Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 1 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia ipkonazolu i maltodekstryny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6479) (1)

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 1 POZ 5

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/5

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia ipkonazolu i maltodekstryny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6479)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2008/20/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 3,

Władze Zjednoczonego Królestwa poinformowały Komisję, że jak wynika ze wstępnych badań, dokumentacja omawianych substancji czynnych spełnia wymogi dotyczące danych i informacji, ustanowione w załączniku II do dyrektywy 91/414/EWG. Przedłożona dokumentacja spełnia również wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do jednego środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG dokumentacja została następnie przekazana przez wnioskodawcę Komisji i pozostałym państwom członkowskim oraz Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

W dyrektywie 91/414/EWG przewidziano ustalenie wspólnotowego wykazu substancji czynnych dopuszczonych do wykorzystania w środkach ochrony roślin.

Niniejsza decyzja powinna stanowić formalne potwierdzenie, na poziomie Wspólnoty, że powyższą dokumentacją uznano za zasadniczo spełniającą wymogi w zakresie danych i informacji, określone w załączniku II i, dla przynajmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną, wymogi określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG.

(2)

Dokumentacja dotycząca substancji czynnej ipkonazol została przedłożona przez Kureha GmbH władzom Zjednoczonego Królestwa w dniu 30 marca 2007 r. wraz z wnioskiem o jej włączenie do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Dokumentacja dotycząca maltodekstryny została przedłożona władzom Zjednoczonego Królestwa przez Biological Crop Protection Ltd w dniu 2 lipca 2007 r. wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/52/WE (Dz.U. L 214 z 17.8.2007, str. 3).

(5)

Niniejsza decyzja nie narusza prawa Komisji do występowania do wnioskodawcy o przedłożenie uzupełniających danych lub informacji wyjaśniających pewne pozycje zawarte w dokumentacji.

(6) (1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

L 1/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Nie naruszając przepisów art. 6 ust. 4 dyrektywy 91/414/EWG, dokumentacja dotycząca substancji czynnych wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji przedłożona Komisji i państwom członkowskim celem włączenia tych substancji do załącznika I do tej dyrektywy, spełnia w zasadzie wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II do tej dyrektywy. Dokumentacja ta spełnia także wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku III do tej dyrektywy w odniesieniu do jednego środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną, biorąc pod uwagę proponowane zastosowania. Artykuł 2 Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy kontynuuje proces szczegółowego badania dokumentacji, o której mowa

w art. 1 i, w możliwie najkrótszym terminie, a najpóźniej w terminie jednego roku od daty opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przekaże Komisji wnioski z tego badania z zaleceniem włączenia bądź niewłączenia substancji czynnych, o których mowa w art. 1, do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG wraz z wszelkimi odnośnymi warunkami. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK SUBSTANCJA CZYNNA OBJĘTA NINIEJSZĄ DECYZJĄ

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Nazwa zwyczajowa, numer identyfikacyjny CIPAC

Wnioskodawca

Data złożenia wniosku

Ipkonazol nr CIPAC: 798 Maltodekstryna nr CIPAC: 801

Kureha GmbH Biological Crop Protection Ltd

30 marca 2007 r. 2 lipca 2007 r.

Zjednoczone Królestwo Zjednoczone Królestwo

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 1 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L1 - 7 z 20084.1.2008

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2007/19)

  • Dz. U. L1 - 3 z 20084.1.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L1 - 1 z 20084.1.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie czasowego zawieszenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.