporządzenia, w okresie tym obowiązują odpowiednie przepisy krajowe. Artykuł 2a Zachowanie ważności certyfikatu typu i odpowiednich świadectw zdatności do lotu 1. W odniesieniu do wyrobów, które uzyskały certyfikat typu lub dokument pozwalający na wydanie świadectwa zdatności do lotu, wystawione przez państwo członkowskie przed dniem 28 września 2003 r., zastosowanie mają następujące postanowienia: a) wyrób uznaje się za posiadający certyfikat typu wydany zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli:


(1) Opinia 1/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. i opinia 2/2007 z dnia 8 lutego 2007 r.

(9)

(10)

(11)

(12)

4.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/5

i) podstawą jego certyfikacji typu była: — podstawa certyfikacji typu JAA dla wyrobów, które były certyfikowane zgodnie z procedurami JAA określonymi w arkuszu danych JAA, lub — dla pozostałych wyrobów – podstawa certyfikacji typu określona w arkuszu danych certyfikatu typu państwa projektu, jeżeli państwem projektu było: — państwo członkowskie, chyba że, biorąc pod uwagę w szczególności zbiory stosowanych przepisów w zakresie zdatności do lotu i doświadczenie związane z użytkowaniem, Agencja ustali, że taka podstawa certyfikacji typu nie zapewnia bezpieczeństwa na poziomie wymaganym przez rozporządzenie podstawowe i niniejsze rozporządzenie, lub — państwo, z którym państwo członkowskie zawarło umowę dwustronną lub podobną w sprawie zdatności do lotu, zgodnie z którą wyroby te zostały certyfikowane na podstawie zbiorów przepisów w zakresie zdatności do lotu państwa projektu, chyba że Agencja ustali, iż takie przepisy w zakresie zdatności do lotu bądź też doświadczenia związane z użytkowaniem lub system bezpieczeństwa państwa projektu nie zapewniają bezpieczeństwa na poziomie wymaganym przez rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i niniejsze rozporządzenie. Agencja dokonuje pierwszej oceny skutków postanowień zapisanych w tiret drugim w celu przygotowania dla Komisji opinii dotyczącej ewentualnych zmian w niniejszym rozporządzeniu; ii) właściwymi wymogami w zakresie ochrony środowiska naturalnego były wymogi ustanowione w załączniku 16 do konwencji chicagowskiej, mające zastosowanie dla danego wyrobu; iii) właściwymi wytycznymi w zakresie zdatności były wytyczne państwa projektu; b) projekt danego statku powietrznego, pozostającego w rejestrze państwa członkowskiego przed dniem 28 września 2003 r., jest uznawany za zatwierdzony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli: i) jego podstawowy projekt typu był częścią certyfikatu typu, o którym mowa w lit. a); ii) wszystkie zmiany w podstawowym projekcie typu, które nie zostały objęte odpowiedzialnością posiadacza certyfikatu typu, zostały zatwierdzone; oraz

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 71 z 20074.4.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (  Dz.U. L 91 z 31.3.2007)

 • Dz. U. L94 - 70 z 20074.4.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L94 - 55 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu pentaerytrytolu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Rosji, Turcji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L94 - 53 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1443) (1)

 • Dz. U. L94 - 52 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/248/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1428)

 • Dz. U. L94 - 39 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1285) (1)

 • Dz. U. L94 - 28 z 20074.4.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L94 - 26 z 20074.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L94 - 23 z 20074.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/20/WE z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia dichlofluanidu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L94 - 20 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2007 z dnia 29 marca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L94 - 18 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1)

 • Dz. U. L94 - 1 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 374/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.