Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 96 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. zmieniające i dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 990/2006 otwierające stałe przetargi na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

Data ogłoszenia:2007-04-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 96 POZ 14

Strona 1 z 3
L 96/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.4.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 386/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. zmieniające i dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 990/2006 otwierające stałe przetargi na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 990/2006 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku pszenicy zwyczajnej i żyta każdy przetarg obejmuje maksymalną ilość wywożoną do państw trzecich, z wyjątkiem Albanii, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Czarnogóry, Chorwacji, Liechtensteinu, Serbii (*) oraz Szwajcarii. W przypadku jęczmienia każdy przetarg obejmuje maksymalną ilość do wywozu do państw trzecich, z wyjątkiem Albanii, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Chorwacji, Czarnogóry, Kanady, Liechtensteinu, Meksyku, Serbii (*), Stanów Zjednoczonych oraz Szwajcarii. ___________ (*) Wraz z Kosowem, w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.”. Artykuł 2 Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 990/2006 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii przepisy art. 1 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 990/2006 (2) przestały obowiązywać w odniesieniu do wyłączenia Bułgarii i Rumunii z wykazu krajów trzecich, do których wywożone jest zboże, i należy je usunąć. Rozporządzenie (WE) nr 990/2006 zawiera w załączniku III zapisy we wszystkich językach wspólnotowych. Należy uzupełnić wspomniany załącznik, dodając do niego wyżej wymienione zapisy w językach bułgarskim, irlandzkim, maltańskim i rumuńskim. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 990/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(2)

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 kwietnia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 179 z 1.7.2006, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 205/2007 (Dz.U. L 61 z 28.2.2007, str. 10).

11.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/15

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK III Część A Zapisy, o których mowa w art. 9, w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej — w języku bułgarskim: — w języku hiszpańskim: — w języku czeskim: — w języku duńskim: — w języku niemieckim: — w języku estońskim: — w języku greckim: — w języku angielskim: — w języku francuskim: — w języku irlandzkim: — w języku włoskim: — w języku łotewskim: — w języku litewskim: — w języku węgierskim: — w języku maltańskim: — w języku niderlandzkim: — w języku polskim: — w języku portugalskim: — w języku rumuńskim: — w języku słowackim: — w języku słoweńskim: — w języku fińskim: — w języku szwedzkim: Мека пшеница от интервенция без прилагане на възстановяване или такса, Регламент (ЕО) № 990/2006 Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006 Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 96 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 21 z 200711.4.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 3 kwietnia 2007 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania na rok 2007 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz na ich powierzchni, a także krajowych programów monitorowania na rok 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1452) (1)

 • Dz. U. L96 - 18 z 200711.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. dotycząca publikacji odniesienia do normy EN 71-1:2005 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne” w zakresie wymogów technicznych dla pocisków zakończonych przyssawką zgodnie z dyrektywą Rady 88/378/EWG w sprawie bezpieczeństwa zabawek (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1460) (1)

 • Dz. U. L96 - 9 z 200711.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L96 - 7 z 200711.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L96 - 1 z 200711.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 383/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych wobec przywozu syntetycznych włókien odcinkowych z poliestrów, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Arabii Saudyjskiej, Białorusi i Republiki Korei

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.