Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 30 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej

Data ogłoszenia:2007-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 30 - Strona 6

Strona 6 z 6

12.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/37

ZAŁĄCZNIK VI Treść wniosku o zwrot kosztów Wnioski o zwrot kosztów muszą zawierać następujące elementy: a) pismo określające całkowitą kwotę, której dotyczy wniosek o zwrot kosztów. Pismo powinno zawierać: i) odesłanie do decyzji Komisji (odpowiedni artykuł i załącznik); ii) wysokość wnioskowanej od Komisji kwoty w euro bez podatku VAT; iii) rodzaj wniosku (finansowanie wstępne, płatność okresowa, płatność końcowa); iv) rachunek bankowy, na który zostanie dokonany przelew; b) deklarację wydatków zgodnie ze wzorem ustalonym w załączniku VII (jedną na każdą decyzję Komisji); c) wykaz zawierający następujące informacje: i) nazwa(-y) projektu(-ów) i odesłanie do rocznego programu kontroli rybołówstwa, w którego(-ych) skład wchodził(-y); ii) numer referencyjny umowy, której dotyczą faktury; iii) wykaz dołączonych faktur związanych z projektem (numery faktur i kwoty bez podatku VAT); d) w odniesieniu do każdego projektu objętego wnioskiem o zwrot kosztów: i) oryginały lub uwierzytelnione kopie faktur; ii) jeśli faktury nie są wyrażone w euro – zastosowany kurs przeliczeniowy; iii) oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty w odniesieniu do każdej dołączonej faktury; iv) dokument określający wysokość przyszłych rat (tam gdzie to stosowne) oraz przewidywane terminy ich płatności; v) uwierzytelnioną kopię umowy, której dotyczy faktura; vi) roczne wykorzystanie jednostki pływającej, statku powietrznego lub bezpilotowego statku powietrznego w kontrolach rybołówstwa, wyrażone w procentach i w dniach; vii) informacje dotyczące zamówień publicznych: dołączoną kserokopię ogłoszenia o przetargu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli ogłoszenie nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, beneficjent poświadcza zgodność z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych oraz uzasadnia, dlaczego procedury wspólnotowe nie zostały zastosowane. Wydatki poniesione przez jednostki pływające lub statki powietrzne wykorzystywane całkowicie lub częściowo do celów kontroli rybołówstwa nie podlegają żadnym zwolnieniom od wspólnotowych zasad dotyczących zamówień publicznych zgodnie z przepisami art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; viii) zwięzły opis działania określający szczegółowo, co zostało osiągnięte wraz z krótką oceną wpływu inwestycji na działalność związaną z monitorowaniem i kontrolą rybołówstwa. Należy dołączyć prognozę dotyczącą wykorzystania inwestycji w przyszłości; ix) w przypadku wydatków związanych z projektami pilotażowymi lub narzędziami medialnymi powinno być dołączone sprawozdanie lub dokument końcowy; x) w przypadku szkoleń lub seminariów dołącza się wszystkie informacje dotyczące tematu, osób prowadzących i uczestników.


L 97/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.4.2007

ZAŁĄCZNIK VII Deklaracjá wydatków

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 30 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L97 - 70 z 200712.4.2007

  Sprostowanie rozporządzenia Komisji (WE) nr 372/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustanawiającego przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością (  Dz.U. L 92 z 3.4.2007)

 • Dz. U. L97 - 50 z 200712.4.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (  Dz.U. L 91 z 31.3.2007)

 • Dz. U. L97 - 47 z 200712.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie przedłużenia terminu wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych zawierających pewne substancje czynne niezbadane w trakcie 10-letniego programu prac określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1545)

 • Dz. U. L97 - 42 z 200712.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/21/WE z dnia 10 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do terminów wygaśnięcia okresów włączenia do załącznika I substancji czynnych azoksystrobiny, imazalilu, kresoksymu metylowego, spiroksaminy, azymsulfuronu, proheksadionu wapnia i fluroksypyru (1)

 • Dz. U. L97 - 39 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do 6 kwietnia 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L97 - 6 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz nadtlenosiarczanów (nadsiarczanów) pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu

 • Dz. U. L97 - 5 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L97 - 3 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L97 - 1 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.