Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2008-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 33

Strona 1 z 9
10.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 134/2007 z dnia 26 października 2007 r.

L 100/33

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2007 z dnia 28 września 2007 r. (1). Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2007 z dnia 28 września 2007 r. (2). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (3). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1304/2003 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie procedury stosowanej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności do kierowanych do niego wniosków o wydanie opinii naukowej (4). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 1642/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 178/2002 ( 5). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/478/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącą przyjęcia planu ogólnego zarządzania kryzysami żywnościowymi/paszowymi (6). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia (WE) nr 178/2002 dotyczącego sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (7). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 575/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do liczby i nazw stałych paneli naukowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (8). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Rady 2006/478/WE z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie mianowania połowy członków zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (9).

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1) Dz.U. L 47 z 21.2.2008, str. 12. (2) Dz.U. L 47 z 21.2.2008, str. 21. (3) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3). (4) Dz.U. L 185 z 24.7.2003, str. 6; sprostowanie w Dz.U. L 186 z 25.7.2003, str. 46. (5) Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 4. (6) Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 98. (7) Dz.U. L 379 z 24.12.2004, str. 64. (8) Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3. (9) Dz.U. L 189 z 12.7.2006, str. 7.

L 100/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.4.2008

(10) Niniejsza decyzja nie powinna mieć zastosowania do Liechtensteinu. (11) Niniejsza decyzja powinna mieć zastosowanie do Islandii bez okresu przejściowego określonego w ust. 2

części wprowadzającej rozdziału I załącznika I do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Załączniki I i II do Porozumienia zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Teksty rozporządzeń (WE) nr 178/2002, (WE) nr 1304/2003 (sprostowanie w Dz.U. L 186 z 25.7.2003, str. 46), (WE) nr 1642/2003, (WE) nr 2230/2004 i (WE) nr 575/2006, a także decyzji 2004/478/WE (sprostowanie w Dz.U. L 212 z 12.6.2004, str. 60) oraz 2006/478/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 99 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 147/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca Protokół 23 do Porozumienia EOG dotyczący współpracy między organami nadzoru (art. 58)

 • Dz. U. L100 - 92 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 146/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko naturalne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 89 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 145/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 86 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 144/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 84 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 70 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 142/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 68 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 141/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 66 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 64 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 62 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 53 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 49 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 44 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 27 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 1 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki oraz protokoły do Porozumienia EOG

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.