Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 96 POZ 21

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 3 kwietnia 2007 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania na rok 2007 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz na ich powierzchni, a także krajowych programów monitorowania na rok 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1452) (1)

Data ogłoszenia:2007-04-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 96 POZ 21

Strona 1 z 4
11.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/21

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 3 kwietnia 2007 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania na rok 2007 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz na ich powierzchni, a także krajowych programów monitorowania na rok 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1452)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/225/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zasadniczo monitorować w 20–30 produktach spożywczych w serii trzyletnich cyklów.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211, uwzględniając dyrektywę Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni (1), w szczególności jej art. 7 ust. 2 lit. b), uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (2), w szczególności jej art. 4 ust. 2 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

Pozostałości pestycydów objętych niniejszym zaleceniem powinny być monitorowane w 2007 r., jako że umożliwi to wykorzystanie uzyskanych danych do oszacowania rzeczywistego narażenia na pestycydy spożywane w pokarmach.

(3)

Dyrektywy 86/362/EWG i 90/642/EWG stanowią, że Komisja powinna stopniowo działać w kierunku wypracowania systemu, który pozwoli na ocenę narażenia na pestycydy zawarte w pokarmach. W celu dokonania realnych ocen dane w sprawie monitorowania pozostałości pestycydów powinny być dostępne dla określonej liczby produktów spożywczych, które stanowią główne części składowe diety europejskiej. Ogólnie uznaje się, że główne składniki diety europejskiej stanowi ok. 20–30 produktów spożywczych. Ze względu na zasoby dostępne na szczeblu krajowym na monitorowanie pozostałości pestycydów, każdego roku w ramach skoordynowanego programu monitorowania państwa członkowskie są w stanie przeanalizować próbki tylko ośmiu produktów. Zmiany w stosowaniu pestycydów zachodzą w cyklu trzyletnim. A zatem każdy pestycyd należy

Niezbędne jest systematyczne statystyczne podejście do liczby próbek do pobrania w ramach każdego skoordynowanego programu monitorowania. Takie podejście określone zostało przez Komisję Kodeksu Żywnościowego (3). W oparciu o dwumianowy rozkład prawdopodobieństwa szacować można, że przebadanie 642 próbek pozwala na wykrycie jednej próbki zawierającej pozostałości pestycydu powyżej granicy wykrywalności z pewnością większą niż 99 %, pod warunkiem że pozostałości powyżej tej granicy zawiera nie mniej niż 1 % produktów pochodzenia roślinnego. Pobór tych próbek należy rozdzielić między państwa członkowskie według liczby ludności i konsumentów, w liczbie co najmniej 12 próbek dla danego produktu na rok. Wytyczne dotyczące „Procedur kontroli jakości dla analizy pozostałości pestycydów” zostały opublikowane na stronie internetowej Komisji (4). Uzgodniono, że wytyczne te powinny, w miarę możliwości, zostać wdrożone przez laboratoria analityczne państw członkowskich i powinny być poddawane stałemu przeglądowi, biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte w ramach programów monitorowania.

(4)

(1) Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/11/WE (Dz.U. L 63 z 1.3.2007, str. 26). (2) Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/12/WE (Dz.U. L 59 z 27.2.2007, str. 75).

(3) Kodeks Żywnościowy, Pozostałości pestycydów w środkach spożywczych, Rzym 1994, ISBN 92-5-203271-1; tom 2, str. 372. (4) Numer dokumentu SANCO/10232/2006 z dnia 24 marca 2006, http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/ qualcontrol_en.pdf

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 96 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 18 z 200711.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. dotycząca publikacji odniesienia do normy EN 71-1:2005 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne” w zakresie wymogów technicznych dla pocisków zakończonych przyssawką zgodnie z dyrektywą Rady 88/378/EWG w sprawie bezpieczeństwa zabawek (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1460) (1)

 • Dz. U. L96 - 14 z 200711.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. zmieniające i dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 990/2006 otwierające stałe przetargi na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L96 - 9 z 200711.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L96 - 7 z 200711.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L96 - 1 z 200711.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 383/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych wobec przywozu syntetycznych włókien odcinkowych z poliestrów, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Arabii Saudyjskiej, Białorusi i Republiki Korei

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.