Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 86

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 144/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2008-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 86

L 100/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 144/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

10.4.2008

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 122/2007 z dnia 28 września 2007 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 62/2006 z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczące technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych ( 2). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r. dotyczącą technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (3). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2006/860/WE z dnia 7 listopada 2006 r. dotyczącą specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu Sterowanie transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości oraz zmieniającą załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu Sterowanie transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (4). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/153/WE z dnia 6 marca 2007 r. zmieniającą załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu Sterowanie transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości ( 5),

(2)

(3)

(4)

(5)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku XIII do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) po pkt 37g (decyzja Komisji 2006/66/WE) wprowadza się punkty w brzmieniu: „37h. 32006 R 0062: rozporządzenie Komisji (WE) nr 62/2006 z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczące technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz.U. L 13 z 18.1.2006, str. 1).

(1) (2) (3) (4) (5) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 47 z 21.2.2008, str. 47. 13 z 18.1.2006, str. 1. 284 z 16.10.2006, str. 1. 342 z 7.12.2006, str. 1. 67 z 7.3.2007, str. 13.

10.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/87

37i. 32006 D 0679: decyzja Komisji 2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz.U. L 284 z 16.10.2006, str. 1), zmieniona: — 32006 D 0860: decyzją Komisji 2006/860/WE z dnia 7 listopada 2006 r. (Dz.U. L 342 z 7.12.2006, str. 1), 32007 D 0153: decyzją Komisji 2007/153/WE z dnia 6 marca 2007 r. (Dz.U. L 67 z 7.3.2007, str. 13).

37j. 32006 D 0860: decyzja Komisji 2006/860/WE z dnia 7 listopada 2006 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu Sterowanie transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości oraz zmieniająca załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu Sterowanie transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz.U. L 342 z 7.12.2006, str. 1), zmieniona: — 32007 D 0153: decyzją Komisji 2007/153/WE z dnia 6 marca 2007 r. (Dz.U. L 67 z 7.3.2007, str. 13).”;

2)

w pkt 37e (decyzja Komisji 2004/446/WE) dodaje się, co następuje: „zmieniona: — 32006 R 0062: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 62/2006 z dnia 23 grudnia 2005 r. (Dz.U. L 13 z 18.1.2006, str. 1).”;

3)

w pkt 37f (decyzja Komisji 2004/447/WE) dodaje się, co następuje: „zmieniona: — 32006 D 0679: decyzją Komisji 2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r. (Dz.U. L 284 z 16.10.2006, str. 1).”;

4)

w pkt 37ab (decyzja Komisji 2002/731/WE) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32006 D 0860: decyzją Komisji 2006/860/WE z dnia 7 listopada 2006 r. (Dz.U. L 342 z 7.12.2006, str. 1).”.

Artykuł 2 Teksty rozporządzenia (WE) nr 62/2006 oraz decyzji 2006/679/WE, 2006/860/WE i 2007/153/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 27 października 2007 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

L 100/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

10.4.2008

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2007 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Stefán Haukur JÓHANNESSON

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 86 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 99 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 147/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca Protokół 23 do Porozumienia EOG dotyczący współpracy między organami nadzoru (art. 58)

 • Dz. U. L100 - 92 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 146/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko naturalne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 89 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 145/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 84 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 70 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 142/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 68 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 141/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 66 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 64 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 62 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 53 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 49 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 44 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 33 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 27 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 1 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki oraz protokoły do Porozumienia EOG

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.