Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 99

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 147/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca Protokół 23 do Porozumienia EOG dotyczący współpracy między organami nadzoru (art. 58)

Data ogłoszenia:2008-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 99

10.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 147/2007 z dnia 26 października 2007 r.

L 100/99

zmieniająca Protokół 23 do Porozumienia EOG dotyczący współpracy między organami nadzoru (art. 58)

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,


a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół 23 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 178/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. (1).

(2)

W celu umożliwienia Urzędowi Nadzoru EFTA i państwom EFTA udziału w dyskusji dotyczącej polityki w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji, wiążącej się z wymianą informacji poufnych zgodnie z art. 81 i 82 Traktatu WE, konieczne są ramy prawne pozwalające na wymianę informacji poufnych nieobjętych jeszcze Porozumieniem. Dlatego do Protokołu 23 do Porozumienia należy włączyć nowy art. 1a,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Po art. 1 Protokołu 23 do Porozumienia dodaje się art. 1a w brzmieniu:

„Artykuł 1a W celu zapewnienia jednolitej interpretacji art. 53 i 54 Porozumienia oraz art. 81 i 82 Traktatu przez Urząd Nadzoru EFTA i Komisję WE Urząd Nadzoru EFTA oraz właściwe organy państw EFTA mogą również zostać dopuszczone do udziału w posiedzeniach sieci organów publicznych, o której mowa w motywie 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003, wyłącznie w celu omawiania kwestii dotyczących polityki ogólnej. Urząd Nadzoru EFTA, Komisja WE oraz właściwe organy państw EFTA i państw członkowskich WE mają prawo udostępniać wszystkie informacje konieczne do celów omawiania takiej polityki ogólnej w ramach wyżej wymienionej sieci. Informacje udostępnione w tym kontekście nie mogą być wykorzystywane do celów wykonawczych. Udział pozostaje bez uszczerbku dla praw udziału państw EFTA i Urzędu Nadzoru EFTA przyznanych na mocy Porozumienia EOG.”.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 27 października 2007 r., pod warunkiem złożenia Wspólnemu Komitetowi EOG wszystkich notyfikacji na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).

(1) Dz.U. L 133 z 26.5.2005, str. 35. (*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

L 100/100

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3

10.4.2008

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2007 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Stefán Haukur JÓHANNESSON

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 99 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 92 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 146/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko naturalne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 89 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 145/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 86 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 144/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 84 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 70 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 142/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 68 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 141/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 66 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 64 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 62 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 53 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 49 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 44 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 33 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 27 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 1 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki oraz protokoły do Porozumienia EOG

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.