Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 95 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2006 r. dotycząca środków pomocy państwa wdrożonych przez Francję na rzecz Laboratoire national de métrologie et d’essais (C24/2005) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5477) (1)

Data ogłoszenia:2007-04-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 95 POZ 25

Strona 1 z 15
5.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/25

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 listopada 2006 r. dotycząca środków pomocy państwa wdrożonych przez Francję na rzecz Laboratoire national de métrologie et d’essais (C24/2005) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5477)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/217/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,


Pismem z dnia 5 lipca 2005 r. Komisja poinformowała Francję o swojej decyzji o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do niektórych środków. Francja dostarczyła informacji żądanych w decyzji o wszczęciu postępowania w pismach z dnia 4 listopada 2005 r. i 19 kwietnia 2006 r.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(4)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia swoich uwag zgodnie z wyżej wymienionymi artykułami (1) i po uwzględnieniu tych uwag,

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia swoich uwag w sprawie rzeczonego środka.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Komisja otrzymała od zainteresowanych stron uwagi na ten temat. Przekazała je Francji, dając jej możliwość ich skomentowania. Komentarze władz Francji otrzymano w dniu 1 marca 2006 r.

1. PROCEDURA

(1)

W następstwie skargi konkurenta Komisja została poinformowana o domniemanym wdrożeniu przez Francję środków pomocy państwa na rzecz Laboratoire national de métrologie et d’essais (Krajowe Laboratorium Metrologiczne i Badawcze, zwane dalej „LNE”) (2).

(6)

W dniu 6 czerwca 2006 r. Komisja przesłała pytania uzupełniające. Odpowiedzi władz francuskich zostały wysłane w dniu 2 sierpnia 2006 r. i zarejestrowane przez Komisję w tym samym dniu.

(2)

W pismach z dnia 3 września 2003 r., 11 lutego 2004 r. i 7 czerwca 2004 r. Komisja zwróciła się do władz francuskich o dostarczenie jej informacji dotyczących pomocy finansowej udzielonej przez Francję na rzecz LNE. Władze francuskie przedłożyły informacje na ten temat w pismach z dnia 7 listopada 2003 r., 5 kwietnia 2004 r. i 6 sierpnia 2004 r.

(7)

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKÓW 2.1. Beneficjent Status i działalność Laboratoire national d’essais (Krajowe Laboratorium Badawcze) powstało w 1901 r. w ramach Conservatoire National des Arts et Métiers (Wyższa Szkoła Rzemiosł)

(1) Dz.U. C 263 z 22.10.2005, str. 22. (2) Laboratoire national de métrologie et d’essais (w skrócie LNE) utworzono dekretem z dnia 25.1.2005 r., w następstwie włączenia Bureau national de métrologie (Krajowy Urząd Metrologii) do Laboratoire national d’essais.

(3) Patrz: przypis nr 1 powyżej.

L 95/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.4.2007

jako instytucja publiczna pozostająca pod kontrolą Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 1978 r. laboratorium uzyskało status państwowego przedsiębiorstwa przemysłowo-handlowego (EPIC), w zastosowaniu ustawy nr 78–23 z dnia 10 stycznia 1978 r. dotyczącej ochrony i informowania konsumentów produktów i usług. W wyniku uchwalenia ustawy laboratorium została powierzona odpowiedzialność za „wykonywanie wszelkich działań naukowo-badawczych, prac konsultacyjnych i eksperckich, testów, kontroli i wszystkich usług z zakresu pomocy technicznej przydatnych do ochrony i informowania konsumentów lub poprawy jakości produktów”. Upoważniono je również do „przeanalizowania, na rzecz i na wniosek ministerstw, metod badawczych koniecznych do opracowania rozporządzeń i norm”, jak również do „wydawania świadectw kwalifikacyjnych” i zapewnienia w imieniu władz publicznych kontaktów pomiędzy organami międzynarodowymi odpowiedzialnymi za dziedziny, o których mowa. W 2005 r. przed Laboratoire national d’essais postawiono dodatkowe zadanie – pilotowanie krajowej metrologii naukowej (rola wcześniej przypadająca zgrupowaniu interesu publicznego „Bureau national de métrologie” – zwanemu dalej „BNM”) – oraz przekształcono je w Laboratoire national de métrologie et d’essais.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 95 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 53 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Bułgarię zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1469)

 • Dz. U. L95 - 52 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Wód Południowo-Zachodnich w ramach wspólnej polityki rybackiej

 • Dz. U. L95 - 51 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/249/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Chile (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1455)

 • Dz. U. L95 - 50 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/250/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Republiki Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1454)

 • Dz. U. L95 - 41 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u świń przeznaczonych do uboju prowadzonego w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1394)

 • Dz. U. L95 - 37 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca decyzję C(2006) 4332 wersję ostateczną określającą indykatywny przydział wspólnotowych środków na zobowiązania z Europejskiego Funduszu Rybackiego w podziale na państwa członkowskie na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1313)

 • Dz. U. L95 - 24 z 20075.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/677/WE w odniesieniu do minimalnego okresu oddelegowania ekspertów krajowych i personelu wojskowego do pracy w Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L95 - 21 z 20075.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/676/WE w sprawie Regulaminu pracowniczego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L95 - 12 z 20075.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L95 - 8 z 20075.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dz. U. L95 - 7 z 20075.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 380/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. ustanawiające, że nie zostały wykorzystane niektóre limity dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L95 - 5 z 20075.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 379/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L95 - 1 z 20075.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 378/2007 z dnia 27 marca 2007 r. ustanawiające zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.