Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 95 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/676/WE w sprawie Regulaminu pracowniczego Europejskiej Agencji Obrony

Data ogłoszenia:2007-04-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 95 POZ 21

Strona 1 z 3
5.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/21

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/676/WE w sprawie Regulaminu pracowniczego Europejskiej Agencji Obrony (2007/215/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając wspólne działanie Rady 2004/551/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony (1), w szczególności jego art. 11 ust. 3 pkt 3.1, uwzględniając decyzję Rady 2004/676/WE z dnia 24 września 2004 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Europejskiej Agencji Obrony (2), w szczególności jej art. 170 ust. 2, uwzględniając wniosek Rady Sterującej Europejskiej Agencji Obrony, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Należy przystąpić do dostosowania przepisów regulaminu pracowniczego Europejskiej Agencji Obrony do równoważnych przepisów regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i warunków zatrudnienia innych pracowników, z poszanowaniem praw personelu Europejskiej Agencji Obrony nabytych przed wejściem w życie tych zmian oraz uwzględniając uprawnione oczekiwania personelu.

(3)

Od czasu pierwotnego przyjęcia przez Europejską Agencję Obrony regulaminu pracowniczego w 2004 r. w tekście odkryto kilka niespójności. Konieczne jest ich poprawienie.

(4)

W celu zapewnienia bardziej zharmonizowanego podejścia do zasobów ludzkich w europejskiej służbie cywilnej należy dostosować przepisy regulaminu pracowniczego Europejskiej Agencji Obrony do równoważnych przepisów regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich oraz warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności w kwestii przepisów dotyczących dodatku na ponowne zagospodarowanie, odprawy, dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu, poszanowania zasady niedyskryminacji i świadczeń dla urzędników mianowanych na stanowisko kierownicze, dyrektora lub dyrektora generalnego. Z tych samych przyczyn należy uwzględnić doświadczenie zdobyte podczas stosowania wspomnianych przepisów regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Regulamin pracowniczy Europejskiej Agencji Obrony, zamieszczony w decyzji 2004/676/WE, powinien w związku z tym zostać odpowiednio zmieniony,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W decyzji 2004/676/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 4 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. L 245 z 17.7.2004, str. 17. (2) Dz.U. L 310 z 7.10.2004, str. 9.

„4. Do celów ust. 1 osoba jest uznawana za niepełnosprawną, jeżeli jej upośledzenie fizyczne lub umysłowe ma lub istnieje duże prawdopodobieństwo, że może mieć, trwały charakter. Istnienie upośledzenia ustala się zgodnie z procedurą określoną w art. 37.”;

L 95/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.4.2007

2) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Członek personelu tymczasowego nie może, bez zgody organu zatrudniającego, przyjmować od jakiegokolwiek rządu lub z jakiegokolwiek innego źródła spoza Agencji żadnych tytułów, odznaczeń, przywilejów, podarunków lub płatności jakiegokolwiek rodzaju, z wyjątkiem wynagrodzenia za prace wykonywane przed jego mianowaniem lub w okresie urlopu okolicznościowego udzielonego w związku z pełnieniem służby wojskowej lub innej służby państwowej, o ile wynagrodzenie przyznane jest w związku z pełnieniem tej służby.”; 3) w art. 21 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Przepisy poprzedniego akapitu nie mają zastosowania do członka personelu tymczasowego lub byłego członka personelu tymczasowego zeznającego przed Komisją Odwoławczą lub Komisją Dyscyplinarną w sprawie dotyczącej członka personelu tymczasowego lub byłego członka personelu tymczasowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 95 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 53 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Bułgarię zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1469)

 • Dz. U. L95 - 52 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Wód Południowo-Zachodnich w ramach wspólnej polityki rybackiej

 • Dz. U. L95 - 51 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/249/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Chile (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1455)

 • Dz. U. L95 - 50 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/250/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Republiki Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1454)

 • Dz. U. L95 - 41 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u świń przeznaczonych do uboju prowadzonego w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1394)

 • Dz. U. L95 - 37 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca decyzję C(2006) 4332 wersję ostateczną określającą indykatywny przydział wspólnotowych środków na zobowiązania z Europejskiego Funduszu Rybackiego w podziale na państwa członkowskie na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1313)

 • Dz. U. L95 - 25 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2006 r. dotycząca środków pomocy państwa wdrożonych przez Francję na rzecz Laboratoire national de métrologie et d’essais (C24/2005) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5477) (1)

 • Dz. U. L95 - 24 z 20075.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/677/WE w odniesieniu do minimalnego okresu oddelegowania ekspertów krajowych i personelu wojskowego do pracy w Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L95 - 12 z 20075.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L95 - 8 z 20075.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dz. U. L95 - 7 z 20075.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 380/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. ustanawiające, że nie zostały wykorzystane niektóre limity dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L95 - 5 z 20075.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 379/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L95 - 1 z 20075.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 378/2007 z dnia 27 marca 2007 r. ustanawiające zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.