Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 99 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1546) (1)

Data ogłoszenia:2007-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 99 POZ 11

14.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/11

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1546)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/229/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Decyzją Komisji 2004/452/WE (3) określono wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (1), w szczególności jego art. 20 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), The Family and Labour Studies Division of Statistics Canada (Wydział badań nad Rodziną i Pracą Kanadyjskiego Urzędu Statystycznego), Ottawa, Ontario, Kanada, dział „Ekonometria i Wsparcie Statystyczne Zwalczania Nadużyć” (ESAF) Dyrekcji Generalnej Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej oraz dział „Wsparcie dla Rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej” (SERA) Dyrekcji Generalnej Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej należy uznać za instytucje spełniające konieczne warunki i w związku z tym należy wpisać je do wykazu agencji, organizacji i instytucji, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 831/2002.

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 z dnia 17 maja 2002 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (2) ustanawia warunki, na których może zostać przyznany dostęp do poufnych danych przekazywanych organom Wspólnoty w celu umożliwienia wyprowadzania wniosków z danych statystycznych do celów naukowych, a także zasady współpracy między Wspólnotą a władzami krajowymi w celu ułatwienia takiego dostępu.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Poufności Danych Statystycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2004/452/WE zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji.

(3) Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/81/WE (Dz.U. L 28 z 3.2.2007, str. 23).

(1) Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 133 z 18.5.2002, str. 7. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1104/2006 (Dz.U. L 197 z 19.7.2006, str. 3).

L 99/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2007

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 kwietnia 2007 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

14.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/13

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK INSTYTUCJE, KTÓRYCH NAUKOWCY MOGĄ UZYSKAĆ DOSTĘP DO POUFNYCH DANYCH W CELACH NAUKOWYCH Europejski Bank Centralny Hiszpański Bank Centralny Włoski Bank Centralny Uniwersytet Cornell (stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) Department of Political Science, Baruch College, New York City University (stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) Bank Centralny Niemiec dział »Analiza zatrudnienia«, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, Komisja Europejska Uniwersytet w Tel Awiwie (Izrael) Bank Światowy Center of Health and Wellbeing (CHW) of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Uniwersytet Princeton, stan New Jersey, Stany Zjednoczone Ameryki Uniwersytet w Chicago (UofC), stan Illinois, Stany Zjednoczone Ameryki Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Family and Labour Studies Division of Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Kanada. dział »Ekonometria i Wsparcie Statystyczne Zwalczania Nadużyć« (ESAF) Dyrekcji Generalnej Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej dział »Wsparcie dla Rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej« (SERA) Dyrekcji Generalnej Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 99 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L99 - 18 z 200714.4.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (  Dz.U. L 248 z 16.9.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 1, tom 4, str. 74)

 • Dz. U. L99 - 16 z 200714.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/502/WE zobowiązującą państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1567) (1)

 • Dz. U. L99 - 14 z 200714.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1470)

 • Dz. U. L99 - 9 z 200714.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L99 - 8 z 200714.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 405/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 29. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L99 - 6 z 200714.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 404/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 29. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L99 - 3 z 200714.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 kwietnia 2007 r.

 • Dz. U. L99 - 1 z 200714.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 402/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.