Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 50 - Strona 12

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (  Dz.U. L 91 z 31.3.2007)

Data ogłoszenia:2007-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 50 - Strona 12

Strona 12 z 14

Nr ref.

Nr CAS

Nazwa

53200 54300 59120 59200 60320 60400 60480 61280 61360 61600 66360 66400 66480 66560 66580 68145

023949-66-8 118337-09-0 023128-74-7 035074-77-2 070321-86-7 003896-11-5 003864-99-1 003293-97-8 000131-57-7 001843-05-6 085209-91-2 000088-24-4 000119-47-1 004066-02-8 000077-62-3 080410-33-9

2-etoksy-2′-etyloksyanilid 2,2′-etylidenobis[fluorofosfonian(4,6-di-tert-butylofenylu)] 1,6-heksametyleno-bis(3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionamid) Bis(3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian)1,6-heksametylenu 2-(2-hydroksy-3,5-bis(1,1-dimetylobenzylo)fenylo)benzotriazol 2-(2′-hydroksy-3′-tert-butylo-5′-metylofenylo)-5-chlorobenzotriazol 2-(2’-hydroksy-3,5′-di-tert-butylofenylo)-5-chlorobenzotriazol 2-hydroksy-4-n-heksylooksybenzofenon 2-hydroksy-4-metoksybenzofenon 2-hydroksy-4-n-oktyloksybenzofenon Fosforan 2-2′-metyleno bis(4,6-di-tert-butylofenylo)sodu 2,2′-metyleno bis(4-etylo-6-tert-butylofenol) 2,2′-metyleno bis(4-metylo-6-tert-butylofenol) 2,2′-metyleno bis(4-metylo-6-cyklo-heksylofenol) 2,2′-metyleno bis[4-metylo-6-(1-metylocykloheksylo)fenol] Fosforyn 2,2′,2′′-nitrylo[trietylo 2,2′-diylu)] tris(3,3′,5,5′-tetra-tert-butylo-1,1′-bifenylo-


68320 68400 69840 71670 72081/10 72160 72800 73160 74010 74400 76866

002082-79-3 010094-45-8 016260-09-6 178671-58-4 — 000948-65-2 001241-94-7 — 145650-60-8 — —

Propionian oktadecylo 3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksylphenylu) Amid kwasu oktadecyloerukowego Amid kwasu oleinopalmitynowego Tetrakis (2-cyjano-3,3-difenyloakrylan) pentaerytrytolu Ropopochodne żywice węglowodorowe (uwodornione) 2-fenylindol Fosforan difenylo 2-etylo-heksylu Mono i di-n-alkilo (C16 i C18) fosforany Bis(2,4-di-tert-butylo-6 metylofenylo) fosforyn etylu Fosforyn tris(nonylo-i/lub dinonylofenylu) Poliestry 1,2-propanodiolu i/lub 1,3- i/lub 1,4-butanodiolu i/lub glikolu polipropylenowego z kwasem adypinowym, także o łańcuchach zakończonych kwasem octowym lub kwasami tłuszczowymi C12-C18 lub n-oktanolem i/lub n-dekanolem Dirycynolan polietylenoglikolu Monorycynolan polietylenoglikolu

77440 78320

— 009004-97-1

12.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/65

Nr ref.

Nr CAS

Nazwa

81200

071878-19-8

Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametylobutylo)amino]-1,3,5-triazino-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperidylo)-imino]hexametyleno[(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperidylo)imino] Produkty reakcji oleinianu 2-merkaptoetylu z dichlorodimetylocyną, siarczkiem sodu i trichlorometylocyną Kwas rycynolowy Salicylan 4-tert-butylofenylu Eter tetradecylo-polietylenoglikolowy (EO=3-8) kwasu hydroksyoctowego Difosfonian tetrakis (2,4-di-tert-butylo-fenylo)-4,4′-bifenylylenu 2,2,4,4-tetrametylo-20-(2,3-epoksypropylo)-7-oksa- 3,20-diazodispiro[5.1.11.2]heneikosan-21-on, polimer 4,4′-Tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenol) Tiodietanolo bis(3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo) propionian) Tiodipropionian didodecylu Tiodipropionian dioktadecylu Fosforyn 2,4,6-tris(tert-butylo) fenylo 2-butylo-2-etylo-1,3-propanodiolu 1,3,5-Tris(4-tert-butylo-3-hydroksy-2,6-dimetylobenzylo)-1,3,5-triazyno2,4,6(1H,3H,5H)-trione 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksybenzylo)-1,3,5-triazyno-2,4,6(1H,3H,5H)-trione 1,1,3-Tris(2-metylo-4-hydroksy-5-tert-butylofenylo) butan”

83599

068442-12-6

83700 84800 92320 92560 92700

000141-22-0 000087-18-3 — 038613-77-3 078301-43-6

92800 92880 93120 93280 95270 95280

000096-69-5 041484-35-9 000123-28-4 000693-36-7 161717-32-4 040601-76-1

95360

027676-62-6

95600

001843-03-4

L 97/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.4.2007

ZAŁĄCZNIK V W załączniku V do dyrektywy 2002/72/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) część A otrzymuje brzmienie: „Część A: Ogólne specyfikacje Materiał i wyroby z tworzyw sztucznych nie powinny uwalniać pierwszorzędowych amin aromatycznych w ilościach wykrywalnych (DL = 0,01 mg/kg żywności lub płynów modelowych imitujących żywność). Ograniczeniem tym nie są objęte wszelkie migracje pierwszorzędowych amin aromatycznych wymienionych w wykazach zawartych w załącznikach II i III.”; 2) w części B dodaje się następujące nowe specyfikacje w odpowiednim porządku liczbowym:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 50 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L97 - 70 z 200712.4.2007

  Sprostowanie rozporządzenia Komisji (WE) nr 372/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustanawiającego przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością (  Dz.U. L 92 z 3.4.2007)

 • Dz. U. L97 - 47 z 200712.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie przedłużenia terminu wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych zawierających pewne substancje czynne niezbadane w trakcie 10-letniego programu prac określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1545)

 • Dz. U. L97 - 42 z 200712.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/21/WE z dnia 10 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do terminów wygaśnięcia okresów włączenia do załącznika I substancji czynnych azoksystrobiny, imazalilu, kresoksymu metylowego, spiroksaminy, azymsulfuronu, proheksadionu wapnia i fluroksypyru (1)

 • Dz. U. L97 - 39 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do 6 kwietnia 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L97 - 30 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej

 • Dz. U. L97 - 6 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz nadtlenosiarczanów (nadsiarczanów) pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu

 • Dz. U. L97 - 5 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L97 - 3 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L97 - 1 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.