Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 96 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 383/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych wobec przywozu syntetycznych włókien odcinkowych z poliestrów, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Arabii Saudyjskiej, Białorusi i Republiki Korei

Data ogłoszenia:2007-04-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 96 POZ 1

Strona 1 z 7
11.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 383/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych wobec przywozu syntetycznych włókien odcinkowych z poliestrów, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Arabii Saudyjskiej, Białorusi i Republiki Korei


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1799/2002 (4) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz PSF pochodzących z Białorusi.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

(4)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 428/2005 Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz PSF pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Arabii Saudyjskiej oraz przedłużyła na kolejne pięć lat środki dotyczące Republiki Korei.

uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z komitetem doradczym,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

1.1. Istniejące środki

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1522/2000 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz syntetycznych włókien odcinkowych z poliestrów (PSF) pochodzących z Australii, Indonezji i Tajlandii.

(6)

Wszystkie te rozporządzenia zwane są dalej „rozporządzeniami pierwotnymi”. Dochodzenia, które doprowadziły do nałożenia środków w drodze rozporządzeń pierwotnych, zwane są dalej „dochodzeniami pierwotnymi”. W następstwie przeglądów związanych z wygaśnięciem środków dotyczących przywozu PSF pochodzących z Australii, Indii, Indonezji i Tajlandii (5) Rada uchyliła cła antydumpingowe w odniesieniu do przywozu z tych krajów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1515/2006 (6).

(2)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 2852/2000 (3) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz PSF pochodzących z Republiki Korei i Indii.

Nowe postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu PSF pochodzących z Malezji i Tajwanu zostało wszczęte dnia 12 kwietnia 2006 r. (7), a środki tymczasowe zostały nałożone w drodze rozporządzenia (WE) nr 2005/2006 (8).

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). 2) Dz.U. L 175 z 14.7.2000, str. 10. ( (3) Dz.U. L 332 z 28.12.2000, str. 17. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 428/2005 (Dz.U. L 71 z 17.3.2005, str. 1).

(4) Dz.U. L 274 z 11.10.2002, str. 1. (5) Dz.U. C 174 z 14.7.2005, str. 15; Dz.U. C 323 z 20.12.2005, str. 21. (6) Dz.U. L 282 z 13.10.2006, str. 1. (7) Dz.U. C 89 z 12.4.2006, str. 2. (8) Dz.U. L 379 z 28.12.2006, str. 65.

L 96/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.4.2007

1.2. Podstawy dokonania przeglądu

(7)

Podstawą do wszczęcia przeglądu były informacje przekazane przez jednego z koreańskich producentów eksportujących – Saehan Industries Inc., który zwrócił uwagę, że niskotopliwe włókna odcinkowe syntetyczne z poliestrów (LMP), zdefiniowane w motywie 20, należy wykluczyć z zakresu produktu, ponieważ wydają się mieć inne podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne, a także inne zastosowania końcowe w porównaniu z innymi rodzajami PSF. W szczególności w przeciwieństwie do innych rodzajów PSF, LMP wydają się mieć samoistne właściwości wiążące. 1.3. Wszczęcie dochodzenia

2005 r. („badany okres”). W odniesieniu do badanego okresu należało dostarczyć dane dotyczące wolumenu i wartości sprzedaży/kupna, wolumenu produkcji i zdolności produkcyjnej w odniesieniu do wszystkich rodzajów PSF i LMP. Ponadto zainteresowane strony zostały poproszone o przedstawienie swoich uwag na temat różnic i podobieństw między LMP a innymi rodzajami PSF, szczególnie w zakresie procesu ich produkcji, właściwości technicznych, końcowych zastosowań, możliwości zastąpienia jednego produktu drugim itd.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 96 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 21 z 200711.4.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 3 kwietnia 2007 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania na rok 2007 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz na ich powierzchni, a także krajowych programów monitorowania na rok 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1452) (1)

 • Dz. U. L96 - 18 z 200711.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. dotycząca publikacji odniesienia do normy EN 71-1:2005 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne” w zakresie wymogów technicznych dla pocisków zakończonych przyssawką zgodnie z dyrektywą Rady 88/378/EWG w sprawie bezpieczeństwa zabawek (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1460) (1)

 • Dz. U. L96 - 14 z 200711.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. zmieniające i dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 990/2006 otwierające stałe przetargi na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L96 - 9 z 200711.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L96 - 7 z 200711.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.