Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 50 - Strona 11

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (  Dz.U. L 91 z 31.3.2007)

Data ogłoszenia:2007-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 50 - Strona 11

Strona 11 z 14

„35760

001309-64-4

Tritlenek antymonu

SML = 0,04 mg/kg (39) (w przeliczeniu na antymon)”;

2) w sekcji B wprowadza się następujące zmiany: a) dodaje się następujące substancje dodatkowe w odpowiednim porządku liczbowym:

Nr ref. (1) Nr CAS (2) Nazwa (3) Ograniczenia i/lub specyfikacje (4)

„35760

001309-64-4

Tritlenek antymonu

SML = 0,04 mg/kg (39) (w przeliczeniu na antymon) SML = 5 mg/kg

47500

153250-52-3

Dikarboksamid N,N′-dicykloheksylo2,6-naftalenu


L 97/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.4.2007

(1)

(2)

(3)

(4)

72081/10

Ropopochodne żywice węglowodorowe (uwodornione)

SML = 5 mg/kg (1) i zgodnie ze specyfikacjami określonymi w załączniku V SML = 0,05 mg/kg”;

93970

Ftalan bis(heksahydro) tricyklodekanodimetanolu

b) dla następujących substancji dodatkowych hasła kolumn 3 „Nazwa” oraz 4 „Ograniczenia i/lub specyfikacje” otrzymują następujące brzmienie:

Nr ref. (1) Nr CAS (2) Nazwa (3) Ograniczenia i/lub specyfikacje (4)

„47600

084030-61-5

Bis(izooktylomerkaptooctan)di-ndodecylocyny

SML(T) = 0,05 mg/kg żywności (41) (jako suma tris(izooktylomerkaptooctanu) mono-n-dodecylocyny, bis(izooktylomerkaptooctanu) di-n-dodecylocyny, trichlorku mono-dodecylocyny i dichlorku di-dodecylocyny), wyrażona jako suma chlorku mono-dodecylocyny i di-dodecylocyny SML(T) = 0,05 mg/kg żywności (41) (jako suma tris(izooktylomerkaptooctanu) mono-n-dodecylocyny, bis(izooktylomerkaptooctanu) di-n-dodecylocyny, trichlorku mono-dodecylocyny i dichlorku di-dodecylocyny), wyrażona jako suma chlorku mono-dodecylocyny i di-dodecylocyny”;

67360

067649-65-4

Tris(izooktylomerkaptooctan) mono-n-dodecylocyny

c) następujące substancje dodatkowe zostają usunięte:

Nr ref. (1) Nr CAS (2) Nazwa (3) Ograniczenia i/lub specyfikacje (4)

„67180

Mieszanina (50 % zawartości wagowej) ftalanu n-decylu-n-oktylu, (25 % zawartości wagowej) ftalanu din-decylu i (25 % zawartości wagowej) ftalanu di-n-oktylu Uwodorniony policyklopentadien

SML = 5 mg/kg (1)

76681

SML = 5 mg/kg (1)”.

12.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/63

ZAŁĄCZNIK IV „ZAŁĄCZNIK IVa SUBSTANCJE LIPOFILOWE, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE FRF

Nr ref. Nr CAS Nazwa

31520

061167-58-6

Kwas akrylowy, ester 2-tert-butylo-6-(3-tert-butylo-2-hydroksy-5-metylobenzylo)-4-metylofenylowy Kwas akrylowy, ester 2,4-di-tert-pentylo-6-(l-(3,5-di-tert-pentylo-2-hydroksyfenylo)etylo)fenylowy Adypinian bis(2-etyloheksylu) Benzofenon 4,4′-bis(2-benzoksazolylo)stilben 2,5-Bis(5-tert-butylo-2-benzoksazolilo)-tiofen Bis(izooktylomerkaptooctan) bis(2-karbobutoksyetylo)cyny N,N′-Bis(3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionylo) hydrazyd Difosforyn bis(2,6-di-tert-butylo-4-metylofenylo)pentaerytrytolu Difosforyn bis(2,4-di-tert-butylofenylo)pentaerytrytolu Difosforyn bis(2,4-dikumylofenylo)pentaerytrytolu 1,1-bis(2-hydroksy-3,5-di-tert-butylofenylo)etan 3,3-bis(metoksymetylo)-2,5-dimetyloheksan 2,4-bis(oktylomerkapto)-6-(4-hydroksy-3,5-di-tert-butyloanilino)-l,3,5-triazyna 2,4-bis(oktylotiometylo)-6-metylofenol Bis(6-tert-butylo-3-metylofenylo-ditridecylofosforyn)4,4′-butylidenu Tris(izooktylomerkaptooctan) 2-karbobutoksyetylocyny Kopolimer p-krezolu z dicyklopentadienem i izobutenem Kwas 1,2-cykloheksadwuwęglowy, ester dwuizononylu 2,6-di-tert-butylo-4-etylofenol Disiarczek di-tert-dodecylu Bis(izooktylomerkaptooctan)di-n-dodecylocyny 2,2′-dihydroksy-5,5′-dichlorodifenylometan 2,2′-dihydroksy-4-rnetoksybenzofenon 2,4-dimetylo-6-(l-metylopentadecylo)fenol Disiarczek dioktadecylu N,N′-difenylotiomocznik 2-(4-dodecylofenylo)indol

31530

123968-25-2

31920 38240 38515 38560 38700 38800 38810 38820 38840 39060 39925 40000 40020 40800 42000 45450 45705 46720 47540 47600 48800 48880 49485 49840 51680 52320

000103-23-1 000119-61-9 001533-45-5 007128-64-5 063397-60-4 032687-78-8 080693-00-1 026741-53-7 154862-43-8 035958-30-6 129228-21-3 000991-84-4 110553-27-0 013003-12-8 063438-80-2 068610-51-5 166412-78-8 004130-42-1 027458-90-8 084030-61-5 000097-23-4 000131-53-3 134701-20-5 002500-88-1 000102-08-9 052047-59-3

L 97/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.4.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 50 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L97 - 70 z 200712.4.2007

  Sprostowanie rozporządzenia Komisji (WE) nr 372/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustanawiającego przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością (  Dz.U. L 92 z 3.4.2007)

 • Dz. U. L97 - 47 z 200712.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie przedłużenia terminu wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych zawierających pewne substancje czynne niezbadane w trakcie 10-letniego programu prac określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1545)

 • Dz. U. L97 - 42 z 200712.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/21/WE z dnia 10 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do terminów wygaśnięcia okresów włączenia do załącznika I substancji czynnych azoksystrobiny, imazalilu, kresoksymu metylowego, spiroksaminy, azymsulfuronu, proheksadionu wapnia i fluroksypyru (1)

 • Dz. U. L97 - 39 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do 6 kwietnia 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L97 - 30 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej

 • Dz. U. L97 - 6 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz nadtlenosiarczanów (nadsiarczanów) pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu

 • Dz. U. L97 - 5 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L97 - 3 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L97 - 1 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.