Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 53

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1443) (1)

Data ogłoszenia:2007-04-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 53

4.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/53

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1443)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/213/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 42, Bułgarii i Rumunii,

(3)

zwróciła się o skreślenie niektórych zakładów wymienionych w załączniku do decyzji 2007/31/WE. W związku z tym wykaz zamieszczony w tym załączniku należy odpowiednio uaktualnić W celu zapewnienia jasności należy go zastąpić załącznikiem do niniejszej decyzji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2007/31/WE zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzja Komisji 2007/31/WE (2) ustanawia środki przejściowe dotyczące wysyłania z Bułgarii do innych państw członkowskich niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych załącznikiem III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (3). Produkty te powinny być wysyłane z Bułgarii tylko jeżeli zostały uzyskane w zakładach przetwórczych wymienionych w załączniku do tej decyzji. Bułgaria dokonuje oceny wszystkich zakładów przetwórczych w tych sektorach. W tym kontekście Bułgaria

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 kwietnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). 2) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, str. 61. ( (3) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

L 94/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.4.2007

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK Wykaz zakładów przetwórczych uprawnionych do wysyłania produktów sektorów, o których mowa w art. 1, z Bułgarii do innych państw członkowskich ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO

Nr Nr wet. Nazwa i adres zakładu Lokalizacja danego zakładu

1 2 3 4 5 6 7 8

BG 0401028 BG 1201011 BG 1204013 BG 1604039 BG 1701003 ВG 1901021 BG 2204099 BG 2501002

»Mesokombinat-Svishtov« EOOD »Mesotsentrala — Montana« OOD »Kompas« OOD »Evropimel« OOD »Mesokombinat — Razgrad« AD »Mekom« AD »Tandem-V« OOD »Tandem — Popovo« OOD

gr. Svishtov ul. »33-ti Svishtovski polk« 91 gr. Montana bul. »Treti mart« 216 s. Komarevo obsht. Berkovitsa gr. Plovp bul. »V. Aprilov« gr. Razgrad, Industrialen kvartal, ul. »Beli Lom« 1 gr. Silistra Industrialna zona — Zapad gr. Sofia bul. »Iliantsi« 23 s. Drinovo obsht. Popovo

ZAKŁADY DROBIARSKIE

Nr Nr wet. Nazwa i adres zakładu Lokalizacja danego zakładu

1 2 3 4 5 6

BG 1202005 BG 1602001 BG 1602045 BG 1602071 BG 2402001 BG 2802076

»Gala M« OOD »Galus — 2004« EOOD »Deniz 2001« EOOD »Brezovo« AD »Gradus-1« OOD »Alians Agrikol« OOD

gr. Montana s. Hr. Milevo obl. Plovp gr. Parvomay ul. »Al. Stamboliiski« 23 gr. Brezovo ul. »Marin Domuschiev« 2 gr. Stara Zagora kv. »Industrialen« s. Okop obl. Yambolska

ZAKŁADY MLECZARSKIE

Nr Nr wet. Nazwa i adres zakładu Lokalizacja danego zakładu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BG 0412010 BG 0512025 BG 0612012 BG 0612027 BG 0612043 BG 1112006 BG 1312001 BG 1912013 BG 1912024 BG 2012020 BG 2012042 BG 2212001 BG 2212003 BG 2212022 BG 2512020 BG 2612047

»Bi Si Si Handel« OOD »El Bi Bulgarikum« EAD OOD »Zorov — 97« »Mlechen ray — 99« EOOD ET »Zorov-91-Dimitar Zorov« »Kondov Ekoproduktsia« OOD »Lakrima« AD »ZHOSI« OOD »Buldeks« OOD »Yotovi« OOD »Tirbul« EAD »Danon — Serdika« AD »Darko« AD »Megle-Em Dzhey« OOD »Mizia-Milk« OOD »Balgarsko sirene« OOD

gr. Elena ul. »Treti Mart« 19 »El Bi Bulgarikum« EAD gr. Vratsa gr. Vratsa gr. Vratsa s. Staro selo gr. Pazardzhik s. Chernolik s. Belitsa gr. Sliven kv. »Rechitsa« gr. Sliven Industrialna zona gr. Sofia ul. »Ohridsko ezero« 3 gr. Sofia ul. »Ohridsko ezero« 3 gr. Sofia ul. »Probuda« 12–14 gr. Targovishte Industrialna zona gr. Haskovo bul. »Saedinenie« 94”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 71 z 20074.4.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (  Dz.U. L 91 z 31.3.2007)

 • Dz. U. L94 - 70 z 20074.4.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L94 - 55 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu pentaerytrytolu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Rosji, Turcji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L94 - 52 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/248/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1428)

 • Dz. U. L94 - 39 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1285) (1)

 • Dz. U. L94 - 28 z 20074.4.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L94 - 26 z 20074.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L94 - 23 z 20074.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/20/WE z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia dichlofluanidu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L94 - 20 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2007 z dnia 29 marca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L94 - 18 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1)

 • Dz. U. L94 - 3 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 375/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

 • Dz. U. L94 - 1 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 374/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.