Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 50 - Strona 10

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (  Dz.U. L 91 z 31.3.2007)

Data ogłoszenia:2007-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 50 - Strona 10

Strona 10 z 14

74560

000085-68-7

Kwas ftalowy, ester benzylobutylowy

74640

000117-81-7

Kwas ftalowy, ester bis(2-etyloheksylu)

Do stosowania jedynie jako: a) plastyfikator w materiałach i wyrobach wielokrotnego użytku, mających kontakt z żywnością niezawierającą tłuszczu; b) środek wsparcia technicznego w stężeniach do 0,1 % w produkcie końcowym. SML = 1,5 mg/kg płynu modelowego imitującego żywność.

L 97/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


12.4.2007

(1)

(2)

(3)

(4)

74880

000084-74-2

Kwas ftalowy, ester dibutylu

Do stosowania jedynie jako: a) plastyfikator w materiałach i wyrobach wielokrotnego użytku, mających kontakt z żywnością niezawierającą tłuszczu; b) środek wsparcia technicznego w poliolefinach w stężeniach do 0,05 % w produkcie końcowym. SML = 0.3 mg/kg płynu modelowego imitującego żywność.

75100

068515-48-0 028553-12-0

Kwas ftalowy, diestry pierwszorzędnych, nasyconych, rozgałęzionych alkoholi C8–C10 z więcej niż 60 % C9

Do stosowania jedynie jako: a) plastyfikator w materiałach i wyrobach wielokrotnego użytku; b) plastyfikator w materiałach i wyrobach jednokrotnego użytku mających kontakt z żywnością niezawierającą tłuszczu, z wyjątkiem preparatów dla niemowląt i preparatów pochodnych określonych w dyrektywie 91/321/EWG i produktów zgodnie z dyrektywą 96/5/WE; c) środek wsparcia technicznego w stężeniach do 0,1 % w produkcie końcowym. SML(T) = 9 mg/kg płynu modelowego imitującego żywność (42).

75105

068515-49-1 026761-40-0

Kwas ftalowy, diestry pierwszorzędnych, nasyconych, rozgałęzionych alkoholi C9–C11 z więcej niż 90 % C10

Do stosowania jedynie jako: a) plastyfikator w materiałach i wyrobach wielokrotnego użytku; b) plastyfikator w materiałach i wyrobach jednokrotnego użytku mających kontakt z żywnością niezawierającą tłuszczu, z wyjątkiem preparatów dla niemowląt i preparatów pochodnych określonych w dyrektywie 91/321/EWG i produktów zgodnie z dyrektywą 96/5/WE; c) środek wsparcia technicznego w stężeniach do 0,1 % w produkcie końcowym. SML(T) = 9 mg/kg płynu modelowego imitującego żywność (42).

79920 81500 93760 95020

009003-11-6 106392-12-5 9003-39-8 000077-90-7 6846-50-0

Poli(etyleno propyleno)glikol Poliwinylopyrolidon Cytrynian tri-n-butylo acetylu Dwuizomaślan 2,2,4-trimetylo-1,3pentanediol dwuizobutratu 1,3,5-tris(2,2-dwumetylopropanamido)benzen SML = 5 mg/kg żywności. Do stosowania wyłącznie w rękawicach jednorazowych. SML = 0,05 mg/kg żywności”; Zgodnie ze specyfikacjami określonymi w załączniku V.

95420

745070-61-5

12.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/61

b) dla następujących substancji dodatkowych hasła kolumn 3 „Nazwa” oraz 4 „Ograniczenia i/lub specyfikacje” otrzymują następujące brzmienie:

Nr ref. (1) Nr CAS (2) Nazwa (3) Ograniczenia i/lub specyfikacje (4)

„43480

064365-11-3

Węgiel aktywny

Zgodnie ze specyfikacjami określonymi w załączniku V. SML(T) = 5 mg/kg (7) (w przeliczeniu na miedź) i SML = 1 mg/kg (11) (w przeliczeniu na jod) Obowiązuje ograniczenie dla nr ref. 14260 i nr ref. 13720. Zgodnie ze specyfikacjami określonymi w załączniku V. SML(T) = 5 mg/kg (7) (w przeliczeniu na miedź); SML = 48 mg/kg (w przeliczeniu na żelazo) SML = 60 mg/kg . Jednakże w przypadku uszczelek PCV wykorzystywanych do plombowania pojemników szklanych zawierających mleko w proszku do początkowego i dalszego żywienia niemowląt określone w dyrektywie 91/321/EWG lub zawierających przetworzoną żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci określoną w dyrektywie 96/5/WE, SML zostaje obniżony do 30 mg/kg. Zgodnie ze specyfikacjami określonymi w załączniku V.”;

45200

001335-23-5

Jodek miedzi

76845

031831-53-5

Poliester 1,4-butanodiol z kaprolaktonem

81760

Proszki, łuski i włókna z mosiądzu, brązu, miedzi, stali nierdzewnej, cyny oraz stopów miedzi, cyny i żelaza

88640

008013-07-8

Olej sojowy, epoksydowany

c) wykreśla się następujące substancje dodatkowe:

Nr ref. (1) Nr CAS (2) Nazwa (3) Ograniczenia i/lub specyfikacje (4)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 50 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L97 - 70 z 200712.4.2007

  Sprostowanie rozporządzenia Komisji (WE) nr 372/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustanawiającego przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością (  Dz.U. L 92 z 3.4.2007)

 • Dz. U. L97 - 47 z 200712.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie przedłużenia terminu wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych zawierających pewne substancje czynne niezbadane w trakcie 10-letniego programu prac określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1545)

 • Dz. U. L97 - 42 z 200712.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/21/WE z dnia 10 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do terminów wygaśnięcia okresów włączenia do załącznika I substancji czynnych azoksystrobiny, imazalilu, kresoksymu metylowego, spiroksaminy, azymsulfuronu, proheksadionu wapnia i fluroksypyru (1)

 • Dz. U. L97 - 39 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do 6 kwietnia 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L97 - 30 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej

 • Dz. U. L97 - 6 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz nadtlenosiarczanów (nadsiarczanów) pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu

 • Dz. U. L97 - 5 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L97 - 3 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L97 - 1 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.