Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 95 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca decyzję C(2006) 4332 wersję ostateczną określającą indykatywny przydział wspólnotowych środków na zobowiązania z Europejskiego Funduszu Rybackiego w podziale na państwa członkowskie na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1313)

Data ogłoszenia:2007-04-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 95 POZ 37

Strona 1 z 3
5.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/37

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca decyzję C(2006) 4332 wersję ostateczną określającą indykatywny przydział wspólnotowych środków na zobowiązania z Europejskiego Funduszu Rybackiego w podziale na państwa członkowskie na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1313) (2007/218/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (1), w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

finansowania z EFR w ramach celu „konwergencja” oraz całkowitych wspólnotowych środków na zobowiązania z EFR. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję C(2006) 4332 wersję ostateczną,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzja Komisji C(2006) 4332 wersja ostateczna z dnia 4 października 2006 r. określiła indykatywny przydział, w podziale na państwa członkowskie, na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wspólnotowych środków na zobowiązania dla regionów kwalifikujących się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rybackiego (zwanego dalej „EFR”) w ramach celu innego niż „konwergencja”, wspólnotowych środków na zobowiązania dla regionów kwalifikujących się do finansowania z EFR w ramach celu „konwergencja” oraz całkowitych wspólnotowych środków na zobowiązania z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Aby umożliwić Bułgarii i Rumunii korzystanie z EFR do 2013 r., należy ustalić w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii indykatywne kwoty wspólnotowych środków na zobowiązania dla regionów kwalifikujących się do

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji C(2006) 4332 wersji ostatecznej zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 223 z 15.8.2006, str. 1.

L 95/38

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I

Indykatywny podział wspólnotowych środków na zobowiązania na rzecz regionów kwalifikujących się do finansowania z EFR, na poszczególne lata i państwa członkowskie na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., po wydzieleniu kwoty przeznaczonej na pomoc techniczną z inicjatywy i/lub na zlecenie Komisji Tabela 1

(EUR)

PL

Państwo członkowskie 2008 2009 2010 2011 2012

Indykatywny podział wspólnotowych środków na zobowiązania na rzecz regionów kwalifikujących się do finansowania z EFR w ramach celu innego niż „Konwergencja” na poszczególne lata i państwa członkowskie na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (ceny z 2004 r.) 2013 Ogółem

2007

België/Belgique 16 943 812 7 478 994 3 928 792 23 601 331 23 044 156 5 357 445 13 443 614 2 500 142 69 970 6 157 490 642 893 2 857 304 130 323 5 000 281 6 928 961 12 000 676 133 414 943 133 400 050 12 000 676 6 928 962 5 000 282 121 389 2 857 303 2 857 305 108 136 5 000 282 6 928 962 12 000 677 133 387 143 642 893 642 894 6 157 490 6 157 490 64 013 64 354 2 500 141 2 500 141 13 443 614 13 443 615 13 443 615 2 500 141 71 628 6 157 490 642 894 2 857 304 114 157 5 000 282 6 928 962 12 000 677 133 400 436 5 357 445 5 357 445 5 357 445 23 044 156 23 044 156 23 044 155 23 601 330 23 601 330 23 601 330 3 928 793 3 928 793 3 928 793 7 478 993 7 478 992 7 478 992 7 478 993 3 928 793 23 601 329 23 044 156 5 357 445 13 443 615 2 500 141 74 181 6 157 490 642 893 2 857 304 123 797 5 000 282 6 928 962 12 000 676 133 412 628 16 943 811 16 943 812 16 943 812 16 943 812

3 328 758

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759 16 943 812 7 478 993 3 928 794 23 601 330 23 044 155 5 357 445 13 443 615 2 500 141 76 743 6 157 490 642 893 2 857 304 156 605 5 000 282 6 928 962 12 000 676 133 447 999

23 301 312 118 606 682 52 352 951 27 501 551 165 209 310 161 309 090 37 502 115 94 105 302 17 500 989 496 000 43 102 430 4 500 253 20 001 128 892 801 35 001 972 48 502 732 84 004 734 933 891 352

Danmark

16 943 811

Deutschland

7 478 994

Ellas

3 928 793

España

23 601 330

France

23 044 156

Ireland

5 357 445

Italia

13 443 614

Kypros

2 500 142

Magyarország

75 111

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Nederland

6 157 490

Österreich

642 893

Portugal

2 857 304

Slovensko

138 394

Suomi/Finland

5 000 281

Sverige

6 928 961

United Kingdom

12 000 676

Ogółem

133 428 153

5.4.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 95 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 53 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Bułgarię zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1469)

 • Dz. U. L95 - 52 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Wód Południowo-Zachodnich w ramach wspólnej polityki rybackiej

 • Dz. U. L95 - 51 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/249/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Chile (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1455)

 • Dz. U. L95 - 50 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/250/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Republiki Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1454)

 • Dz. U. L95 - 41 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u świń przeznaczonych do uboju prowadzonego w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1394)

 • Dz. U. L95 - 25 z 20075.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2006 r. dotycząca środków pomocy państwa wdrożonych przez Francję na rzecz Laboratoire national de métrologie et d’essais (C24/2005) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5477) (1)

 • Dz. U. L95 - 24 z 20075.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/677/WE w odniesieniu do minimalnego okresu oddelegowania ekspertów krajowych i personelu wojskowego do pracy w Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L95 - 21 z 20075.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/676/WE w sprawie Regulaminu pracowniczego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L95 - 12 z 20075.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L95 - 8 z 20075.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dz. U. L95 - 7 z 20075.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 380/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. ustanawiające, że nie zostały wykorzystane niektóre limity dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L95 - 5 z 20075.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 379/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L95 - 1 z 20075.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 378/2007 z dnia 27 marca 2007 r. ustanawiające zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.