Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 95 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

Data ogłoszenia:2007-04-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 95 POZ 12

Strona 1 z 5
L 95/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.4.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 382/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 53,


a także mając na uwadze, co następuje:

Nazwa „Tokaj” oznacza wino gatunkowe wyprodukowane w określonym regionie, pochodzące z przygranicznego regionu Węgier i Słowacji, i stanowi także część włoskich i francuskich oznaczeń odmiany winorośli: „Tocai italico”, „Tocai friulano” oraz „Tokay pinot gris”. Równoczesne stosowanie tych trzech oznaczeń odmian winorośli i oznaczenia geograficznego jest ograniczone w czasie do dnia 31 marca 2007 r. i wynika z dwustronnego porozumienia zawartego w dniu 23 listopada 1993 r. pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Węgierską, które w dniu 1 maja 2004 r. stało się częścią prawnego dorobku Wspólnoty. Z dniem 1 kwietnia 2007 r. trzy wymienione oznaczenia odmian winorośli usunięte zostają z załącznika II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 753/2002, a oznaczenie odmiany winorośli „Tocai friulano” zostaje w chwili obecnej zastąpione nowym oznaczenie odmiany winorośli „Friulano”.

(1)

W związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej należy wprowadzić pewne zmiany do rozporządzenia Komisji (WE) nr 753/2002 (2).

(6)

(2)

Artykuł 28 rozporządzenia (WE) nr 753/2002 przewiduje szczególne zasady dotyczące win stołowych z oznaczeniem geograficznym i zawiera wykaz określeń stosowanych w różnych regionach państw członkowskich do opisywania tych win. Wykaz ten musi zostać uzupełniony odpowiednimi określeniami stosowanymi w Bułgarii i Rumunii.

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 753/2002 zawiera wykaz tradycyjnych określeń, które są lub mogą być umieszczane na etykietach win. Załącznik ten musi być uzupełniony, tak aby uwzględniał, z jednej strony, nowe tradycyjne określenia stosowane na Cyprze i, z drugiej strony, tradycyjne określenia stosowane przez Bułgarię i Rumunię.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 753/2002.

(8) (3)

Wykaz specjalnych tradycyjnych określeń ustanowiony w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 753/2002 oraz wykaz dodatkowych tradycyjnych określeń, o którym mowa w art. 23 tego rozporządzenia, muszą być uzupełnione odpowiednimi określeniami stosowanymi w Bułgarii i Rumunii.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(4)

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 753/2002 zawiera wykaz odmian winorośli i ich synonimów zawierających oznaczenie geograficzne, które mogą być umieszczane na etykietach win. Załącznik ten musi być uzupełniony odpowiednimi określeniami stosowanymi przez Bułgarię i Rumunię w dniu, w którym wejdzie w życie niniejsze rozporządzenie.

W rozporządzeniu (WE) nr 753/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 28 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 118 z 4.5.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2016/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 38).

a) tiret dziesiąte otrzymuje brzmienie:

„— »Τοπικός Οίνος« lub »(wino regionalne)« w przypadku win stołowych pochodzących z Cypru”;

5.4.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 95 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 53 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Bułgarię zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1469)

 • Dz. U. L95 - 52 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Wód Południowo-Zachodnich w ramach wspólnej polityki rybackiej

 • Dz. U. L95 - 51 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/249/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Chile (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1455)

 • Dz. U. L95 - 50 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/250/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Republiki Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1454)

 • Dz. U. L95 - 41 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u świń przeznaczonych do uboju prowadzonego w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1394)

 • Dz. U. L95 - 37 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca decyzję C(2006) 4332 wersję ostateczną określającą indykatywny przydział wspólnotowych środków na zobowiązania z Europejskiego Funduszu Rybackiego w podziale na państwa członkowskie na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1313)

 • Dz. U. L95 - 25 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2006 r. dotycząca środków pomocy państwa wdrożonych przez Francję na rzecz Laboratoire national de métrologie et d’essais (C24/2005) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5477) (1)

 • Dz. U. L95 - 24 z 20075.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/677/WE w odniesieniu do minimalnego okresu oddelegowania ekspertów krajowych i personelu wojskowego do pracy w Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L95 - 21 z 20075.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/676/WE w sprawie Regulaminu pracowniczego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L95 - 8 z 20075.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dz. U. L95 - 7 z 20075.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 380/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. ustanawiające, że nie zostały wykorzystane niektóre limity dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L95 - 5 z 20075.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 379/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L95 - 1 z 20075.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 378/2007 z dnia 27 marca 2007 r. ustanawiające zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.