Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 55

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu pentaerytrytolu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Rosji, Turcji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2007-04-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 55

Strona 1 z 17
4.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/55

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu pentaerytrytolu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Rosji, Turcji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Ameryki (2007/214/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

importerów, użytkowników, dostawców, a także zainteresowane stowarzyszenia, jak również przedstawicieli zainteresowanych krajów wywozu, o wszczęciu postępowania. Zainteresowanym stronom stworzono możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9,

(5)

po konsultacji z komitetem doradczym,

Producenci skarżący, inni producenci wspólnotowi, producenci eksportujący, importerzy, użytkownicy i dostawcy przedstawili swoje stanowiska. Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

A. PROCEDURA

1. Wszczęcie

(1)

W dniu 2 grudnia 2005 r. Komisja otrzymała skargę złożoną zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego przez CEFIC (Europejską Radę Przemysłu Chemicznego) („skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących większą część, w tym przypadku ponad 50 % łącznej wspólnotowej produkcji pentaerytrytolu.

Aby umożliwić zainteresowanym producentom eksportującym w ChRL i na Ukrainie złożenie wniosku o traktowanie na zasadach rynkowych („MET”) lub o indywidualne traktowanie („IT”), jeżeli wyraziliby takie życzenie, Komisja przesłała formularze wniosków władzom chińskim i ukraińskim oraz zainteresowanym producentom eksportującym w tych dwóch krajach. Jedno przedsiębiorstwo z ChRL złożyło wniosek o MET, zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego, lub IT, jeżeli w toku dochodzenia zostanie ustalone, że nie spełniają one kryteriów wymaganych do przyznania MET. Jedyny producent ukraiński złożył wniosek wyłącznie o IT.

(2)

Wspomniana skarga zawierała dowody wskazujące na przywóz dumpingowy pentaerytrytolu z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”), Ukrainy, Rosji, Turcji, i Stanów Zjednoczonych Ameryki („USA”) i wynikającą z niego znaczną szkodę, które uznano za wystarczające do wszczęcia postępowania.

(7)

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja zaznaczyła, że może zostać w tym dochodzeniu zastosowana kontrola wyrywkowa eksporterów/producentów w ChRL. Jednakże ponieważ tylko jedno przedsiębiorstwo współpracowało i wykazało chęć zostania włączonym do próby uznano, że kontrola wyrywkowa nie będzie konieczna.

(3)

Postępowanie wszczęto dnia 17 stycznia 2006 r., publikując zawiadomienie o wszczęciu postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

(8)

2. Strony zainteresowane postępowaniem

(4)

Komisja oficjalnie zawiadomiła wnoszących skargę producentów Wspólnoty, producentów eksportujących,

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. C 11 z 17.1.2006, str. 4.

Komisja rozesłała kwestionariusze do wszystkich zainteresowanych stron oraz do wszystkich innych przedsiębiorstw, które zgłosiły się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Odpowiedzi otrzymano od trzech producentów wspólnotowych, z których jeden posiada dwa zakłady produkcyjne; od trzech niepowiązanych importerów, pięciu użytkowników, jednego dostawcy, jednego producenta eksportującego w ChRL, jednego producenta eksportującego w Turcji, jednego producenta eksportującego na Ukrainie oraz od jednego producenta, który zgodził się współpracować w ewentualnym kraju analogicznym – Chile.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 71 z 20074.4.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (  Dz.U. L 91 z 31.3.2007)

 • Dz. U. L94 - 70 z 20074.4.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L94 - 53 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1443) (1)

 • Dz. U. L94 - 52 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/248/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1428)

 • Dz. U. L94 - 39 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1285) (1)

 • Dz. U. L94 - 28 z 20074.4.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L94 - 26 z 20074.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L94 - 23 z 20074.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/20/WE z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia dichlofluanidu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L94 - 20 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2007 z dnia 29 marca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L94 - 18 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1)

 • Dz. U. L94 - 3 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 375/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

 • Dz. U. L94 - 1 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 374/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.