Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 1 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2007/19)

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 1 POZ 7

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/7

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2007/19) (2008/21/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 106 ust. 1, uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 16, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

euro z dniem 1 stycznia 2008 r., decyzja EBC/2001/15 powinna zostać zmieniona w celu określenia klucza przydziału banknotów mającego zastosowanie od dnia 1 stycznia 2008 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zmiany w decyzji EBC/2001/15 W decyzji EBC/2001/15 wprowadza się następujące zmiany: 1) ostatnie zdanie artykułu 1 lit. d) otrzymuje brzmienie: „Załącznik do niniejszej decyzji określa klucz przydziału banknotów mający zastosowanie od dnia 1 stycznia 2008 r.”; 2) załącznik do decyzji EBC/2001/15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Postanowienie końcowe Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Na podstawie art. 1 decyzji Rady 2007/503/WE z dnia 10 lipca 2007 r. wydanej na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia wspólnej waluty przez Cypr z dniem 1 stycznia 2008 r. (1) oraz na podstawie art. 1 decyzji Rady 2007/504/WE z dnia 10 lipca 2007 r. wydanej na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia wspólnej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r. (2), Cypr i Malta spełniają wymogi niezbędne do przyjęcia euro i wyłączenia przyznane tym państwom członkowskim na podstawie art. 4 Aktu przystąpienia (3) podlegają zniesieniu z dniem 1 stycznia 2008 r. Artykuł 1 lit. d) decyzji EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie emisji banknotów euro (4) definiuje „klucz przydziału banknotów” oraz odwołuje się do załącznika do tej decyzji określającego klucz przydziału banknotów mający zastosowanie od dnia 1 stycznia 2007 r. Biorąc pod uwagę, że Cypr i Malta przyjmą

(2)

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 7 grudnia 2007 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

(1) Dz.U. L 186 z 18.7.2007, str. 29. (2) Dz.U. L 186 z 18.7.2007, str. 32. (3) Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33). (4) Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 52. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją EBC/2006/25 (Dz.U. L 24 z 31.1.2007, str. 13).

L 1/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

ZAŁĄCZNIK KLUCZ PRZYDZIAŁU BANKNOTÓW OD DNIA 1 STYCZNIA 2008 R. Europejski Bank Centralny Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique Deutsche Bundesbank Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Bank of Greece Banco de España Banque de France Banca d’Italia Central Bank of Cyprus Banque centrale du Luxembourg Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Banco de Portugal Banka Slovenije Suomen Pankki Suma 8,0000 % 3,2615 % 27,0880 % 1,1730 % 2,3980 % 9,9660 % 18,9915 % 16,5395 % 0,1650 % 0,2080 % 0,0825 % 5,1395 % 2,6610 % 2,2620 % 0,4215 % 1,6430 % 100,0000 %

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 1 POZ 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L1 - 5 z 20084.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia ipkonazolu i maltodekstryny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6479) (1)

  • Dz. U. L1 - 3 z 20084.1.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L1 - 1 z 20084.1.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie czasowego zawieszenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.