Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 10 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 8/2008 z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w odniesieniu do wspólnych wymagań technicznych i procedur administracyjnych mających zastosowanie do komercyjnego transportu lotniczego (1)

Data ogłoszenia:2008-01-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 10 POZ 1

Strona 1 z 136
12.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 8/2008 z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w odniesieniu do wspólnych wymagań technicznych i procedur administracyjnych mających zastosowanie do komercyjnego transportu lotniczego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Od dnia 1 stycznia 2005 r. JAR-OPS 1 zostały zmienione poprawkami 9–12 w celu udoskonalenia określonych nimi wymagań bezpieczeństwa. Nowe wymagania powinny być stosowane w trybie natychmiastowym, w każdym razie od momentu stosowania załącznika III do rozporządzenia (EWG) nr 3922/91, tj. od dnia 16 lipca 2008 r.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1,

(4)

Zważywszy, że poprawki są niezbędne w celu zagwarantowania przedmiotowym przewoźnikom lotniczym i władzom czasu koniecznego do dostosowania nowych wymagań, należy zastosować w trybie pilnym procedurę określoną w art. 12 ust. 4 tego samego rozporządzenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Rozporządzenie (EWG) nr 3922/91 stanowi, że Komisja przyjmuje zmiany do wspólnych wymagań technicznych i procedur administracyjnych wymienionych w załączniku III do tego rozporządzenia, które są nieodzowne ze względu na postęp naukowo-techniczny.

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do rozporządzenia (EWG) nr 3922/91.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego ustanowionego na mocy art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 3922/91,

(2)

Załącznik III do rozporządzenia (EWG) nr 3922/91, zawierający wspólne wymagania techniczne i procedury administracyjne mające zastosowanie do komercyjnego transportu lotniczego, opiera się na zbiorze zharmonizowanych przepisów przyjętych przez Wspólne Władze Lotnicze (JAA), zwanym Europejskimi wymaganiami bezpieczeństwa lotniczego — Zarobkowy przewóz lotniczy (samoloty) (JAR-OPS 1), zmienionym poprawką nr 8 dnia 1 stycznia 2005 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1) Dz.U. L 373 z 31.12.1991, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1900/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 377 z 27.12.2006, str. 176).

Załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 3922/1991 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

L 10/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

12.1.2008

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2007 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

12.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/3

ZAŁĄCZNIK III „ZAŁĄCZNIK III Wspólne wymagania techniczne i procedury administracyjne mające zastosowanie wobec zarobkowego przewozu lotniczego OPS 1: Zarobkowy przewóz lotniczy (samoloty) SPIS TREŚCI CZĘŚĆ A CZĘŚĆ B CZĘŚĆ C CZĘŚĆ D CZĘŚĆ E CZĘŚĆ F CZĘŚĆ G CZĘŚĆ H CZĘŚĆ I CZĘŚĆ J CZĘŚĆ K CZĘŚĆ L CZĘŚĆ M CZĘŚĆ N CZĘŚĆ O CZĘŚĆ P CZĘŚĆ Q CZĘŚĆ R CZĘŚĆ S — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Zastosowanie i definicje Wymagania ogólne Certyfikacja i nadzorowanie operatora Procedury operacyjne Wykonywanie lotów w każdych warunkach meteorologicznych (AWO) Osiągi — postanowienia ogólne Klasa osiągów A Klasa osiągów B Klasa osiągów C Masa i wyważenie Przyrządy i wyposażenie Wyposażenie łączności i nawigacyjne Obsługa techniczna samolotu Załoga lotnicza Personel pokładowy Instrukcje, dzienniki i rejestry Ograniczenia czasu lotu i służby oraz wymagania dotyczące wypoczynku Transport lotniczy materiałów niebezpiecznych Ochrona

L 10/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 10 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.