Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 99 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1470)

Data ogłoszenia:2007-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 99 POZ 14

L 99/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1470) (2007/230/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającą dyrektywę Rady 88/599/EWG (1), w szczególności jej art. 11 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Obowiązujący wzór formularza, o którym mowa w art. 11 ust. 3 dyrektywy 2006/22/WE, przedstawiono w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Na mocy dyrektywy 2006/22/WE Komisja ma opracować formularz mający zastosowanie, gdy kierowca przebywa na zwolnieniu chorobowym lub na urlopie wypoczynkowym lub gdy prowadził inny pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (2), w wersji elektronicznej i przeznaczonej do druku.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, str. 35. (2) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, str. 1.

(3) Dz.U. L 370 z 31.12.1985, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

14.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/15

ZAŁĄCZNIK

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 99 POZ 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L99 - 18 z 200714.4.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (  Dz.U. L 248 z 16.9.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 1, tom 4, str. 74)

  • Dz. U. L99 - 16 z 200714.4.2007

    Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/502/WE zobowiązującą państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1567) (1)

  • Dz. U. L99 - 11 z 200714.4.2007

    Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1546) (1)

  • Dz. U. L99 - 9 z 200714.4.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

  • Dz. U. L99 - 8 z 200714.4.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 405/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 29. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

  • Dz. U. L99 - 6 z 200714.4.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 404/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 29. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

  • Dz. U. L99 - 3 z 200714.4.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 kwietnia 2007 r.

  • Dz. U. L99 - 1 z 200714.4.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 402/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.