Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 375/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

Data ogłoszenia:2007-04-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 3

Strona 1 z 11
4.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 375/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


wydawanych na czas określony, celem umożliwienia dalszej eksploatacji wielu takich statków powietrznych oraz dokonania przeglądu ich projektów przez Agencję.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (1), w szczególności jego art. 5 i 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Brak czasu uniemożliwił Agencji przyjęcie specyficznych wymagań zdatności do lotu przed dniem 28 marca 2007 r. Możliwe jest jednak ustalenie zatwierdzonego projektu poprzez powołanie się na takowy projekt w państwie projektu, tak jak postąpiono w przypadku większości statków powietrznych, dla których certyfikat typu został wydany przez państwa członkowskie przed dniem 28 września 2003 r. Powyższe rozwiązanie powinno mieć miejsce wyłącznie w odniesieniu do tych statków powietrznych, dla których państwa członkowskie wydały świadectwa zdatności do lotu, z wyłączeniem ograniczonych świadectw zdatności do lotu i zezwoleń na lot, w celu zapewnienia zgodności takich statków powietrznych przynajmniej z wymogami bezpieczeństwa określonymi w załączniku 8 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. W celu zminimalizowania zagrożeń bezpieczeństwa i ograniczenia zakłóceń konkurencji planowany środek powinien mieć zastosowanie tylko w odniesieniu do statków powietrznych, dla których państwo członkowskie wydało świadectwo zdatności do lotu i które znajdowały się już w rejestrze danego państwa członkowskiego w dniu, w którym w owym państwie członkowskim zaczęło obowiązywać rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 (3). W momencie rejestracji właściciele takich statków powietrznych nie byli świadomi ryzyka, że nie będą mogli ich eksploatować po dniu 28 marca 2007 r. Natomiast właściciele statków powietrznych zarejestrowanych w państwie członkowskim po dniu, w którym rozporządzenie (WE) nr 1703/2003 zaczęło w owym państwie członkowskim obowiązywać, byli świadomi w momencie rejestracji, że ich statki powietrzne nie będą mogły być eksploatowane po dniu 28 marca 2007 r., chyba że Agencja zdoła zatwierdzić ich projekt przed tym terminem. Uważa się za konieczne zagwarantowanie, aby statki powietrzne kwalifikujące się do zastosowania planowanego środka były wyłącznie statkami powietrznymi, w odniesieniu do których właściwy organ państwa projektu zobowiązuje się, w formie roboczych ustaleń zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002, do współpracy z Agencją w celu zapewnienia stałego nadzoru nad ustalonym w ten sposób zatwierdzonym projektem.

Do dnia 28 marca 2007 r. wszystkie statki powietrzne podlegające przepisom rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 muszą otrzymać świadectwo zdatności do lotu lub zezwolenie na lot zgodne z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1702/2003 z dnia 24 września 2003 r. ustanawiającym zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (2). W przypadku braku takiego świadectwa lub zezwolenia na lot statki powietrzne nie mogą być dalej eksploatowane przez użytkowników wspólnotowych na terytorium państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 71 z 20074.4.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (  Dz.U. L 91 z 31.3.2007)

 • Dz. U. L94 - 70 z 20074.4.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L94 - 55 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu pentaerytrytolu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Rosji, Turcji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L94 - 53 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1443) (1)

 • Dz. U. L94 - 52 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/248/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1428)

 • Dz. U. L94 - 39 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1285) (1)

 • Dz. U. L94 - 28 z 20074.4.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L94 - 26 z 20074.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L94 - 23 z 20074.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/20/WE z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia dichlofluanidu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L94 - 20 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2007 z dnia 29 marca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L94 - 18 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1)

 • Dz. U. L94 - 1 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 374/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.