Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 1 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie czasowego zawieszenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 1 POZ 1

Strona 1 z 2
4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie czasowego zawieszenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26 i art. 133 ust. 4,


uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1) przewiduje system ochrony przed ewentualnym negatywnym wpływem przywozu, którego celem jest w szczególności ustabilizowanie rynku wspólnotowego.

Ze względu na niekorzystne warunki klimatyczne w większej części państw członkowskich produkcja zbożowa w roku gospodarczym 2007/2008 jest szacowana na 258 mln ton, czyli o 8 mln ton mniej (3 %) niż zbiory w roku gospodarczym 2006/2007, które i tak były już niskie. Obniżenie poziomu produkcji wspólnotowej dotyczy szczególnie pszenicy zwyczajnej i kukurydzy, ma jednak wpływ na całość sektora zbożowego, zakłócając równowagę podaży na wspólnotowym rynku. Ten brak równowagi dotyczy szczególnie zbóż paszowych – ze względu na różnice stwierdzone w poszczególnych regionach Wspólnoty, w zakresie jakości i ilości produkowanych zbóż oraz zmian podejścia podmiotów przy wykorzystaniu dostępnych zbóż, które wynika z powyższych trudności. Ta globalna obniżka poziomu produkcji nie może być zrównoważona stwierdzoną występującą miejscowo zwyżką produkcji jęczmienia, żyta zwyczajnego i owsa.

(2)

Ogólnie stawki opłat celnych mające zastosowanie do produktów rolnych na mocy umów Światowej Organizacji Handlu (WTO) są ustalone we Wspólnej Taryfie Celnej. Jednak dla niektórych zbóż przywóz realizowany w ramach kontyngentów taryfowych, wynikających z umów międzynarodowych zawartych zgodnie z Traktatem lub wynikających z innych aktów Rady, podlega specjalnym stawkom celnym.

(5)

(3)

Światowy popyt przeżywa strukturalną zwyżkę, związaną z podniesieniem poziomu życia w krajach o wschodzącej gospodarce oraz z rozwojem produkcji biopaliw, gdy tymczasem światowe zapasy zbóż pod koniec roku gospodarczego 2007/2008 maleją trzeci rok z rzędu i mają znaleźć się na najniższym poziomie od czasu roku gospodarczego 1979/1980. W tym kontekście światowe ceny zbóż wykazały duży wzrost od początku roku gospodarczego 2007/2008. Wynosi on 50 % dla pszenicy zwyczajnej, 30 % dla jęczmienia, 20–30 % dla kukurydzy.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 6).

Wspólnotowe rynki zbożowe odnotowały spektakularną zwyżkę cen od początku roku gospodarczego 2007/2008. Zwyżka ta jest istotna zarówno w wielkościach nominalnych, jak i ze względu na wyjątkowo dużą różnicę między ceną rynkową a ceną interwencyjną. Napięcie to panuje na rynku zbóż z rodziny wiechlinowatych i rynku kukurydzy. Od początku nowego roku gospodarczego 2007/2008 cena pszenicy na mąkę w Rouen wzrosła ze 179 EUR/t do prawie 300 EUR/t na początku września 2007 r., podczas gdy cena jęczmienia paszowego w Rouen wzrosła ponaddwukrotnie w stosunku do lata 2006 r., osiągając poziom 270 EUR/t pod koniec września 2007 r. W przypadku jęczmienia browarnego odnotowano również wysoką zwyżkę, aż do osiągnięcia poziomu 310 EUR/t pod koniec września 2007 r. Cena kukurydzy francuskiej w Bayonne kształtowała się zgodnie z taką samą tendencją i wzrastała stopniowo na początku nowego roku gospodarczego od 183 EUR/t aż do osiągnięcia maksymalnej ceny 255 EUR/t w połowie września 2007 r. Sytuacja ta jest konsekwencją zmniejszonych zapasów wspólnotowych pszenicy zwyczajnej i kukurydzy, miernej jakości oraz wyczerpania wspólnotowych zapasów interwencyjnych, które aktualnie wynoszą poniżej 500 000 ton.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 1 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L1 - 7 z 20084.1.2008

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2007/19)

  • Dz. U. L1 - 5 z 20084.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia ipkonazolu i maltodekstryny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6479) (1)

  • Dz. U. L1 - 3 z 20084.1.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.