Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 49 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2008-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 49 - Strona 2

Strona 2 z 3

w sprawie przejściowych środków na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do gromadzenia, transportu, obróbki, wykorzystania lub usuwania wycofanych środków spożywczych (3).

(12) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2006 z dnia 7 lutego 2006 r.

zmieniające załączniki VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm przetwarzania dla wytwórni biogazu i kompostowni oraz wymagań dotyczących obornika (4).


(13) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2006/311/WE z dnia 21 kwietnia 2006 r.

zmieniającą decyzję Komisji 2004/407/WE w odniesieniu do przywozu żelatyny fotograficznej (5).

(14) Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu.

(15) W zakresie stosowania niniejszej decyzji do Islandii obowiązuje okres przejściowy, określony w ust. 2

części wprowadzającej rozdziału I załącznika I, w obszarach, które nie miały zastosowania w odniesieniu do Islandii przed przeglądem tego rozdziału na mocy decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007 z dnia 26 października 2007 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Rozdział I załącznika I do Porozumienia zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Teksty rozporządzeń (WE) nr 79/2005, (WE) nr 416/2005, (WE) nr 181/2006, (WE) nr 197/2006 i (WE) nr 208/2006 oraz decyzji 2003/322/WE, 2003/324/WE, 2004/407/WE, 2004/434/WE, 2004/455/WE, 2005/830/WE i 2006/311/WE, w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 27 października 2007 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*), lub też z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007 z dnia 26 października 2007 r., w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.

(1) (2) (3) (4) (5) (*) Dz.U. L 311 z 26.11.2005, str. 40. Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 31. Dz.U. L 32 z 4.2.2006, str. 13. Dz.U. L 36 z 8.2.2006, str. 25. Dz.U. L 115 z 28.4.2006, str. 40. Wskazano wymogi konstytucyjne.

10.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

L 100/51

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2007 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Stefán Haukur JÓHANNESSON

Przewodniczący

L 100/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

10.4.2008

W rozdziale I załącznika I do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 9b (rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady) w części 7.1 dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32005 R 0416: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 416/2005 z dnia 11 marca 2005 r. (Dz.U. L 66 z 12.3.2005, str. 10), 32006 R 0181: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 181/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 31), 32006 R 0208: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 208/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. (Dz.U. L 36 z 8.2.2006, str. 25).”;

2)

po pkt 41 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2007/2006) w części 7.2 wprowadza się punkty w brzmieniu: „42. 32004 D 0407: decyzja Komisji 2004/407/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie przejściowych zasad sanitarnych i certyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przywozu żelatyny fotograficznej z niektórych krajów trzecich (Dz.U. L 151 z 30.4.2004, str. 11), zmieniona: — 32006 D 0311: decyzją Komisji 2006/311/WE z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz.U. L 115 z 28.4.2006, str. 40).

43.

32005 R 0079: rozporządzenie Komisji (WE) nr 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 49 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 99 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 147/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca Protokół 23 do Porozumienia EOG dotyczący współpracy między organami nadzoru (art. 58)

 • Dz. U. L100 - 92 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 146/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko naturalne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 89 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 145/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 86 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 144/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 84 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 70 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 142/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 68 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 141/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 66 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 64 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 62 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 53 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 44 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 33 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 27 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 1 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki oraz protokoły do Porozumienia EOG

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.