Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 92 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 146/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko naturalne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2008-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 92 - Strona 2

Strona 2 z 5

wyda przydziały na nie więcej niż 15 milionów ton, a maksymalne ilości CER i ERU, które mogą zostać wykorzystane przez operatorów, nie wyniosą więcej niż 20 % całkowitej ilości przydziałów. Żaden tego rodzaju system nie działa obecnie ani w Islandii, ani w Liechtensteinie. Podejmowane są środki w celu ograniczania emisji gazów cieplarnianych z urządzeń w Islandii, które mieściłyby się w zakresie zastosowania dyrektywy 2003/ 87/WE, w tym instalacji wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji, które to środki uzasadniają ich wyłączenie spod zakresu dyrektywy w okresie zastosowania tych środków.


(10) Rozważyć należy różnorodne sytuacje mające zastosowanie do różnych państw EFTA. Należy zwrócić

szczególną uwagę na zobowiązania podjęte przez Islandię w ramach protokołu z Kioto, jako że Islandia zgłosiła, że poddaje się przepisom decyzji 14/CP.7 Konferencji Stron Protokołu z Kioto w sprawie wpływu pojedynczych projektów na poziom emisji w okresie objętym zobowiązaniem.

(11) W latach 2008–2012 państwa EFTA mogą mieć urządzenia umożliwiające wychwytywanie i składowanie

pochodnych spalania węgla, które zostaną jednostronnie włączone do wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w taki sposób, że wychwycone i trwale składowane emisje zostaną odliczone od podlegającego monitorowaniu poziomu emisji dla danego urządzenia. Niniejsza decyzja jest bez uszczerbku dla rozkładu przydziałów dla takich urządzeń.

(12) Niniejsza decyzja nie ma wpływu na autonomię Umawiających się Stron w zakresie międzynarodowych

negocjacji w sprawie zmian klimatu, w szczególności w kontekście Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i protokołu z Kioto, innych niż negocjacje w odniesieniu do instrumentów wprowadzonych do Porozumienia EOG na mocy niniejszej decyzji. Jednakże państwa EFTA należycie uwzględniają zobowiązania, które podjęły w ramach Porozumienia EOG.

(13) Każde państwo EFTA jest odpowiedzialne za polityki i środki służące spełnieniu międzynarodowych

zobowiązań podjętych na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i protokołu z Kioto.

(14) Państwa EFTA w dalszym ciągu będą mieć możliwość udziału w pracach Komitetu ds. Zmian Klimatu,

który wspomaga Komisję zgodnie z art. 23 dyrektywy 2003/87/WE, i poddawania pod dyskusję w tym komitecie swoich krajowych planów rozdzielania.

(15) Państwa EFTA mogą uczestniczyć w międzynarodowym handlu uprawnieniami do emisji jako strony

protokołu z Kioto, z jakąkolwiek inną stroną wymienioną w załączniku B do tego protokołu.

(16) Państwa EFTA zostają włączone do wspólnotowego niezależnego rejestru transakcji. Główny zarządca

wspólnotowego niezależnego rejestru transakcji realizuje swoje zadania w odniesieniu do państw EFTA, a Urząd Nadzoru EFTA jest organem kompetentnym w zakresie przekazywania głównemu zarządcy koniecznych instrukcji dotyczących przepisów związanych z zastosowaniem rozporządzenia (WE) nr 2216/2004 w odniesieniu do państw EFTA.

(17) Po zawarciu porozumienia zgodnie z art. 25 dyrektywy 2003/87/WE państwa EFTA i operatorzy z tych

państw nie są dyskryminowani w porównaniu z państwami członkowskimi WE i operatorami z tych państw.

(18) Urząd Nadzoru EFTA uzgadnia ściśle z Komisją, czy konieczne jest podjęcie w stosunku do państw EFTA

działań, za które odpowiada Komisja w stosunku do państw członkowskich WE zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE, rozporządzeniem (WE) nr 2216/2004, decyzją 2004/156/WE i decyzją 2006/780/WE. Do zadań tych należą między innymi ocena krajowego planu rozdzielania zgodnie z art. 9 ust. 3 za każdy okres, o którym mowa w art. 11 ust. 2, oraz zastosowanie jednostronnego włączenia dodatkowych działań i gazów zgodnie z art. 24 dyrektywy 2003/87/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 92 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 99 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 147/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca Protokół 23 do Porozumienia EOG dotyczący współpracy między organami nadzoru (art. 58)

 • Dz. U. L100 - 89 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 145/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 86 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 144/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 84 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 70 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 142/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 68 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 141/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 66 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 64 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 62 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 53 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 49 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 44 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 33 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 27 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 1 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki oraz protokoły do Porozumienia EOG

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.