Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 96 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. dotycząca publikacji odniesienia do normy EN 71-1:2005 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne” w zakresie wymogów technicznych dla pocisków zakończonych przyssawką zgodnie z dyrektywą Rady 88/378/EWG w sprawie bezpieczeństwa zabawek (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1460) (1)

Data ogłoszenia:2007-04-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 96 POZ 18

Strona 1 z 3
L 96/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.4.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 kwietnia 2007 r. dotycząca publikacji odniesienia do normy EN 71-1:2005 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne” w zakresie wymogów technicznych dla pocisków zakończonych przyssawką zgodnie z dyrektywą Rady 88/378/EWG w sprawie bezpieczeństwa zabawek (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1460)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/224/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit drugi, uwzględniając opinię Stałego Komitetu utworzonego na mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (2), zmienionej dyrektywą 98/48/WE (3) (Komitet ds. Norm i Przepisów Technicznych), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 88/378/EWG zabawki uznaje się za spełniające zasadnicze wymogi bezpieczeństwa, o których mowa w art. 3 tej dyrektywy, jeśli spełniają stosowane wobec nich krajowe normy transponujące zharmonizowane normy, których numery referencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 88/378/EWG państwa członkowskie są zobowiązane do opublikowania numerów referencyjnych do norm krajowych transponujących zharmonizowane normy, których numery referencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. W dniu 15 lipca 1998 r. Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), działający na podstawie mandatu udzielonego mu przez Komisję, sporządził i przyjął zharmonizowaną normę EN 71-1:1998 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne”, odniesienia do której zostały opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich z dnia 28 lipca 1999 r. (4)

(3)

(4)

W artykule 2 dyrektywy 88/378/EWG przewidziano, że zabawki mogą być wprowadzane do obrotu wyłącznie wtedy, gdy w przypadku ich przewidywalnego lub zgodnego z przeznaczeniem zastosowania, z uwzględnieniem normalnych zachowań dzieci, nie zagrażają bezpieczeństwu i/lub zdrowiu użytkowników ani osób trzecich.

(5)

(1) Dz.U. L 187 z 16.7.1988, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 93/68/EWG (Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 1). (2) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (3) Dz.U. L 217 z 5.8.1998, str. 18.

W dniu 19 września 2005 r. Europejski Komitet Normalizacyjny przyjął normę EN 71-1:2005 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne”, która jest wersją skonsolidowaną normy zharmonizowanej EN 71-1:1998 wraz z jedenastoma zmianami do niej.

(4) Dz.U. C 215 z 28.7.1999, str. 4.

11.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/19

(6)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 88/378/EWG władze hiszpańskie wniosły oficjalny sprzeciw w zakresie wymogów dotyczących zabawek zawierających pociski zakończone przyssawką przeznaczone dla dzieci w wieku powyżej trzech lat, ustanowionych w normie EN 71-1:2005. Władze hiszpańskie twierdzą, że wymieniona norma nie gwarantuje wystarczającego poziomu ochrony dotyczącego zabawek zawierających pociski przeznaczonych dla dzieci w wieku powyżej trzech lat. Zdaniem władz hiszpańskich dziecko w wieku powyżej trzech lat mogłoby oderwać przyssawkę od pocisku przy użyciu siły większej niż 60 N określonej w pkt 8.4.2.3 „test części ochronnych”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 96 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 21 z 200711.4.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 3 kwietnia 2007 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania na rok 2007 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz na ich powierzchni, a także krajowych programów monitorowania na rok 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1452) (1)

 • Dz. U. L96 - 14 z 200711.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. zmieniające i dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 990/2006 otwierające stałe przetargi na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L96 - 9 z 200711.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L96 - 7 z 200711.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L96 - 1 z 200711.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 383/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych wobec przywozu syntetycznych włókien odcinkowych z poliestrów, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Arabii Saudyjskiej, Białorusi i Republiki Korei

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.