Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 96 POZ 18 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. dotycząca publikacji odniesienia do normy EN 71-1:2005 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne” w zakresie wymogów technicznych dla pocisków zakończonych przyssawką zgodnie z dyrektywą Rady 88/378/EWG w sprawie bezpieczeństwa zabawek (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1460) (1)

Data ogłoszenia:2007-04-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 96 POZ 18 - Strona 2

Strona 2 z 3

normalnego i możliwego do przewidzenia używania. W takim przypadku i po przedostaniu się do ust przyssawka może odciąć dopływ powietrza w tylnej części ust i górnym gardle, a w konsekwencji spowodować uduszenie.

(10)

(7)

Norma EN 71-1:2005 określa różne wymogi dotyczące zabawek z przyssawkami, w zależności od wieku dziecka. W odniesieniu do zabawek z przyssawkami przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej trzech lat norma nakłada wymóg, aby „próba na wytrzymałość mechaniczną” została przeprowadzona przy użyciu siły rozciągającej równej 50 N (w przypadku gdy największy dostępny wymiar wynosi najwyżej 6 mm) lub 90 N (w przypadku gdy największy dostępny wymiar przekracza 6 mm). W odniesieniu do zabawek zakończonych przyssawkami, przeznaczonych dla dzieci w wieku powyżej trzech lat, norma nakłada wymóg określony w pkt 4.17.1 lit. b), aby materiały sprężyste wykorzystywane jako powierzchnie uderzeniowe nie ulegały oderwaniu podczas testu przeprowadzanego zgodnie z pkt 8.4.2.3 (próba na wytrzymałość mechaniczną, test części ochronnych). Próba na wytrzymałość mechaniczną dotycząca części ochronnych określona w pkt 8.4.2.3 jest przeprowadzana przy użyciu siły wynoszącej 60 N.


Na podstawie powyższych ustaleń państwa członkowskie uważają, że dzieci w wieku powyżej trzech lat powinny korzystać z tej samej ochrony co dzieci w wieku poniżej trzech lat. Dlatego też przyssawki wykorzystywane jako powierzchnie uderzeniowe w zabawkach zawierających pociski, przeznaczonych dla dzieci w wieku powyżej trzech lat, nie powinny odrywać się po poddaniu ich odpowiednim testom określonym w pkt 5.13 lit. b) EN 71-1:2005, w szczególności „badaniu momentu obrotowego” (pkt 8.3) oraz „próbie na wytrzymałość mechaniczną, w ujęciu ogólnym” (pkt 8.4.2.1).

(11)

W związku z powyższym Komisja uważa, na podstawie informacji przedłożonych przez władze hiszpańskie, inne władze krajowe oraz Komitet ds. norm i przepisów technicznych, że w normie EN 71-1:2005 występują braki związane z wymogami technicznymi dla zabawek zawierających pociski zakończone przyssawką przeznaczonych dla dzieci w wieku powyżej trzech lat.

(12)

W oczekiwaniu na dokonanie przeglądu normy, w interesie bezpieczeństwa i pewności prawnej jest, aby publikacji odniesienia do normy EN 71-1:2005 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej towarzyszyło właściwe zawiadomienie.

(8)

Komisja została poinformowana o kilku wypadkach związanych z zabawkami zawierającymi pociski zakończone przyssawką przeznaczonymi dla dzieci w wieku powyżej trzech lat. W 1997 r. w Szwecji dziewięcioletnie dziecko udusiło się w wyniku przypadkowego połknięcia przyssawki. Dwa inne przypadki śmiertelne odnotowano w Zjednoczonym Królestwie. Ponadto Komisja została poinformowana o ośmiu przypadkach śmiertelnych, które wydarzyły się w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio w sierpniu 2005 r. władze hiszpańskie powiadomiły Komisję o wypadku, który zakończył się śmiercią czteroletniego dziecka, spowodowanym zestawem zabawkowym w formie łuku i strzały z przyssawką.

(13)

Wobec braku normy obejmującej wyżej określone rodzaje ryzyka i zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 88/378/EWG państwa członkowskie powinny uznawać, że omawiane zabawki spełniają zasadnicze wymogi bezpieczeństwa, wyłącznie jeżeli posiadają świadectwo badania typu WE wydane przez jednostkę notyfikowaną, a ich zgodność z zatwierdzonym modelem została potwierdzona przez zamieszczenie oznakowania CE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(9)

Przyssawki zamocowane do pocisków służących zabawie mają na celu zapewnienie, że pociski te będą przywierać do powierzchni. Przywieranie pocisków do powierzchni i odrywanie od niej sprawiają, że przyssawka podlega powtarzającym się naprężeniom. Ponadto dzieci w wieku powyżej trzech lat często wkładają przyssawki do ust, aby zwiększyć ich wilgotność przed przyklejeniem do powierzchni. Jeżeli przyssawka nie jest w odpowiedni sposób zamocowana na zabawce, prawdopodobne jest, że zostanie ona oderwana podczas

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 96 POZ 18 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 21 z 200711.4.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 3 kwietnia 2007 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania na rok 2007 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz na ich powierzchni, a także krajowych programów monitorowania na rok 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1452) (1)

 • Dz. U. L96 - 14 z 200711.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. zmieniające i dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 990/2006 otwierające stałe przetargi na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L96 - 9 z 200711.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L96 - 7 z 200711.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L96 - 1 z 200711.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 383/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych wobec przywozu syntetycznych włókien odcinkowych z poliestrów, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Arabii Saudyjskiej, Białorusi i Republiki Korei

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.